Spausdinti šį puslapį

Miške užsimojo atgaivinti poilsio zonas

Vie­na mėgs­ta­miau­sių uk­mer­giš­kių lais­va­lai­kio pra­lei­di­mo vie­tų – Pi­vo­ni­jos miš­kas. Bū­tent dėl šios prie­žas­ties Uk­mer­gės miš­kų urė­di­ja už­si­mo­jo at­gai­vin­ti čia ka­dai­se bu­vu­sią tu­ris­ti­nę po­il­si­nę tra­są – su ta­kais, pa­vė­si­nė­mis, lau­ko bal­dais.

 

Au­to­rės nuotr. Pi­vo­ni­jos miš­ke Uk­mer­gės miš­kų urė­di­ja jau pra­dė­jo dar­bus – šiuo me­tu žvy­ruo­ja­mi ta­kai.


 

At­si­ras ir čia dar ne­re­gė­ta miš­ko kla­sė.

Ne­to­li Pi­vo­ni­jos mik­ro­ra­jo­no ir Vil­niaus gat­vės esan­tis miš­kas trau­kia ne tik gry­bų se­zo­no me­tu. Žmo­nių čia ne­trūks­ta vi­sais me­tų lai­kais. Va­sa­rą at­ei­na­ma uo­gau­ti, žo­liau­ti. Ne­re­tai miš­ko ke­liu­kais pra­bė­ga ak­ty­vaus po­il­sio en­tu­zias­tai, ko­jas mik­li­na gar­baus am­žiaus uk­mer­giš­kiai ar gry­na­me ore ve­ži­mė­lius stum­do ma­mos. Žie­mą miš­ką iš­rai­žo sli­di­nin­kų vė­žės.

Ka­dai­se, be­ne prieš ge­rą de­šimt­me­tį, čia įreng­tų svei­ka­tin­gu­mo tra­sų ir jų in­ven­to­riaus jau be­veik nė žy­mių ne­li­ko. Mėgs­tan­tys šią vie­tą uk­mer­giš­kiai jau se­niai pa­sva­jo­ja apie nau­jus suo­liu­kus, po­il­sio zo­nas.

Jau dau­giau kaip sa­vai­tę čia burz­gia trak­to­riai, žvy­rą ve­ža ir ant ta­kų be­ria kro­vi­ni­niai au­to­mo­bi­liai. To­dėl dau­ge­liui šio miš­ko lan­ky­to­jų su­ki­rbo vil­tis, kad Pi­vo­ni­jos miš­ke lau­kia kaž­ko­kios nau­jo­vės.

Tai pa­tvir­ti­no ir Uk­mer­gės miš­kų urė­di­jos urė­do pa­va­duo­to­jas Vi­lius Pa­lio­nis. Jis pa­sa­ko­jo, kad urė­di­ja pra­dė­jo tu­ris­ti­nio-po­il­si­nio ta­ko su vi­su ja­me bū­ti­nu in­ven­to­riu­mi – pa­vė­si­nė­mis, lau­ko bal­dais – įren­gi­mo dar­bus. Pa­vė­si­nių kar­ka­sai, sto­gai bus pa­ga­min­ti iš spyg­liuo­čių me­die­nos. Bal­dams pa­si­rink­ta pa­tva­res­nė – ąžuo­li­nė.

Nuo ta­kų nui­ma­ma da­lis grun­to sluoks­nio, ly­gi­na­ma už­be­riant žvy­ro. Pa­gal UAB „Ar­chmi­ta“ at­lik­tą pro­jek­tą vir­šu­ti­nis sluoks­nis bus be­ria­mas smul­kia skal­da. Pa­sak V. Pa­lio­nio, nau­do­ja­mos tik na­tū­ra­lios me­džia­gos.

Pa­si­ta­rus su Uk­mer­gės pa­grin­di­nės „Ši­lo“ mo­kyk­los va­do­vais, ke­ti­na­ma įreng­ti ir miš­ko kla­sę. Tai įsi­vaiz­duo­ja­ma kaip ke­lio­li­ka sė­di­mų vie­tų ne­di­de­lei au­di­to­ri­jai, ku­rio­se ga­lė­tų vyk­ti pa­mo­kos ar pa­skai­tos po at­vi­ru dan­gu­mi.  

Šie­met pla­nuo­ja­ma nu­ties­ti apie 1,6 ki­lo­met­ro il­gio tra­są. Į šį pro­jek­tą Uk­mer­gės miš­kų urė­di­ja in­ves­ta­vo 150 tūks­tan­čių li­tų.

Iš vi­so urė­di­jos už­mo­juo­se, tvar­kant Pi­vo­ni­jos miš­ko tu­riz­mui ir po­il­siui skir­tą in­fra­struk­tū­rą, –at­lik­ti dar­bų už vie­ną mi­li­jo­ną li­tų. Ta­čiau tai – jau ki­tų ar­ti­miau­sių me­tų pro­jek­tas.

Anot pa­šne­ko­vo, ka­dan­gi Pi­vo­ni­jos miš­kas pri­klau­so mies­to miš­ko ka­te­go­ri­jai, ja­me ne­ga­li bū­ti vyk­do­ma ūki­nė veik­la. Me­džiai čia ker­ta­mi tik sa­ni­ta­ri­niais tiks­lais – nu­džiūvę ar­ba kri­ti­nės būk­lės, li­go­ti.

Ka­dan­gi vals­ty­bi­nius miš­kus pri­žiū­rin­ti urė­di­ja pa­gal įsi­pa­rei­go­ji­mus tu­ri at­lik­ti rek­re­a­ci­nius dar­bus, bu­vo pa­si­rink­tas šis va­rian­tas – įreng­ti tu­ris­ti­nį-po­il­si­nį ta­ką.

Urė­do pa­va­duo­to­jas sa­ko, kad nuo au­to­mo­bi­lių įreng­tus ta­kus gel­bės ap­sau­gi­nė­mis tvo­re­lė­mis. Ta­čiau di­de­lį gal­vos skaus­mą ke­lia mo­to­cik­li­nin­kai ir ke­tur­ra­čių vai­ruo­to­jai – jau pa­ste­bė­ta, kad šie nepa­si­dro­vi miš­ko ke­liu­kuo­se su­sta­ty­tus už­tva­rus ap­va­žiuo­ti.

Prieš sep­ty­ne­rius me­tus Uk­mer­gės miš­kų urė­di­ja įren­gė pa­na­šios pa­skir­ties ta­ką Ker­na­vė­je.

Autorė: Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)