Patvirtintas rajono biudžetas

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pa­tvir­ti­no svar­biau­siu do­ku­men­tu va­di­na­mą me­ti­nį ra­jo­no biu­dže­tą. Ly­gi­nant su per­nykš­čiu jis di­des­nis 3,6 mln. li­tų, bet tą pa­di­dė­ji­mą „su­val­gys“ so­cia­li­nių pa­šal­pų ga­vė­jai, ku­riems ša­lies sa­vi­val­dy­bės nuo šių me­tų pri­va­lo mo­kė­ti iš sa­vų ki­še­nių.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Biu­dže­to pro­jek­tą pri­sta­tė Biu­dže­to ir eko­no­mi­nės plėt­ros ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja Vai­da Mi­ke­ly­tė-Smir­no­va.


 

2014 me­tų ra­jo­no biu­dže­to pro­jek­tą pri­sta­tė Biu­dže­to ir eko­no­mi­nės plėt­ros ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja Vai­da Mi­ke­ly­tė-Smir­no­va.

Nors jo de­ri­ni­mui ra­jo­no po­li­ti­kai lai­ko tu­rė­jo ne­ma­žai ir tik­rai ga­lė­jo iš­si­sa­ky­ti ir į va­lias, pa­siū­ly­mų su­lauk­ta ir pa­čią pas­ku­ti­nę aki­mir­ką prieš do­ku­men­to tvir­ti­ni­mą.

Juos pa­tei­kė opo­zi­ci­nių par­ti­jų na­riai. Lie­tu­vos vals­tie­čių liau­di­nin­kų frak­ci­jos pir­mi­nin­kė Ele­na Mi­ri­na­vi­čie­nė siū­lė 40 000 li­tų „nuim­ti“ nuo pa­di­dė­ju­sių ba­sei­no iš­lai­dų ir pri­dė­ti mo­kyk­loms.

Li­be­ral­cen­tris­tas Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas bu­vo ne­pa­ten­kin­tas nu­ma­ty­to­mis lė­šo­mis Uk­mer­gės li­go­ni­nės re­zi­den­tų mo­ky­mui. Jo ma­ny­mu, per daug pi­ni­gų nu­ma­ty­ta ir Psi­chi­kos die­nos cen­tro įran­gai – ma­sa­žo lo­vai pirk­ti.

Ar­gu­men­tais šią kri­ti­ką at­rė­mė mi­nė­tų įstai­gų va­do­vai. Uk­mer­gės li­go­ni­nės vy­riau­sia­sis gy­dy­to­jas Rim­vy­das Ci­vil­ka tvir­ti­no, kad re­zi­den­tams nu­ma­ty­tos lė­šos – vie­nin­te­lis bū­das iš­lai­ky­ti jau­nus spe­cia­lis­tus. Kad jie liks Uk­mer­gė­je, nu­ma­to­ma su­tar­ty­se.

PSPC va­do­vė Ja­ni­na Ga­liaus­kie­nė tvir­ti­no, kad Psi­chi­kos die­nos cen­trui ma­sa­žo lo­va taip pat bū­ti­na.

Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vas Juo­zas Varž­ga­lys prie­kaiš­ta­vo, ko­dėl biu­dže­te ne­nu­ma­ty­ta lė­šų pla­nuo­jant „Ry­to“ spe­cia­li­ą­ją mo­kyk­lą per­kel­ti į „Ši­lo“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los bu­vu­sį pra­di­nu­kų kor­pu­są.

Tuo tar­pu Tau­jė­nų mies­te­ly­je vyk­do­mam ap­lin­kos tvar­ky­mo pro­jek­tui pi­ni­gų ras­ta.

Nė vie­nas opo­zi­ci­jos siū­ly­mas ta­ry­bos dau­gu­mos pri­ta­ri­mo ne­su­lau­kė. Be to, so­cial­de­mok­ra­tė Klad­vi­ja Ste­pa­no­va pri­mi­nė, kad pra­ėju­siais me­tais tvir­ti­nant ra­jo­no biu­dže­tą Vy­riau­sy­bės at­sto­vas pri­mi­nė, jog ta­ry­bos po­sė­dy­je bū­tų svars­to­mi tik ko­mi­te­tuo­se pa­tvir­tin­ti siū­ly­mai...

Po dis­ku­si­jų nu­tar­ta pa­tvir­tin­ti Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės 2014 m. biu­dže­tą – 97,6 tūkst. pa­ja­mų ir 101,6 mln. iš­lai­dų biu­dže­tą.

Jo de­fi­ci­tas nu­ma­to­mas kiek ma­žes­nis, nei anks­čiau pla­nuo­ta, vis dėl­to ga­na so­li­dus – 3,9 mln. Lt.

Se­niū­nams klau­si­mų ne­tu­rė­jo

Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­me nu­ma­ty­ta, kad kiek­vie­nais me­tais, tvir­tin­da­ma sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą, ta­ry­ba tvir­ti­na ir se­niū­ni­jų veik­los pro­gra­mas bei ski­ria joms įgy­ven­din­ti rei­ka­lin­gas lė­šas. Veik­los pro­gra­mos yra ap­svars­ty­tos se­niū­nai­čių su­ei­go­se.

Ben­dro­jo sky­riaus ve­dė­ja Zi­na Kur­me­lie­nė pa­ste­bė­jo, kad se­niū­ni­jų pro­gra­mos ga­na kon­kre­čios – jo­se pa­kan­ka­mai de­ta­liai nu­ma­ty­ti dar­bai – re­mon­tuo­ti­ni ke­liai, ap­švie­ti­mo įren­gi­mo dar­bai, vyk­sian­tys ren­gi­niai.

Po­sė­dy­je da­ly­va­vo vi­sų se­niū­ni­jų se­niū­nai. Ta­čiau klau­si­mų jiems ta­ry­bos na­riai ne­už­da­vė ir vi­sų pa­reng­tas pro­gra­mas pa­tvir­ti­no.

Per­da­vė tur­tą glo­bos na­mams

„Uk­mer­gės ži­nio­se“ jau ra­šė­me apie per­mai­nas, lau­kian­čias Uk­mer­gės vai­kų glo­bos na­mų. Pa­gal įsi­ga­lio­ju­sią tvar­ką juo­se po vie­nu sto­gu ne­ga­lės gy­ven­ti dau­giau nei 60 vai­kų. Esant to­kiai si­tu­a­ci­jai nu­tar­ta steig­ti vai­kų glo­bos na­mų fi­lia­lą Sie­si­kuo­se. O tam rei­kia pa­tal­pų.

Uk­mer­gės vai­kų glo­bos na­mų di­rek­to­rius krei­pė­si dėl sa­vi­val­dy­bei nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­čio ne­kil­no­ja­mo­jo pa­sta­to, esan­čio Sie­si­kų mies­te­ly­je.

Bu­vu­sia­me dar­že­ly­je pla­nuo­ja­ma įreng­ti gy­ve­na­mą­sias pa­tal­pas ir ap­gy­ven­din­ti jo­se 24 Uk­mer­gės vai­kų glo­bos na­mų vai­kus.

Uk­mer­gės vai­kų glo­bos na­mų di­rek­to­riaus pra­šy­mui pri­tar­ta.

Be dis­ku­si­jų

Vi­si ki­ti nu­ma­ty­ti klau­si­mai bu­vo pa­tvir­tin­ti be dis­ku­si­jų. Po­sė­dy­je pa­tvir­tin­tas trum­pa­lai­kis stra­te­gi­nis veik­los pla­nas, pri­sta­ty­ta Ap­lin­kos ap­sau­gos rė­mi­mo spe­cia­lio­sios pro­gra­mos pra­ėju­sių me­tų ata­skai­ta ir pa­tvir­tin­ta 2014 m. są­ma­ta.

Pa­tvir­tin­ta ir ra­jo­no 2014 me­tų me­lio­ra­ci­jos dar­bų pro­gra­ma, pa­ten­kin­tas Uk­mer­gės li­go­ni­nės pra­šy­mas nuo­mo­ti pa­ti­kė­ji­mo tei­se gau­tą tur­tą.

Kei­čia­si eta­tų skai­čius

Pa­keis­tas per­nai ta­ry­bos pri­im­tas spren­di­mas „Dėl Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo įstai­gų di­džiau­sio leis­ti­no pa­rei­gy­bių (eta­tų) skai­čiaus nu­sta­ty­mo“.

Eta­tų skai­čius ma­ži­na­mas Tau­jė­nų vi­du­ri­nė­je mo­kyk­lo­je bei Pa­ši­lės pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je. Tvir­ti­na­ma, kad dar­buo­to­jai iš dar­bo ne­bus at­leis­ti, dirbs ma­žes­niu dar­bo krū­viu (tu­rė­jo dau­giau nei 1 eta­tą).               

Tuo tar­pu Vi­diš­kių pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je dau­gė­ja mo­ki­nių, tu­rin­čių so­cia­li­nių pro­ble­mų, to­dėl iš­ki­lo bū­ti­ny­bė tu­rė­ti 0,5 so­cia­li­nio pe­da­go­go eta­to. Jam iš­lai­ky­ti bus pa­nau­do­ja­mos tu­ri­mos mo­kyk­los mo­ki­nio krep­še­lio lė­šos.

Ben­dras ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­sų švie­ti­mo įstai­gų leis­ti­nas pa­rei­gy­bių (eta­tų) skai­čius šiuo me­tu – 770,18 eta­to. Bu­vo 773,59.

Ki­tas pir­mi­nin­kas

Va­do­vau­jan­tis Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos veik­los reg­la­men­tu ko­mi­te­tų pir­mi­nin­kus ir jų pa­va­duo­to­jus ren­ka ko­mi­te­to na­riai, o pir­mi­nin­kus tvir­ti­na ta­ry­ba.

Va­sa­rio 7 d. vy­ku­sia­me Biu­dže­to ir eko­no­mi­nės plėt­ros ko­mi­te­to po­sė­dy­je An­drius Ka­les­ni­kas at­šauk­tas iš pir­mi­nin­ko pa­rei­gų. Nau­juo­ju ko­mi­te­to pir­mi­nin­ku iš­rink­tas Val­das Mi­ka­la­jū­nas.

Pa­si­ra­šys su­tar­tį

Uk­mer­gės ra­jo­no jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų są­jun­ga „Ap­skri­ta­sis sta­las“, vie­ni­jan­ti 8 jau­ni­mo ne­vy­riau­sy­bi­nes or­ga­ni­za­ci­jas, tei­kia pro­gra­mą Re­gio­ni­nių jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų ta­ry­bų stip­ri­ni­mo pro­gra­mų fi­nan­sa­vi­mo kon­kur­sui. Va­do­vau­jan­tis kon­kur­so nuo­sta­tais, „Ap­skri­ta­sis sta­las“ pri­va­lo pa­si­ra­šy­ti ke­tur­ša­lio ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį su Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­be, Jau­ni­mo rei­ka­lų de­par­ta­men­tu prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos, Lie­tu­vos jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų ta­ry­ba. Ne­pa­si­ra­šius šios su­tar­ties, jau­nuo­me­nės veik­los įgy­ven­di­ni­mo pro­gra­ma ne­bū­tų fi­nan­suo­ta.

Esant to­kiai si­tu­a­ci­jai, ta­ry­bo­je pri­tar­ta ke­tur­ša­lio ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­čiai.

Ap­ra­šo ne­rengs

Ne­se­niai bu­vo su­da­ry­ta dar­bo gru­pė dėl po­li­ti­nės re­kla­mos įren­gi­mo Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je tvar­kos ap­ra­šo.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dar­bo gru­pės pir­mi­nin­kas Gied­rius Po­cius in­for­ma­vo, kad įver­ti­nus si­tu­a­ci­ją nu­tar­ta, jog toks ap­ra­šas ne­rei­ka­lin­gas.

Dar­bo gru­pės na­riai pri­ėjo prie iš­va­dos, kad jo­kie tei­sės ak­tai sa­vi­val­dy­bių ta­ry­boms ir ad­mi­nist­ra­ci­joms ne­su­tei­kia įga­lio­ji­mų nu­sta­ty­ti iš­ori­nės po­li­ti­nės re­kla­mos įren­gi­mo tai­syk­les ir rei­ka­la­vi­mus.

Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja iš­aiš­ki­no, kad po­li­ti­nės re­kla­mos sklei­di­mą reg­la­men­tuo­ja rin­ki­mų įsta­ty­mai ir LR po­li­ti­nių kam­pa­ni­jų fi­nan­sa­vi­mo ir fi­nan­sa­vi­mo kon­tro­lės įsta­ty­mas. Vi­sus gin­čus šiais klau­si­mais spren­džia Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja.

Vis dėl­to kon­ser­va­to­riui An­driui Ka­les­ni­kui ki­lo ne­aiš­ku­mų – esą vie­šin­tis, ka­bi­nant sa­vo pla­ka­tus nu­sta­ty­to­se vie­to­se, prieš rin­ki­mus di­džiau­sią ga­li­my­bę tu­ri val­dan­čių­jų par­ti­jų ra­jo­no ta­ry­bo­je at­sto­vai.

Tam pri­ta­rė li­be­ral­cen­tris­tas Si­gi­tas Ma­siu­lio­nis, pa­ste­bė­jęs, kad vit­ri­nų prieš rin­ki­mus vi­siems no­rin­tiems pa­rek­la­muo­ti sa­vo kan­di­da­tus ne­už­ten­ka.

Po­sė­džio pir­mi­nin­kas ra­jo­no me­ras Vy­das Pa­knys pa­ža­dė­jo šia te­ma ini­ci­juo­ti dis­ku­si­ją.

Sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­jas Ro­lan­das Ja­nic­kas in­for­ma­vo apie pa­reng­tą Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės tu­riz­mo stra­te­gi­ją. R. Ba­ra­vy­kas pa­tei­kė in­for­ma­ci­ją apie sa­vi­val­dy­bės de­le­ga­ci­jos vi­zi­tą į Vo­kie­ti­ją, kur sau­sio 18–21 die­no­mis da­ly­vau­ta tarp­tau­ti­nė­je pa­ro­do­je „Ža­lio­ji sa­vai­tė“.

Autorė: Vil­ma NEMUNAITIENĖ

2014-02-28-5 straipsnio 2 nuotr

Po­sė­dy­je da­ly­va­vo daug sve­čių, tarp ku­rių – Sei­mo na­rys Ka­zys Gry­baus­kas.


 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų