Naujuosius atlydėjo nauja valiuta

Lie­tu­viš­ka pa­tar­lė „Nau­ji me­tai – nau­ji la­pai“ šie­met kaip nie­kad taik­li. Me­tus pa­si­ti­ko­me su di­džiu­le per­mai­na – nau­ja va­liu­ta. Pas­ta­rą­jį pus­me­tį spe­cia­lis­tai dos­niai da­li­jo pa­ta­ri­mus, kaip iš­veng­ti nesu­si­pra­ti­mų at­si­skai­tant nau­ja va­liu­ta, ne­pa­kliū­ti į suk­čių pin­kles. Net ra­gin­ta nu­si­pirk­ti nau­jas pi­ni­gi­nes ar... pa­si­kar­to­ti arit­me­ti­ką.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Pi­ni­gi­nė­je jau šla­ma eu­rai.


 

Pri­me­na­me: nuo sau­sio 1 d. gy­ven­to­jams gry­nie­ji li­tai į eu­rus ne­mo­ka­mai kei­čia­mi ban­kuo­se, paš­te, kai ku­rio­se kre­di­to uni­jo­se. Ko­mer­ci­niai ban­kai li­tus į eu­rus keis ne­mo­ka­mai pus­me­tį: nuo eu­ro įve­di­mo iki bir­že­lio 30 d.

Iki šių me­tų pa­bai­gos ne­mo­ka­mai li­tus į eu­rus keis da­lis ko­mer­ci­nių ban­kų pa­da­li­nių.

AB Lie­tu­vos paš­tas ir kai ku­rios kre­di­to uni­jos li­tus į eu­rus ne­mo­ka­mai keis iki ko­vo 1 d.

Lie­tu­vos ban­kas Vil­niu­je ir Kau­ne li­tus į eu­rus keis ne­mo­ka­mai ne­ri­bo­tą lai­ką.

Vi­sos ne­mo­ka­mo pi­ni­gų kei­ti­mo vie­tos ir šių įstai­gų dar­bo lai­kas yra pa­skelb­ti sve­tai­nė­je www.eu­ras.lt. Dau­giau in­for­ma­ci­jos ga­li­ma gau­ti pa­skam­bi­nus ne­mo­ka­mu eu­ro te­le­fo­nu 8 800 34528.

Li­tus par­duo­tu­vės dar pri­ima

Sau­sio 1–15 die­no­mis par­duo­tu­vė­se pir­kė­jai dar ga­li at­si­skai­ty­ti ir li­tais, ir mo­kė­ti eu­rais. Ta­čiau grą­žą par­da­vė­jai pri­va­lo ati­duo­ti eu­rais.

Di­džių­jų pre­ky­bos cen­trų at­sto­vai pa­sa­ko­jo, kad dėl to kiek­vie­ną die­ną į par­duo­tu­ves pri­sta­to­mi eu­rai. Pre­ky­bi­nin­kai iš anks­to ap­skai­čia­vo pre­li­mi­na­rų gry­nų­jų eu­rų po­rei­kį pir­mo­sio­mis sau­sio die­no­mis, pa­ren­gė pla­nus, kad jų ne­pri­trūk­tų. „Ri­mi Lie­tu­va“ vie­šų­jų ry­šių va­do­vės Gied­rės Biels­ky­tės tei­gi­mu, šiems pro­ce­sams pla­nuo­ti bu­vo pa­si­nau­do­ta ko­le­gų Lat­vi­jo­je ir Es­ti­jo­je pa­tir­ti­mi.

„Ma­xi­ma LT“ ko­mu­ni­ka­ci­jos va­do­vė Re­na­ta Sau­ly­tė pa­sa­ko­jo, jog per­ėji­mui prie nau­jos va­liu­tos in­ves­tuo­ta apie 1,3 mln. li­tų. Kaip in­for­ma­vo „Nor­fos“ at­sto­vas spau­dai Da­rius Ry­liš­kis, jų in­ves­ti­ci­jos į pa­si­ruo­ši­mą eu­ro įve­di­mui sie­kė apie 400 tūkst. li­tų.

Ne­dirbs vi­są mė­ne­sį

Ne­men­ka naš­ta eu­ro įve­di­mas ta­po ir mū­sų ra­jo­no pre­ky­bi­nin­kams. Uk­mer­gės ra­jo­no var­to­to­jų ko­o­pe­ra­ty­vo di­rek­to­rė An­ge­lė An­dri­ko­nie­nė pa­sa­ko­jo, jog jiems pa­pil­do­mai in­ves­tuo­ti rei­kė­jo apie 900 tūkst. li­tų.

„Pir­ko­me su eu­ro įve­di­mu su­si­ju­sios įran­gos – pi­ni­gų tik­ri­ni­mo apa­ra­tus, sei­fus, li­tus į eu­rus kon­ver­tuo­jan­čias skai­čia­vi­mo ma­ši­nė­les, ki­to­kios įran­gos“, – pa­sa­ko­jo di­rek­to­rė.

Ka­dan­gi ra­jo­ne yra 39 var­to­to­jų ko­o­pe­ra­ty­vui pri­klau­san­čios par­duo­tu­vės, pa­pil­do­mų prie­mo­nių rei­kė­jo įsi­gy­ti kiek­vie­nai iš jų.

Dar prieš eu­ro įve­di­mą bu­vo svars­ty­ta, kad ma­žiau rū­pes­čių kil­tų kai ku­rias ko­o­pe­ra­ty­vui pri­klau­san­čias par­duo­tu­ves sau­sio mė­ne­sį vi­siš­kai už­da­rius. Svars­ty­ta taip iš­veng­ti pa­pil­do­mų dvi­gu­bos va­liu­tos lai­ko­tar­pio sun­ku­mų.

Bu­vo ap­si­spręs­ta, kad sau­sį ne­dirbs aš­tuo­nios ko­o­pe­ra­ty­vui pri­klau­san­čios ma­žos par­duo­tu­vė­lės, ku­rio­se vi­sas pre­kes rei­kia per­skai­čiuo­ti. Jo­se at­lie­ka­ma in­ven­to­ri­za­ci­ja, o par­da­vė­jos iš­leis­tos atos­to­gų.

Ko­kios tai par­duo­tu­vės, vie­šin­ti di­rek­to­rė ne­no­rė­jo. „Pir­kė­jai in­for­muo­ti, o skelb­tis ne­no­ri­me dėl ga­li­mų va­gys­čių – tai ne­di­de­lės ir nuo­ša­lios par­duo­tu­vės. Ki­tų ša­lių pa­tir­tis ro­do, kad jų per­ei­na­muo­ju va­liu­tos kei­ti­mo pe­ri­odu pa­dau­gė­ja“, – sa­ko pa­šne­ko­vė.

Li­tus į eu­rus kei­čia paš­tas

Lie­tu­vos paš­to Paš­to tin­klo tar­ny­bos di­rek­to­rė In­ga Dun­du­lie­nė pa­sa­ko­jo, jog nuo sau­sio 2 die­nos 330-yje paš­tų li­tai ne­mo­ka­mai kei­čia­mi į eu­rus. Li­tų į eu­rus kei­ti­mo pa­slau­gą Lie­tu­vos paš­tas vyk­dys iki ko­vo 1 die­nos.

Uk­mer­gė­je li­tai į eu­rus kei­čia­mi tri­juo­se paš­to sky­riuo­se – Uk­mer­gės cen­tri­nia­me paš­te Kau­no g. 11, 2-aja­me paš­te Vil­niaus g. 90A bei 4-aja­me paš­te Anykš­čių g. 25.

„Ra­gi­na­me gy­ven­to­jus su­si­pla­nuo­ti sa­vo ap­si­lan­ky­mus paš­tuo­se, at­si­žvelg­ti į ga­li­mus di­des­nius nei įpras­ta klien­tų srau­tus pir­mo­sio­mis sau­sio mė­ne­sio die­no­mis ir taip iš­veng­ti ei­lių“, – sa­ko I. Dun­du­lie­nė.

Ji už­tik­ri­no, kad Lie­tu­vos paš­tas ima­si vi­sų prie­mo­nių, jog va­liu­tos kei­ti­mas vyk­tų sklan­džiai. Paš­tuo­se, ku­riuo­se kei­čia­ma va­liu­ta, bu­di ir po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai.

„Da­ly­je paš­tų dir­ba mo­bi­lio­sios ko­man­dos, ku­rios ir kei­čia va­liu­tą. Bū­tent šioms ko­man­doms rei­ka­lin­gos spe­cia­lios sau­gos prie­mo­nės – ap­sau­gos la­ga­mi­nai, ku­riais bū­tų ga­li­ma sau­giai trans­por­tuo­ti va­liu­tą“, – sa­kė di­rek­to­rė.

Ji pa­sa­ko­jo, kad la­ga­mi­nuo­se įreng­ta spe­cia­li sau­gos sis­te­ma, ku­ri, mė­gi­nant la­ga­mi­ną iš­lauž­ti ar ki­tais ne­leis­ti­nais bū­dais pa­si­sa­vin­ti pi­ni­gus, spe­cia­liais da­žais su­lie­ja vi­są la­ga­mi­no tu­ri­nį. Taip su­lie­ti pi­ni­gai ne­be­ga­li bū­ti re­a­li­zuo­ti apy­var­to­je.

Pa­sak Lie­tu­vos paš­to Paš­to tin­klo tar­ny­bos di­rek­to­rės, gy­ven­to­jai bū­ti­nai tu­rė­tų įsi­dė­mė­ti, kad pi­ni­gai bus kei­čia­mi tik paš­tuo­se, o vie­nos li­tų kei­ti­mo į eu­rus ope­ra­ci­jos me­tu bus ga­li­ma iš­si­keis­ti iki 3 452,80 li­tų ar­ba 1 000 eu­rų su­mą.

Taip pat di­rek­to­rė pa­aiš­ki­no, kad paš­to žen­klai, ku­rių ver­tė nu­ro­dy­ta li­tais, ga­lios iki 2016-ųjų gruo­džio 31 d. Paš­to žen­klai dvi­gu­bu no­mi­na­lu – li­tais ir eu­rais – ga­lios ne­ri­bo­tą lai­ką.

Pa­si­tik­rin­ti paš­tų, ku­riuo­se bus kei­čia­mi li­tai į eu­rus, są­ra­šą ir va­liu­tos kei­ti­mo lai­ką ga­li­ma Lie­tu­vos paš­to in­ter­ne­ti­nė­je sve­tai­nė­je www.lie­tu­vos­paš­tas.lt ar­ba pa­skam­bi­nus in­for­ma­ci­jos te­le­fo­nu 8 700 55400.

Pa­ta­ria ap­tar­ti su ar­ti­mai­siais

Įvai­rūs ša­lies mas­tu vyk­do­mi fi­nan­si­niai po­ky­čiai ne­re­tai tam­pa vi­so­kio plau­ko ap­ga­vi­kų pa­si­pel­ny­mo šal­ti­niu. Gy­ven­to­jai per­spė­ja­mi, kad gry­nie­ji pi­ni­gai ne­kei­čia­mi nei na­muo­se, nei gat­vė­je. Pa­ta­ria­ma bū­ti ypač bud­riems ir ne­ap­si­gau­ti, jei­gu na­muo­se ap­si­lan­kę, te­le­fo­nu pa­skam­bi­nę ar gat­vė­je už­kal­bi­nę as­me­nys siū­ly­tų li­tus iš­keis­ti į eu­rus. Pra­šo­ma su­si­dū­rus su to­kiais as­me­ni­mis ne­del­siant pra­neš­ti po­li­ci­jai.

Pa­sak „Swed­bank“ As­me­ni­nių fi­nan­sų ins­ti­tu­to va­do­vės Lie­tu­vo­je Ode­tos Blo­žie­nės, daž­niau­siai ma­no­me, kad nu­ken­tė­ju­sie­ji nuo suk­čių yra pa­gy­ve­nę ar ne­iš­pru­sę žmo­nės, kad taip ne­at­si­tiks mums ar mū­sų ar­ti­mie­siems. Ta­čiau ne­re­tai suk­čių au­ko­mis tam­pa ne tik sen­jo­rai, ne tik gy­ve­nan­tys nuo­ša­liai ar ma­žiau ap­si­skai­tę. Tarp pa­ti­kė­ju­sių­jų ap­ga­vi­kų pa­sa­kė­lė­mis yra daug bran­džių bei iš­si­la­vi­nu­sių žmo­nių.

„Tą aki­mir­ką, kai kaž­kas skam­bi­na, in­for­muo­da­mas, kad nu­ti­ko bė­da ar­ti­mam žmo­gui, svar­bu ne am­žius ir ne iš­si­la­vi­ni­mas. Svar­bu, kad žmo­gus ne­pa­si­mes­tų ir tu­rė­tų at­spir­ties taš­kus, suf­le­ruo­jan­čius, kaip elg­tis. Jei kas nors pra­šo ar rei­ka­lau­ja pi­ni­gų, bū­ti­na pir­ma su­si­siek­ti su tuo, ku­riuo pa­si­ti­ki­ma: gi­mi­nai­čiu, kai­my­nu, paš­ti­nin­ku, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nu“, – pa­ta­ria va­do­vė.

Ji per­spė­ja, kad suk­čiai bū­na ge­rai „gin­kluo­ti“ in­for­ma­ci­ja apie vie­tos pa­rei­gū­nus, jų var­dus, pa­var­des, net dar­bo ka­bi­ne­tų nu­me­rius, įval­dę emo­ci­nio ma­ni­pu­lia­vi­mo tech­ni­ką. Pa­ta­ria­ma ap­tar­ti su ar­ti­mai­siais, kaip rei­kė­tų elg­tis su­si­dū­rus su to­kia si­tu­a­ci­ja.

Pri­si­min­ti ra­gi­na arit­me­ti­ką

Apie po­ky­čius, ku­riuos tu­rė­tų pa­ska­tin­ti eu­ras, svars­to „Dans­ke Bank“ Fi­nan­sų rin­kų de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Gied­rė Ge­čiaus­kie­nė. Ji ma­no, kad pats bui­tiš­kiau­sias žings­nis bū­tų pa­si­keis­ti pi­ni­gi­nes. Mat be­veik vi­sų no­mi­na­lų eu­rai di­des­ni už li­tus ir „per­leis­ti“ jiems se­ną­ją pi­ni­gi­nę ga­li bū­ti keb­lu.

„Gal­vo­da­mi apie nau­ją pi­ni­gi­nę, ne­pa­mirš­ki­te di­de­lio ir pa­to­gaus sky­re­lio mo­ne­toms. Jų tik­rai tu­rė­si­me ge­ro­kai dau­giau“, – pri­me­na di­rek­to­rė.

Taip pat ji sa­ko, kad nors akis jau ap­si­pra­to su dvi­gu­bo­mis kai­no­mis, ži­no­me, kad vie­nas eu­ras – 3,4528 li­to, ta­čiau sau­sį ne­abe­jo­ti­nai tu­rė­si­me pri­si­min­ti es­mi­nes dau­gy­bos ir da­ly­bos tai­syk­les. Ypač to­kio­se si­tu­a­ci­jo­se, kai mo­kė­da­mi li­tais, grą­žą gau­si­me eu­rais. Lie­tu­vos ban­kas iš­pla­ti­no spe­cia­lius ka­len­do­riu­kus.

Ban­ko at­sto­vė re­ko­men­duo­ja me­tų pra­džio­je griež­čiau ves­ti sa­vo as­me­ni­nę ar šei­mos ap­skai­tą, nuo­lat ver­ti­nant sa­vo iš­lai­das.

Dvi­gu­bos va­liu­tos rū­pes­čių ne­tu­rės kor­te­lė­mis at­si­skai­tan­tys pir­kė­jai. Jie įsi­ti­ki­nę, kad eu­ras dar la­biau pri­ar­tins elek­tro­ni­nę ban­ki­nin­kys­tę prie žmo­nių. Mat gy­ven­to­jai bu­vo ra­gi­na­mi san­tau­pas per­kel­ti į ban­kų są­skai­tas, kur jos ne­mo­ka­mai kon­ver­tuo­tos į eu­rus, ir ti­kė­ti­na, kad da­lis sa­vo san­tau­pas ten ir pa­liks.

Pra­šo ieš­ko­ti „be grą­žos“

UAB Uk­mer­gės au­to­bu­sų par­ko di­rek­to­rius Al­fon­sas Pra­bi­šas in­for­ma­vo apie tvar­ką mies­to ir prie­mies­ti­niuo­se au­to­bu­suo­se. Iki sau­sio 15 d. – dvie­jų va­liu­tų cir­ku­lia­ci­jos lai­ko­tar­piu – ke­lei­viai ga­li mo­kė­ti eu­rais ar­ba li­tais. Grą­ža vie­ša­ja­me trans­por­te ga­li bū­ti iš­duo­da­ma ir eu­rais, ir li­tais.

Ke­lei­viai per­spė­ja­mi, kad per­kant bi­lie­tą, vie­no at­si­skai­ty­mo me­tu vai­ruo­to­jas ne­pri­ims dau­giau kaip 50 vie­ne­tų ga­lio­jan­čių eu­ro mo­ne­tų ar­ba 50 vie­ne­tų li­to mo­ne­tų.

Nuo sau­sio 16 d. ke­lei­viai tu­rės mo­kė­ti tik eu­rais. Grą­ža taip pat bus iš­duo­da­ma eu­rais.

Sie­kiant iš­veng­ti di­des­nių nesu­si­pra­ti­mų ir gai­ša­ties, gy­ven­to­jų pra­šo­ma per­kant bi­lie­tą pi­ni­gus duo­ti be grą­žos.

Sa­vi­val­dy­bė pa­si­ren­gė

Eu­ro įve­di­mui Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pra­dė­jo ruoš­tis dar nuo pa­va­sa­rio.

Pa­si­ren­gi­mo eu­ro įve­di­mui ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Gied­rius Po­cius sa­ko, kad prie nau­jos va­liu­tos per­ei­ta be truk­džių.

Jis ma­no, kad sėk­mę ga­ran­ta­vo tei­sin­gai su­da­ry­tas veik­los pla­nas, apė­męs svar­biau­sias sri­tis – in­for­ma­ci­nių sis­te­mų at­nau­ji­ni­mą, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos bei biu­dže­ti­nių įstai­gų dar­bą, li­tų pa­kei­ti­mą į eu­rus tei­sės ak­tuo­se, vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mą, dar­buo­to­jų mo­ky­mus. Sa­vi­val­dy­bės tin­kla­py­je eu­rui pa­skir­ta in­for­ma­ci­nė skil­tis, vie­ši­ni­mas vy­ko ir per ži­niask­lai­dą.

Sa­vi­val­dy­bė per­ėji­mui prie nau­jos va­liu­tos iš­lei­do apie 46,34 tūkst. eu­rų. Vi­sos iš­lai­dos bus pa­deng­tos iš vals­ty­bės biu­dže­to. G. Po­cius sa­ko, kad da­lis pi­ni­gų jau gau­ta pra­ei­tais me­tais.

Eu­ras ple­čia are­a­lą

Eu­ras – ben­dra 18 Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių va­liu­ta. Lie­tu­va ta­po 19-ąja Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­be, įsi­ve­du­sia šią va­liu­tą.

Eu­ras kaip ne­pi­ni­gi­nė at­si­skai­ty­mo prie­mo­nė bu­vo įves­ta 1999 m. sau­sio 1 d. Po­pie­ri­niai pi­ni­gai pa­si­ro­dė vė­liau – 2002 m. sau­sio 1 d.

Ban­kno­tai vi­so­se ša­ly­se yra vie­no­di, o mo­ne­tas kiek­vie­na ša­lis lei­džia pa­gal sa­vą di­zai­ną.

Eu­ro žen­klą (€) iš­rin­ko Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja. Fi­na­li­nia­me rin­ki­mų eta­pe bu­vo pa­teik­ti du žen­klų va­rian­tai. Iš­rink­tą žen­klą su­kū­rė bel­gų di­zai­ne­ris Alain Bil­liet. Šis žen­klas kil­di­na­mas iš grai­kų abė­cė­lės rai­dės ep­si­lon. Taip pat šis žen­klas, per­brauk­tas dvie­jo­mis li­ni­jo­mis, sim­bo­li­zuo­ja Eu­ro­pą ir eu­ro sta­bi­lu­mą.

Autorė: Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų