Spausdinti šį puslapį

Mokesčio toliau ragina nemokėti

Uk­mer­giš­kė Ve­ro­ni­ka pri­mi­nė Uk­mer­gės dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jų įsi­se­nė­ju­sią pro­ble­mą – kas mė­ne­sį žmo­nės gau­na UAB „Mies­to ener­gi­ja“ są­skai­tas už skai­tik­lių prie­žiū­rą. Ka­dan­gi ši­lu­mos tie­ki­mo pa­slau­gos „Mies­to ener­gi­ja“ ne­tei­kia, ra­jo­no val­džia jau ket­ve­rius me­tus ra­gi­na šių są­skai­tų ne­ap­mo­kė­ti, ne­kreip­ti į jas dė­me­sio, esą tai ne­tei­sė­ta.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.


 

Skai­ty­to­ja pa­sa­ko­jo, kad jos sko­la jau sie­kia per 50 eu­rų, kas mė­ne­sį ji eu­ru pa­di­dė­ja, au­ga ir dels­pi­ni­giai. Kas bus, jei tas są­skai­tas teks ap­mo­kė­ti?

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Tei­sės ir ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­jas Ri­mas Jur­gi­lai­tis pa­ti­ki­no, kad sa­vi­val­dy­bės po­zi­ci­ja šiuo po­žiū­riu ne­pa­si­kei­tė – „Mies­to ener­gi­jos“ pra­ne­ši­mus sa­vi­val­dy­bė lai­ko ne­tei­sė­tais, nes ši įmo­nė jo­kios pa­slau­gos ne­tei­kia ir mo­kes­čio rei­ka­lau­ti ne­tu­ri tei­sės.

Anks­čiau ra­jo­no va­do­vai yra skel­bę, kad jei at­si­ras­tų uk­mer­giš­kis, ku­riam mi­nė­tas mo­kes­tis bū­tų ban­do­mas iš­ieš­ko­ti teis­mo ke­liu, reik­tų už­suk­ti į sa­vi­val­dy­bės sky­rių ir apie tai in­for­muo­ti.

Ta­čiau pa­na­ši in­for­ma­ci­ja, pa­sak R. Jur­gi­lai­čio, sa­vi­val­dy­bės ne­pa­sie­kė: ieš­ki­nių dėl sko­lų iš­ieš­ko­ji­mo mi­nė­ta įmo­nė nė­ra pa­tei­ku­si.

UAB „Mies­to ener­gi­ja“ di­rek­to­rius Ar­tū­ras Stra­vins­kas, pa­si­do­mė­jus, ar esa­mas sko­las ban­do­ma iš­ieš­ko­ti teis­mo ke­liu, taip pat pa­tvir­ti­no, kad to­kių ieš­ki­nių ne­sa­ma.

Ta­čiau „Mies­to ener­gi­jos“ va­do­vas tvir­tai lai­ko­si sa­vo po­zi­ci­jos ir ti­ki­na, kad sko­la jų įmo­nei nie­kur ne­dings. Pa­sak jo, gau­nan­čių są­skai­tas už skai­tik­lio mo­kes­tį uk­mer­giš­kių ma­žė­ja, mat šie at­ne­ša ak­tus apie tai, kad skai­tik­lis yra pa­keis­tas, kad jis – „Uk­mer­gės ši­lu­mos“ sta­ty­tas. Tuo­met esą su­si­mo­ka sko­lą ir są­skai­tų dau­giau ne­be­gau­na.

UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ di­rek­to­rius Rai­mon­das Ra­gaus­kas pa­na­šius žmo­nių vai­ky­mus va­di­na vi­siš­kai be­rei­ka­lin­gais. Esą „Mies­to ener­gi­ja“ kiek­vie­ną mė­ne­sį yra in­for­muo­ja­ma apie tai, kiek ir ko­kio­se bu­tuo­se pa­keis­ta skai­tik­lių. O jų pa­keis­ta jau dau­giau nei pu­sė, vien sau­sį ir va­sa­rį – apie 1500.

R. Ra­gaus­kas pri­ta­ria ra­jo­no va­do­vų po­zi­ci­jai, jog gy­ven­to­jai ne­tu­rė­tų mo­kė­ti jo­kių mo­kes­čių įmo­nei, ne­tei­kian­čiai šil­dy­mo pa­slau­gų.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)