Pa­gal­bos te­ko ieš­ko­ti skaus­muo­se

Daž­nai sa­ko­ma, kad va­sa­ra – pats ma­lo­niau­sias me­tas atos­to­goms, ta­čiau ne­tin­ka­miau­sias, jei ne­ti­kė­tai už­klum­pa li­ga. Mat va­sa­rą dėl tų pa­čių atos­to­gų ge­ro­kai iš­tuš­tė­ja ir gy­dy­mo įstai­gos.

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Me­di­kų atos­to­gos – rū­pes­tis pa­cien­tams.


 

Tuo ne­se­niai te­ko įsi­ti­kin­ti ir uk­mer­giš­kiui Vy­tau­tui Šni­rui, me­di­kų pa­gal­bos pri­rei­kus dėl stai­gios skaus­mus su­ke­lian­čios li­gos.

Į „Uk­mer­gės ži­nių“ re­dak­ci­ją už­su­kęs vy­riš­kis pa­sa­ko­jo apie tai, ko­kius kry­žiaus ke­lius, ūmiai pri­spau­dus li­gai, jam te­ko įveik­ti blaš­kan­tis po Uk­mer­gės pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­trą bei VšĮ Uk­mer­gės li­go­ni­nę.

Di­džiu­liai skaus­mai vei­do sri­ty­je žmo­gų už­klu­po sek­ma­die­nį po pie­tų. Ka­dan­gi sa­vait­ga­liais po­li­kli­ni­ka ne­dir­ba, jis pats nu­vy­ko į Uk­mer­gės li­go­ni­nės Pri­ėmi­mo ir sku­bios pa­gal­bos sky­rių.

Ten Vy­tau­tui da­vė vais­tų nuo skaus­mo. Ta­čiau tuo vis­kas ir bai­gė­si – joks spe­cia­lis­tas skaus­mo prie­žas­ties taip ir ne­nu­sta­tė. Pri­ėmi­me dir­bu­sios me­di­kės pa­aiš­ki­no, jog šiuo me­tu gy­dy­to­jo nė­ra.

Nak­tį skaus­mai iš­ver­tė žmo­gų iš lo­vos – bu­vo to­kie stip­rūs, kad te­ko kvies­ti grei­tą­ją pa­gal­bą. At­vy­kę me­di­kai nu­skaus­mi­nan­čių vais­tų su­lei­do, ta­čiau jie, pa­sak pa­sa­ko­to­jo, skaus­mą ap­mal­ši­no tik ke­lioms va­lan­doms.

„Kaip ko­kio iš­ga­ny­mo lau­kiau ry­to. Su vil­ti­mi, kad į pa­gal­bą su­skubs me­di­kai, va­žia­vau į Uk­mer­gės pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­trą. Pats vai­ruo­ti jau ne­be­pa­jė­giau – pa­pra­šiau ar­ti­mų­jų, kad nu­vež­tų. Jau sep­tin­tą va­lan­dą po­li­kli­ni­kos re­gist­ra­tū­ro­je bu­vau“, – guo­dė­si V. Šni­ras.

De­ja, ten jam bu­vo pa­aiš­kin­ta, kad jo šei­mos gy­dy­to­jas atos­to­gau­ja. Kaip ir, be­je, dau­ge­lis ki­tų gy­dy­to­jų.

Tie­sa, pa­ta­ri­mą iš re­gist­ra­tū­ros dar­buo­to­jų ga­vo – pa­siū­lė sto­tis į ei­lės ga­lą ir re­gist­ruo­tis pas šiuo me­tu dir­ban­tį dak­ta­rą. O ei­lė pir­ma­die­nio ry­tą bu­vo nu­tį­su­si to­kia, kad jos ga­las bu­vo... lau­ke ant ša­li­gat­vio.

„Skaus­mas bu­vo toks stip­rus, kad ne­bu­vau tik­ras, ar ne­su­kels šo­ko. Sa­kiau apie tai ir toms mo­te­rims bal­tais cha­la­tais. Net me­di­kais to­kius žmo­nes sun­ku va­din­ti“, – pa­sa­ko­jo pa­šne­ko­vas.

Nu­si­vy­lęs Pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tru ir ne­be­ga­lė­da­mas kęs­ti skaus­mo, žmo­gus vėl nu­sku­bė­jo į li­go­ni­nės Pri­ėmi­mo ir sku­bios pa­gal­bos sky­rių.

Ta­čiau ir ten – už­da­ras ra­tas. Sky­riaus me­di­kės vais­tų nuo skaus­mo su­leis­ti at­si­sa­kė – pa­aiš­ki­no, kad ne­ga­li, nes jų ne­sky­rė gy­dy­to­jas. Sky­riu­je bu­din­čio gy­dy­to­jo taip pat nie­kas ne­si­tei­kė pa­kvies­ti.

Tuo­met vy­riš­kis nu­ė­jo į vais­ti­nę, nu­si­pir­ko net dvi am­pu­les vais­tų nuo skaus­mo ir pats su­si­lei­do. Ta­čiau vei­dą jau bu­vo įsi­skau­dė­ję taip, kad net to­kia „por­ci­ja“ ma­žai be­pa­dė­jo.

Siun­ti­mą pas spe­cia­lis­tus žmo­gui pa­vy­ko gau­ti tik apie pie­tus.

„Sun­ku pa­ti­kė­ti bū­tų, jei tai ne su ma­nim pa­čiu bū­tų nu­ti­kę. Iki šiol gal­vo­jau, kad me­di­kų pa­rei­ga – pa­dė­ti skaus­mus ken­čian­čiam žmo­gui“, – nu­si­vy­li­mo me­di­kų abe­jin­gu­mu ne­slė­pė V. Šni­ras.

VšĮ Uk­mer­gės li­go­ni­nės vy­riau­sia­sis gy­dy­to­jas Al­gi­man­tas Ve­lič­ka įsi­ti­ki­nęs, kad Pri­ėmi­mo ir sku­bios pa­gal­bos sky­riaus me­di­kai pa­si­el­gė tei­sin­gai.

„Sek­ma­die­nį juk su­lei­do vais­tų. O pir­ma­die­nis – dar­bo die­na, dir­ba po­li­kli­ni­ka ir li­go­nis tu­rė­jo ei­ti pas sa­vo šei­mos gy­dy­to­ją. Pri­ėmi­mo sky­rius yra ta vie­ta, kur tei­kia­ma sku­bi pa­gal­ba, o ne gy­dy­mas“, – sa­ko li­go­ni­nės va­do­vas.

Uk­mer­gės pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro lai­ki­nai ei­nan­ti vy­riau­sio­sios gy­dy­to­jos pa­rei­gas Gra­ži­na Zai­kaus­kie­nė re­gist­ra­tū­ros dar­buo­to­jų pa­siū­ly­mą sto­ti skaus­mų ka­muo­ja­mam pa­cien­tui į net lau­ke nu­tį­su­sios ei­lės ga­lą lai­ko ne­tin­ka­mu.

„Juk jei ka­muo­ja skaus­mai, tai ir iš vei­do ma­to­si. Tuo la­biau, kad jis pats skun­dė­si. Tik­rai ga­lė­jo ras­ti ki­tą spren­di­mą, pa­dė­ti žmo­gui“, – įsi­ti­ki­nu­si G. Zai­kaus­kie­nė.

Gy­dy­to­ja sa­ko, jog to­kiu at­ve­ju su­ras­ti iš­ei­tį tik­rai ne­bu­vo sun­ku – pa­pras­čiau­siai už­re­gist­ruo­ti vy­riš­kį be ei­lės. Kiek pa­ko­re­ga­vus ei­lę, ki­ti pa­cien­tai la­bai ir ne­nu­ken­tė­tų.

Ji su­tin­ka, kad va­sa­ra – ne pats leng­viau­sias me­tas po­li­kli­ni­ko­je, kuo­met dau­gu­ma gy­dy­to­jų atos­to­gau­ja. Ta­čiau tai ne­tu­ri bū­ti prie­žas­tis ne­su­teik­ti pa­gal­bos in­ten­sy­vius skaus­mus ken­čian­čiam pa­cien­tui.

Autorė: Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų