Naujovės daugiabučiuose pradžiugins ne visus

Šie­met UAB Uk­mer­gės bu­tų ūkio ad­mi­nist­ruo­ja­mų dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jų lau­kia nau­jo­vės. Vie­nus jos pra­džiu­gins, o ki­tiems la­biau pra­tuš­tins pi­ni­gi­nes.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Tech­ni­nės prie­žiū­ros iš­lai­das kon­tro­liuos gy­ven­to­jai.


 

 

Šie­met tech­ni­nės prie­žiū­ros lė­šos la­biau­siai pa­di­dės tiems, ku­rie per­nai iš ben­dro tech­ni­nei prie­žiū­rai skir­tų lė­šų „ka­ti­lo“ jų iš­nau­do­jo dau­giau­siai.

Uk­mer­gės bu­tų ūkio ad­mi­nist­ruo­ja­mų dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai iki šiol bu­vo pri­vers­ti pri­si­min­ti so­cia­liz­mą. Mat vi­sų na­mų tech­ni­nei prie­žiū­rai skir­tos lė­šos ke­lia­vo į ben­drą pi­ni­gi­nę, o nau­do­ja­mos pa­gal po­rei­kį.

Nors te­oriš­kai nau­do­tis jo­mis ga­lė­jo vi­si na­mai, di­dži­ą­ją da­lį iš­graibs­ty­da­vo se­niau­si ir dau­giau­sia prie­žiū­ros rei­ka­lau­jan­tys dau­gia­bu­čiai.

Nors nau­jes­nės sta­ty­bos na­mų tech­ni­nė prie­žiū­ra pi­ges­nė, gy­ven­to­jai vis tiek bu­vo pri­vers­ti mo­kė­ti tiek pat. Bu­vo nu­sta­ty­tas vie­no­das ta­ri­fas – 23 cen­tai už kiek­vie­ną ben­drų pa­tal­pų kvad­ra­ti­nį met­rą.

Ne pa­slap­tis, kad kai ku­rie se­ni na­mai, iš­nau­do­ję sa­vo įneš­tas lė­šas, tech­ni­nei prie­žiū­rai nau­do­jo ir ki­tų da­lį.

Ini­cia­ty­va keis­ti esa­mą tvar­ką ki­lo iš UAB Uk­mer­gės bu­tų ūkio. Įmo­nės di­rek­to­rius Jo­nas Rin­ke­vi­čius sa­ko, kad siū­ly­ti keis­ti tech­ni­nės prie­žiū­ros lė­šų skai­čia­vi­mo tvar­ką min­tis ki­lo dėl gy­ven­to­jų ne­pa­si­ten­ki­ni­mo. Šį spren­di­mą pra­ei­tų me­tų pa­bai­go­je yra pa­tvir­ti­nu­si ra­jo­no ta­ry­ba.

Ver­tins kiek­vie­ną at­ski­rai

Sau­sio mė­ne­sio mo­kes­tis už tech­ni­nę prie­žiū­rą ap­skai­čiuo­tas jau pa­gal nau­ją­ją tvar­ką. Ka­dan­gi mo­ka­ma už pra­ei­tą mė­ne­sį, gy­ven­to­jus šios nau­jo­vės pa­sieks va­sa­rį.

Jei anks­čiau tech­ni­nės prie­žiū­ros lė­šos bu­vo skai­čiuo­ja­mos pa­gal ben­drą ta­ri­fą, da­bar jos pri­klau­sys nuo kiek­vie­na­me na­me at­lik­tų kon­kre­čių dar­bų ben­dro­jo nau­do­ji­mo pa­tal­po­se, kon­struk­ci­jo­se, in­ži­ne­ri­niuo­se tin­kluo­se.

Šių dar­bų kai­nos nu­sta­to­mos re­mian­tis įmo­nės kai­nų me­to­di­ka ir sa­vi­val­dy­bės pa­tvir­tin­to­mis pa­pil­do­mo­mis fik­suo­to­mis iš­lai­do­mis. 

Tech­ni­nės prie­žiū­ros mo­kes­čio ta­ri­fas ap­skai­čiuo­ja­mas pa­gal spe­cia­lis­tų su­da­ry­tą for­mu­lę kiek­vie­nam na­mui at­ski­rai.

Šio­je me­to­di­ko­je be na­me at­lik­tų kon­kre­čių tech­ni­nės prie­žiū­ros dar­bų ir ben­dro vi­siems tech­ni­nės prie­žiū­ros ta­ri­fo svar­bu ir ki­ti kri­te­ri­jai. Tai – dau­gia­bu­čio aukš­tų skai­čius, jo eks­plo­a­ta­vi­mo lai­kas.

Žir­klės – ne­iš­ven­gia­mos

Ka­dan­gi Bu­tų ūkio ad­mi­nist­ruo­ja­mi dau­gia­bu­čiai la­bai ne­vie­no­di tiek sa­vo am­žiu­mi, tiek aukš­tų skai­čiu­mi, žir­klės – ne­iš­ven­gia­mos.

J. Rin­ke­vi­čius ne­sle­pia, kad kai ku­rių dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jams mo­kes­tis už tech­ni­nę prie­žiū­rą ge­ro­kai šok­te­lės. Ki­tiems šis mo­kes­tis ar­ba iš­liks toks pats, ar­ba su­ma­žės. Anot di­rek­to­riaus, šios na­mų gru­pės be­veik vie­no­dos.  

Dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai, ku­rių na­muo­se per­nai bu­vo at­lik­ta dar­bų iš tech­ni­nės prie­žiū­ros dar­bų są­ra­šo už di­džiau­sią su­mą, šie­met mo­kės dau­giau­sia.

Ma­žiau­sia naš­ta lau­kia tų, ku­rie bu­vo ne to­kie iš­lai­dūs ir iš ben­drai vi­sų su­kaup­tų lė­šų sa­vo na­mo prie­žiū­rai iš­nau­do­jo ne­daug.

J. Rin­ke­vi­čius sa­ko, kad pa­tvir­ti­nus nau­ją­ją tvar­ką, kai ku­riems dau­gia­bu­čiams tech­ni­nės prie­žiū­ros ta­ri­fai pa­di­dė­jo ke­le­tą kar­tų. Kad ne­su­si­da­ry­tų di­de­lės žir­klės, nu­sta­ty­ta vir­šu­ti­nė ri­ba. Ji sie­kia 46 cen­tus už kvad­ra­ti­nį met­rą be PVM.

Mak­si­ma­lus mo­kes­tis lau­kia Del­tu­vos 8, Ge­di­mi­no 29, J. Ba­sa­na­vi­čiaus 12, Pi­lies 5, 6, 8, So­dų 10, Vy­tau­to 14, 19, 29, 42, 98.

Ma­žiau­siai – po 15 cen­tų už kvad­ra­ti­nį met­rą – mo­kės Jau­ni­mo 42, 42A, 48, Miš­kų 32, 34, 54, Sta­ti­kų 2, Vy­tau­to 8A.

Gy­ven­to­jai sa­vo na­mui nu­sta­ty­tus tech­ni­nės prie­žiū­ros ta­ri­fus ga­li su­ži­no­ti įmo­nės in­ter­ne­ti­nė­je sve­tai­nė­je www.ubu.lt. 

Na­mo būk­lė ser­gė­ja­ma reg­la­men­to

Ar toks skai­čia­vi­mo bū­das gy­ven­to­jams ne­nu­muš no­ro rū­pin­tis sa­vo na­mais, ar dau­gia­bu­čiai ne­taps ge­ro­kai ap­leis­ti?

„Kad na­mas tar­nau­tų kaip gy­ve­na­ma­sis, jis tu­ri ati­tik­ti gy­ve­na­mų­jų pa­tal­pų rei­ka­la­vi­mus. O kad ne­bū­tų ap­leis­tas, va­do­vau­ja­ma­si sta­ty­bos tech­ni­niu reg­la­men­tu“, – aiš­ki­no J. Rin­ke­vi­čius.

Reg­la­men­te nu­ro­dy­tas ne tik pri­va­lo­mų­jų tech­ni­nių dar­bų są­ra­šas, bet ir jų įgy­ven­di­ni­mo tvar­ka, pe­ri­odiš­ku­mas. Dau­gia­bu­čių sa­vi­nin­kai pri­va­lo vyk­dy­ti šiuos rei­ka­la­vi­mus. 

Ta­čiau tau­py­ti erd­vės lie­ka ir iš­pil­džius rei­ka­la­vi­mus. Tech­ni­nės prie­žiū­ros dar­bų są­ra­še yra įtrauk­ta ne­ma­žai to­kių dar­bų, ku­riuos tau­py­da­mi pi­ni­gus ga­li pa­si­da­ry­ti pa­tys gy­ven­to­jai.

Tai ir vals­ty­bi­nės vė­lia­vos iš­kė­li­mas, ap­švie­ti­mo lem­pų kei­ti­mas ben­dro nau­do­ji­mo pa­tal­po­se, ki­tų smul­kių de­fek­tų ša­li­ni­mas.

Ta­ri­fai – ne am­ži­ni

Kiek­vie­nam na­mui nu­ro­dy­ti tech­ni­nės prie­žiū­ros ta­ri­fai ga­lios iki ki­tų me­tų. Tuo­met bus ap­skai­čiuo­ja­mi iš nau­jo.

J. Rin­ke­vi­čius pa­ti­ki­no, jog įmo­nė ima­si prie­mo­nių, kad gy­ven­to­jams iš­kil­tų kuo ma­žiau ne­aiš­ku­mų dėl jų pa­čių pa­gei­da­vi­mu ar pa­gal pri­va­lo­mą tvar­ką at­lie­ka­mų tech­ni­nės prie­žiū­ros dar­bų.

Apie juos kas mė­ne­sį bus skel­bia­ma kiek­vie­no na­mo skel­bi­mų len­to­je. Kad ne­kil­tų įta­ri­mų, jog pa­tik­ri­ni­mai ne­vyk­do­mi, gy­ven­to­jai ra­gi­na­mi da­ly­vau­ti kaip ste­bė­to­jai.

Autorė: Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų