Nuostolinga prieglauda – valdžios galvos skausmas

Ra­jo­no ta­ry­bai pa­teik­tos sa­vi­val­dy­bės kon­tro­lie­riaus iš­va­dos dėl be­glo­bių gy­vū­nų prie­žiū­ros pro­gra­mos vyk­dy­mo. Iš jų ma­ty­ti, kad pro­gra­ma la­bai nuos­to­lin­ga.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Beglobių gyvūnų priežiūra savivaldybei – per brangi.


Nu­spręs­ta, kad bus ieš­ko­ma ki­tų spren­di­mų, vie­nas ku­rių – pa­slau­gos par­da­vi­mas. 

Uk­mer­gės ra­jo­no me­ras Vy­das Pa­knys pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sį po­sė­dį pra­dė­jo nuo pa­sta­bų. Jis kri­ti­ka­vo kai ku­rių ta­ry­bos na­rių po­žiū­rį į iš­va­žiuo­ja­muo­sius po­sė­džius se­niū­ni­jo­se. Jei ei­li­nių po­sė­džių lan­ko­mu­mas ne­blo­gas, nuo iš­va­žiuo­ja­mų­jų iš­si­su­ka kur kas di­des­nė da­lis po­li­ti­kų.

Me­ras pri­mi­nė, kad ra­jo­no val­džios vi­zi­tas į se­niū­ni­jas – ga­li­my­bė kai­mo gy­ven­to­jams iš­sa­ky­ti sa­vo pro­ble­mas ar pa­si­gir­ti sėk­me. Į tai reik­tų žvelg­ti at­sa­kin­gai.

V. Pa­knys in­for­ma­vo, jog Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos na­rė sa­vi­val­dy­bės Kon­tro­lės ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė Ele­na Mi­ri­na­vi­čie­nė pa­tei­kė pra­šy­mą, kad į Kon­tro­lės ko­mi­te­to su­dė­tį bū­tų įtrauk­tas jos ben­dra­par­tie­tis Juo­zas Varž­ga­lys.

Ta­čiau, pa­sak me­ro, šis ko­mi­te­tas su­da­ry­tas va­do­vau­jan­tis Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mu bei ta­ry­bos veik­los reg­la­men­tu ir įtrauk­ti mi­nė­tą na­rį į jį nė­ra pa­grin­do.

Dėl kon­sul­ta­ci­jų ne­ga­ran­tuo­ja

Ta­ry­bos na­riai svars­tė klau­si­mą dėl sa­vi­val­dy­bės ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­ties su Alek­san­dro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­tu. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo Gied­riaus Po­ciaus ma­ny­mu, su­tar­tis ir pats ben­dra­dar­bia­vi­mas Uk­mer­gei duo­tų ne­ma­ža nau­dos.

„Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ par­ti­jos na­rys Min­dau­gas Ta­mo­šiū­nas klau­sė, ar esant to­kiai su­tar­čiai uni­ver­si­te­tas teik­tų kon­sul­ta­ci­jas sa­vi­val­dy­bei. Mat jis bu­vo nu­vy­kęs į šią įstai­gą pa­si­kon­sul­tuo­ti ra­jo­no ši­lu­mos ūkio klau­si­mais, ta­čiau jam bu­vo pa­aiš­kin­ta, kad kon­sul­ta­ci­jos ne­tei­kia­mos.

V. Pa­knys ma­no, kad su­tar­tis pa­grin­dą gau­ti kon­sul­ta­ci­jas su­tei­kia, ta­čiau pa­ti­ki­no ne­ga­lįs ga­ran­tuo­ti už uni­ver­si­te­to spren­di­mą.

Pa­vo­jus dėl nuo­sa­vy­bės iš­sklai­dė

Svars­tant klau­si­mą dėl Pi­lies gat­vė­je esan­čio ga­ra­žo da­lies per­da­vi­mo Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kon­tro­lės ir au­di­to tar­ny­bai, su­abe­jo­ta, ar tai tiks­lin­ga. Ga­ra­žas, ku­rio plo­tas apie 53 kvad­ra­ti­niai met­rai, nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­so sa­vi­val­dy­bei. Vis dėlto, kaip ir pra­šy­ta, 18 kvad­ra­ti­nių met­rų da­lis bu­vo per­duo­ta Kon­tro­lės ir au­di­to tar­ny­bai val­dy­ti, nau­do­ti ir dis­po­nuo­ti pa­ti­kė­ji­mo tei­se.

Dva­ro

re­konst­ruk­ci­jai pri­ta­rė

„Uk­mer­gės ži­nio­se“ jau ra­šė­me, kad Užu­gi­rio (A. Sme­to­nos) dva­re vėl pla­nuo­ja­mos per­mai­nos. Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jai pa­skel­bus kvie­ti­mą teik­ti pa­raiš­kas 2009–2014 me­tų Eu­ro­pos eko­no­mi­nės erd­vės fi­nan­si­nio me­cha­niz­mo pa­ra­mai gau­ti, sa­vi­val­dy­bė ėmė­si spręs­ti tęs­ti­nių pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mo ga­li­my­bes.

Pa­ra­ma bus tei­kia­ma pa­gal pro­gra­mą „Kul­tū­ros ir gam­tos pa­vel­do iš­sau­go­ji­mas ir at­gai­vi­ni­mas“. Yra ga­li­my­bė gau­ti fi­nan­sa­vi­mą me­di­nio ne­kil­no­ja­mo­jo kul­tū­ros pa­vel­do sta­ti­nių re­konst­ruk­ci­jai. Ga­vus fi­nan­sa­vi­mą bū­tų re­konst­ruo­ti du me­di­niai pa­sta­tai – dva­ro ku­me­ty­nas ir pir­tis.

Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bės ren­gia­mo pro­jek­to „Užu­gi­rio (A. Sme­to­nos) dva­ro pri­tai­ky­mas tu­riz­mo reik­mėms“ nu­ma­to­ma ver­tė – apie 2 mln. li­tų. 

Ta­ry­bos pra­šy­ta pri­tar­ti pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mui. Dau­gu­ma su­ti­ko, kad dva­ro pa­sta­tų re­konst­ruk­ci­ją rei­kia tęs­ti.

Ga­vus pa­tvir­ti­ni­mą dėl pro­jek­to fi­nan­sa­vi­mo, iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to bus skir­ta ne ma­žiau kaip 12 proc. lė­šų tin­ka­moms iš­lai­doms fi­nan­suo­ti.

Pa­ta­rė bu­tų ne­lai­ky­ti tuš­čių

Spa­lio mė­ne­sį ta­ry­ba įpa­rei­go­jo Kon­tro­lės ta­ry­bą at­lik­ti sa­vi­val­dy­bės būs­to re­mon­to pro­gra­mos lė­šų pa­nau­do­ji­mo per 2012 me­tus ir 2013 me­tų tris ket­vir­čius au­di­tą.

In­for­ma­ci­ją apie at­lik­tą au­di­tą pri­sta­tė sa­vi­val­dy­bės kon­tro­lie­rė Onu­tė Mi­ke­lie­nė.

So­cia­li­nia­me būs­te gy­ve­nan­tys as­me­nys mo­ka nuo­mos mo­kes­tį, ku­rį su­da­ro ad­mi­nist­ra­vi­mo ir kau­pi­mo lė­šos. Mo­kes­čio ap­skai­čia­vi­mas pa­tvir­tin­tas ta­ry­bos.

UAB Uk­mer­gės bu­tų ūkis su­rin­ko iš gy­ven­to­jų ir per­ve­dė į sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą 2012 m. – 56,3, 2013 m. – 145,7 tūkst. li­tų.

Au­di­to ata­skai­to­je nu­ro­dy­ta, kad per tik­ri­na­mą lai­ko­tar­pį įmo­nė at­li­ko būs­to re­mon­to dar­bų už 254,8 tūkst., o kau­pi­mo lė­šų per­ve­dė 202 tūkst. li­tų.

Ras­tas vie­nas ne­tei­sė­tai iš­ra­šy­tas do­ku­men­tas – 985 li­tų są­skai­ta sa­vi­val­dy­bei už jai nuo­sa­vy­bės tei­se ne­pri­klau­san­tį būs­tą.

Ki­tų pa­žei­di­mų, pa­nau­do­jant sa­vi­val­dy­bės būs­to re­mon­to pro­gra­mos lė­šas, tik­ri­nant Bu­tų ūkio at­si­skai­ty­mus ne­nu­sta­ty­ta.

Iš­va­do­se kon­tro­lie­rė pa­ta­rė nu­trau­kus nuo­mos su­tar­tis ki­tų nuo­mi­nin­kų ap­gy­ven­di­ni­mo klau­si­mą spręs­ti ope­ra­ty­viau. Tuo la­biau, kad so­cia­li­nio būs­to ei­lė­je lau­kia šim­tai uk­mer­giš­kių.

Taip pat kon­tro­lie­rė at­krei­pė dė­me­sį į ta­ry­bos nu­sta­ty­tą tvar­ką, kad so­cia­li­nio būs­to re­mon­tą at­lie­ka ta pa­ti įmo­nė – nė­ra skel­bia­mi vie­šie­ji pir­ki­mai. To­kia tvar­ka ne­ga­ran­tuo­ja, kad lė­šos vi­suo­met nau­do­ja­mos tau­piai.

Kon­tro­lie­rės pa­teik­tą me­džia­gą dar nag­ri­nės ta­ry­bos Kon­tro­lės ko­mi­te­tas.

Gy­vū­nų prie­glau­da nuos­to­lin­ga

Ta­ry­bos spren­di­mu at­lik­tas ir ki­tas au­di­tas. Tik­rin­tas be­na­mių šu­nų ir ka­čių kon­tro­lės pro­gra­mos įgy­ven­di­ni­mas už 2012 me­tus ir 2013 me­tų tris ket­vir­čius.

Be­na­mių gy­vū­nų gau­dy­mo ir prie­žiū­ros pa­slau­gas tei­kia UAB Uk­mer­gės bu­tų ūkis. Įmo­nė su sa­vi­val­dy­be su­da­rė dvi su­tar­tis – 2012 ir 2013 me­tams.

Kas­met sa­vi­val­dy­bės biu­dže­te šiai pro­gra­mai bu­vo skir­ta po 50 tūkst. li­tų. Ta­čiau Bu­tų ūkio iš­lai­dos į šią su­mą ne­til­po.

Per­nai įmo­nė pa­tei­kė sa­vi­val­dy­bei są­skai­tų už 243 tūkst., šie­met – už 75 tūkst. li­tų. Sa­vi­val­dy­bė Bu­tų ūkiui sko­lin­ga 211 tūkst. li­tų.

Au­di­to me­tu nu­sta­ty­tas pa­žei­di­mas. Dėl ne­tei­sin­gai tai­ky­to PVM Bu­tų ūkis pa­tei­kė ap­mo­kė­ji­mui 7,3 tūkst. li­tų dau­giau nei pri­klau­sė.

Pa­sak O. Mi­ke­lie­nės, su­tar­tis sa­vi­val­dy­bei eko­no­miš­kai ne­nau­din­ga. Įmo­nės pa­teik­tuo­se do­ku­men­tuo­se at­si­spin­di pa­slau­gų są­nau­dos – dau­giau kaip 50 proc. skir­ta tri­jų dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mams, 19 proc. – pa­tal­pų nuo­mai. Są­nau­dos gy­vū­nų mais­tui su­da­ro tik 3,7 proc.

Per­nai vie­no gy­vū­no iš­lai­ky­mas kai­na­vo 1204, šie­met – 432 li­tus.

Iš­va­do­se pa­ta­ria­ma im­tis prie­mo­nių dėl be­glo­bių gy­vū­nų pa­slau­gos iš­lai­dų ma­ži­ni­mo. Po­sė­dy­je pri­tar­ta min­čiai, kad to­li­mes­nio be­na­mių gy­vū­nų prie­žiū­ros pi­gi­ni­mo klau­si­mas – ypač svar­bus ra­jo­no biu­dže­tui.

Au­di­to duo­me­nis dar tu­ri iš­ana­li­zuo­ti Kon­tro­lės ko­mi­te­tas.

V. Pa­knys sa­ko, kad po to ir bus spren­džia­ma – pa­si­lik­ti prie esa­mos tvar­kos ar skelb­ti vie­šą kon­kur­są šios pa­slau­gos par­da­vi­mui. 

Api­bė­rė klau­si­mais

Po­sė­džio pa­bai­go­je ta­ry­bos na­riai tu­rė­jo klau­si­mų ra­jo­no va­do­vams ir sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai.

Į vi­są są­ra­šą kon­ser­va­to­riaus An­drius Ka­les­ni­ko klau­si­mų pa­ža­dė­ta iš­sa­miai at­sa­ky­ti ki­ta­me ta­ry­bos po­sė­dy­je.

Opo­zi­ci­jos at­sto­vas li­be­ral­cen­tris­tas Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas prie­kaiš­ta­vo sa­vival­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai, kad ši ne­pa­aiš­ki­na gy­ven­to­jams, kaip elg­tis, at­ėjus į bu­tus UAB „Mies­to ener­gi­ja“ at­sto­vui. Šio­mis die­no­mis kaip tik iš­pla­tin­ti šios įmo­nės pra­ne­ši­mai, kad „Mies­to ener­gi­ja“ lan­ky­sis bu­tuo­se ir keis karš­to van­dens skai­tik­lius.

Nors jau ke­le­tą me­tų nei ši­lu­mos, nei karš­to van­dens ši įmo­nė ne­tie­kia, siun­ti­nė­ja są­skai­tas už karš­to van­dens ap­skai­tos prie­mo­nių prie­žiū­rą.

Anot R. Ba­ra­vy­ko, pa­tar­da­ma gy­ven­to­jams ne­įsi­leis­ti „Mies­to ener­gi­jos“, sa­vi­val­dy­bė įne­ša tik dau­giau de­struk­ci­jos. „Tu­ri­te pa­sa­ky­ti, kad drau­džia­ma net pri­si­lies­ti prie skai­tik­lių, juos keis­ti“, – mo­kė jis.

Ra­jo­no me­ras pa­aiš­ki­no, kad šiuo klau­si­mu su bu­vu­siu nuo­mi­nin­ku se­niai tę­sia­si tei­si­niai gin­čai. Sa­vo po­zi­ci­ją sa­vi­val­dy­bė ne kar­tą iš­sa­kė tiek spau­do­je, tiek sa­vo tin­kla­py­je.

„Kreip­ta­si vi­sur, kur tik ga­lim, ra­šom raš­tus. Taip pat ir į Ge­ne­ra­li­nį pro­ku­ro­rą. Mū­sų nuo­sta­ta – gy­ven­to­jai ne­tu­ri įsi­leis­ti „Mies­to ener­gi­jos“ dar­buo­to­jų. Ka­dan­gi šiuo me­tu vyks­ta iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, lau­kia­me, ko­kį ga­lu­ti­nį taš­ką pa­dės tei­si­nės ins­ti­tu­ci­jos“, – pa­sa­ko­jo ra­jo­no va­do­vas.

V. Pa­knys krei­pė­si ir į ta­ry­bos na­rius, kad šie taip pat aiš­kin­tų žmo­nėms, kad „Mies­to ener­gi­ja“ nė­ra įga­lio­ta at­lik­ti mi­nė­tų dar­bų. Karš­to van­dens skai­tik­lių prie­žiū­rą, jų kei­ti­mą bei ap­tar­na­vi­mą Uk­mer­gė­je tu­ri tei­sę vyk­dy­ti tik UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“. Tik ji ga­li in­for­muo­ti apie karš­to van­dens skai­tik­lių tik­ri­ni­mą, kei­ti­mą ar pa­tik­rą.

Autorė: Ligita JUODVALKIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Veterinarijos klinika

Vilkmerge restoranas

Ukmerges siluma

Ar pradėjote grybavimo sezoną?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

sale

Floros Studija

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Akmenys prabyla

Naudingos nuorodos

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų