Nutarė auklėti šunelių augintojus

Ap­lin­kos mi­nist­ras Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis šią sa­vai­tę pa­skel­bė apie tai, kad bus nu­sta­ty­ta griež­tes­nė tvar­ka ne­tvar­kin­giems šu­nų sa­vi­nin­kams...

 

Šune­lių gam­ti­niai rei­ka­lai ga­li pa­plo­nin­ti šei­mi­nin­kų pi­ni­gi­nes.


 

...Ne­su­ren­kan­tiems sa­vo au­gin­ti­nių eks­kre­men­tų ir ter­šian­tiems ap­lin­ką, su­tram­dy­ti.Jie tu­rės at­ly­gin­ti jai pa­da­ry­tą ža­lą – su­mo­kė­ti 500 li­tų.

„Jau ne vie­nus me­tus kal­ba­ma, kad mū­sų vie­šo­sios erd­vės vis la­biau der­gia­mos šu­nų ir kad re­tas jų šei­mi­nin­kas su­ren­ka sa­vo au­gin­ti­nių „žy­mes“.

Vien kal­bo­mis ar mo­ra­lais, kaip ma­ty­ti, nie­ko ne­pa­kei­si­me. Ma­ny­čiau, kad ir la­bai ne­tvar­kin­gas šuns šei­mi­nin­kas pa­svers, ar ge­riau ne­terš­ti, ar mo­kė­ti pu­sę tūks­tan­čio li­tų“, – sa­ko V. Ma­zu­ro­nis.

Da­bar at­lie­kos skirs­to­mos į dvi ka­te­go­ri­jas: pa­vo­jin­gą­sias ir ne­pa­vo­jin­gą­sias. Nau­ja­sis įkai­nis ža­lai už pa­vo­jin­gų­jų at­lie­kų iš­me­ti­mą į ap­lin­ką at­ly­gin­ti – 36 tūkst. li­tų už to­ną, ne­pa­vo­jin­gų at­lie­kų – 15 tūkst. li­tų.

Už pa­tį ma­žiau­sią į ap­lin­ką iš­mes­tų at­lie­kų kie­kį pa­žei­dė­jas tu­ri su­mo­kė­ti ne ma­žiau kaip 1500 li­tų, už­ter­šęs ap­lin­ką pa­vo­jin­go­mis, ir 500 li­tų – ne­pa­vo­jin­go­mis at­lie­ko­mis.

Tai­gi, te­oriš­kai ne­ren­kan­tie­ji sa­vo au­gin­ti­nių „ka­ku­čių“ – o taip el­gia­si be­veik vi­si uk­mer­giš­kiai šu­nų au­gin­to­jai – jau da­bar ga­li bū­ti bau­džia­mi mi­ni­ma­lia 500 li­tų bau­da. Tiks­liau – ji va­di­na­ma ne ad­mi­nist­ra­ci­ne bau­da, o at­ly­gi­ni­mu už gam­tai pa­da­ry­tą ža­lą.

To­kius ter­šė­jus mū­sų mies­te tu­ri tei­sę nu­sta­ty­ti Vil­niaus re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to Uk­mer­gės ra­jo­no agen­tū­ros ins­pek­to­riai.

Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Rai­mon­da Kar­nac­kai­tė pa­tiks­li­no, kad tam, jog nau­jo­ji tvar­ka įsi­bė­gė­tų, dar rei­kia pa­reng­ti ir su ki­to­mis mi­nis­te­ri­jo­mis su­de­rin­ti Ap­lin­kai pa­da­ry­tos ža­los at­ly­gi­ni­mo dy­džių ap­skai­čia­vi­mo me­to­di­ką. Pla­nuo­ja­ma, jog tai bus pa­da­ry­ta per po­rą sa­vai­čių.

Tuo tar­pu Uk­mer­gės mies­to se­niū­ni­jos se­niū­no pa­va­duo­to­ja Ja­nė Zim­blie­nė pri­mi­nė, kad šu­ne­lių au­gin­to­jus rink­ti pa­si­vaikš­čio­ti ve­da­mų ke­tur­ko­jų iš­ma­tas įpa­rei­go­ja ir ki­tas do­ku­men­tas – pa­tvir­tin­tos Gy­vū­nų glo­bos, lai­ky­mo ir nau­do­ji­mo tai­syk­lės Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je.

Šių tai­syk­lių kon­tro­lę vyk­do ra­jo­no vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba, Vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro Uk­mer­gės sky­rius, ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas, ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja (se­niū­nai), Vil­niaus re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to Uk­mer­gės ra­jo­no agen­tū­ra.

Ta­čiau, pa­sak J. Zim­blie­nės, per pen­ke­rius me­tus, kol ji ei­na šias pa­rei­gas, ne­bu­vo nu­baus­tas nė vie­nas mi­nė­tas tai­syk­les pa­žei­dęs – sa­vo šu­ne­lio iš­ma­tų ne­ren­kan­tis – gy­ven­to­jas.

Pa­tys šu­ne­lių au­gin­to­jai tu­ri sva­rių ar­gu­men­tų, ko­dėl vaikš­ti­nė­da­mi su sa­vo ke­tur­ko­jais drau­gais ne­ran­kio­ja jų „do­va­nė­lių“. Esą pa­grin­di­nė prie­žas­tis – mies­te nė­ra pa­kan­ka­mai šiukš­lia­dė­žių.

Tik pa­na­šu, kad mi­nis­te­ri­jos šiuo me­tu ren­gia­mo­je me­to­di­ko­je apie tai, kiek mies­te tu­ri sto­vė­ti šiukš­lia­dė­žių, ne­bus už­si­min­ta.

Autorė: Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Laidojimo ir kremavimo paslaugos Ukmergėje

Veterinarijos klinika

Vilkmerge restoranas

Ukmerges siluma

Ar jau žinote, už ką balsuosite per šalies prezidento rinkimus?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Autoservisas Ukmergėje

Floros Studija

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Akmenys prabyla

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų