Litai užleidžia pozicijas taikiai

Li­ko dar be­veik sa­vai­tė, kai par­duo­tu­vė­se ga­li­ma at­si­skai­ty­ti ir li­tais, ir eu­rais. Ta­čiau pa­ste­bi­ma, kad dau­gu­mo­je kai­mo par­duo­tu­vių jau da­bar ryž­tin­gai per­ei­na­ma prie eu­rų. Uk­mer­gės ra­jo­no var­to­to­jų ko­o­pe­ra­ty­vo di­rek­to­rė An­ge­lė An­dri­ko­nie­nė ti­ki­na, kad prie nau­jo­sios va­liu­tos per­ei­ta sklan­džiai, o vi­sos bu­vu­sios bai­mės nepa­si­tvir­ti­no.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ka­sos apa­ra­tuo­se li­tus kei­čia eu­rai.


 

„Jo­kių ažio­ta­žų, jo­kių pro­ble­mų. Eu­rų vi­siems už­te­ko, o į par­duo­tu­ves jau pra­de­da ke­liau­ti nau­ja va­liu­ta“, – pa­sa­ko­jo  Uk­mer­gės ra­jo­no var­to­to­jų ko­o­pe­ra­ty­vo va­do­vė.

Pa­sak jos, pir­mo­sio­mis me­tų die­no­mis ne­dir­bo vos ke­lios ma­žos kai­mų par­duo­tu­vė­lės.

Tie­sa, pir­mą­ją me­tų sa­vai­tę, kaip ir kiek­vie­nais me­tais, ne vi­so­se pre­ky­bos vie­to­se bu­vo skli­di­ni mė­sos ir pie­no ga­mi­nių šal­dy­tu­vai. Prie­žas­tis tra­di­ci­nė – per šven­tes tie­kė­jai pro­duk­ci­jos ne­ve­ža. O tų šven­ti­nių die­nų šie­met bū­ta tik­rai daug.

A. An­dri­ko­nie­nė pa­sa­ko­jo, kad la­biau­siai iki eu­ro įve­di­mo bai­min­ta­si, ar pir­mo­sio­mis die­no­mis pa­kaks grą­žai skir­tų par­duo­tu­vėms už­sa­ky­tų eu­rų. Pa­aiš­kė­jo, kad jų pa­ka­ko. Pa­sak kai­mo par­da­vė­jų, žmo­nės jau bai­gia iš­leis­ti se­ną­ją va­liu­tą ir pra­de­da at­si­skai­ti­nė­ti eu­rais. Vis po­pu­lia­res­nė kai­mo par­duo­tu­vė­se tam­pa ir elek­tro­ni­nė at­si­skai­ty­mo sis­te­ma.

Tik vie­na­me kai­me, pa­sak A. An­dri­ko­nie­nės, sau­sio 1-ąją įkau­šęs pi­lie­tis reiš­kė pre­ten­zi­jas, kai stam­bia li­tų ku­piū­ra no­rė­jęs at­si­skai­ty­ti už deg­tu­kų dė­žu­tę, grą­žos ga­vo li­tais. Ma­žo­se par­duo­tu­vė­se įsta­ty­mai to da­ry­ti šiuo me­tu ne­drau­džia.

Di­rek­to­rė įsi­ti­ki­nu­si, kad ne­sklan­du­mų, su­si­ju­sių su eu­ro įve­di­mu, pa­vy­ko iš­veng­ti, nes jų įstai­ga pa­si­kei­ti­mams kruopš­čiai ruo­šė­si dau­giau nei pus­me­tį. Ben­dra in­ves­ti­ci­jų su­ma, skai­čiuo­jant ir įšal­dy­tas, ir ap­sau­gai skir­tas, ir ki­tas lė­šas, sie­kia 900 tūkst. li­tų.

Į šią su­mą taip pat įei­na įsi­gy­ti eu­rų tik­ri­ni­mo apa­ra­tai. Jais šiuo me­tu tik­ri­na­mi vi­si po­pie­ri­niai ban­kno­tai. Par­da­vė­jų pa­to­gu­mui įsi­gy­ti ir va­liu­tą au­to­ma­tiš­kai kei­čian­tys skai­čiuo­tu­vai. In­ves­tuo­ta ir į par­duo­tu­vių ap­sau­gą, sei­fus.

Pre­ky­bi­nin­kams te­ko au­ko­ti ir nau­jų­jų me­tų lais­va­die­nį. Di­rek­to­rė pa­sa­ko­jo, kad ir ji pa­ti, ir dau­gu­ma ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jų sau­sio 1-ąją į dar­bą at­ėjo aš­tun­tą va­lan­dą ry­to.

Kei­čia paš­tuo­se

Nuo sau­sio 2 die­nos ne­at­ly­gin­ti­nai  li­tai į eu­rus kei­čia­mi paš­tuo­se. Uk­mer­gė­je pi­ni­gus kei­čia Uk­mer­gės cen­tri­nis, 2-asis ir 4-asis paš­tai. Iš vi­so nuo sau­sio 2 iki 6 die­nos juo­se su­rink­ta 1,5 mln. li­tų.  

Ak­ci­nės ben­dro­vės Lie­tu­vos paš­tas at­sto­vė spau­dai Au­re­li­ja Jo­nu­šai­tė tei­gė, kad va­liu­ta į paš­tus pri­sta­to­ma kas­dien at­si­žvel­giant į klien­tų srau­tus ir sau­gu­mą. Kai kur dar­bo die­nos pa­bai­go­je pri­trūks­ta pi­ni­gų.

Pa­sak at­sto­vės, in­ci­den­tų Uk­mer­gės paš­tuo­se ne­bū­ta. Ka­dan­gi klien­tų srau­tai di­de­li, žmo­nės kvie­čia­mi ne­sku­bė­ti keis­ti va­liu­tą, o už­suk­ti vė­liau, kai gy­ven­to­jų srau­tai bus ge­ro­kai ma­žes­ni.

Pri­me­na­ma: ne­at­ly­gin­ti­nai iš­si­keis­ti li­tus į eu­rus paš­tuo­se bus ga­li­ma iki ko­vo 1 die­nos. Ne­at­ly­gin­ti­nai va­liu­tą iš­si­keis­ti ga­li­ma ir ko­mer­ci­niuo­se ban­kuo­se, kre­di­to uni­jo­se, Lie­tu­vos ban­ko sky­riuo­se.

Sau­sį paš­tai, ku­riuo­se bus kei­čia­mi li­tai į eu­rus, dirbs il­giau. Pa­si­tiks­lin­ti paš­tų dar­bo lai­ką ga­li­ma in­ter­ne­ti­nė­je sve­tai­nė­je www.lie­tu­vos­paš­tas.lt ar­ba te­le­fo­nu 8 700 55400.

Paš­tuo­se, ku­riuo­se kei­čia­ma va­liu­ta, ne­per­trau­kia­mai bu­di po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai. Jie ly­di ir ve­ža­mus pi­ni­gus.

Per­ei­na sėk­min­gai

Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos ap­klau­sos „Flash Eu­ro­ba­ro­me­ter 409“ duo­me­ni­mis, dau­giau nei 40 proc. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų gry­nų­jų eu­rų tu­rė­jo dar prieš eu­ro įve­di­mą: po ke­lio­nių į už­sie­nį ar įsi­gi­jo ban­kuo­se.

Nau­jau­sios ap­klau­sos duo­me­ni­mis, sau­sio 3 d. 59 proc. mo­kė­ji­mų gry­nai­siais bu­vo at­lie­ka­mi tik li­tais. 36 proc. ap­klaus­tų­jų jau mo­kė­jo tik eu­rais – tai la­bai di­de­lė da­lis, pa­ly­gin­ti su anks­čiau eu­rą įsi­ve­du­sių ša­lių sta­tis­ti­ka.

Sau­sio 3 d. grą­žą eu­rais ga­vo 89 proc. pir­kė­jų. Po dvie­jų pir­mų­jų nau­jo­sios va­liu­tos die­nų 25 proc. ap­klaus­tų­jų sa­kė, kad sa­vo pi­ni­gi­nė­se tu­ri vien tik ar­ba dau­giau­sia eu­ro ban­kno­tus.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų