Spausdinti šį puslapį

Pėsčiųjų perėjose išbandys naujovišką apšvietimą

Nors kai ku­rio­se jud­riau­sio­se Uk­mer­gės pės­čių­jų per­ėjo­se yra įreng­tas pa­pil­do­mas ap­švie­ti­mas, jas ke­ti­na­ma ap­švies­ti dar ryš­kes­ne švie­sa. Per­ėjos ar­ti­miau­siu me­tu tu­rė­tų nu­švis­ti LED lem­pų švie­sa. To­kias sau­gos prie­mo­nes iš­ban­dy­ti nu­spren­dė Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės sau­gaus eis­mo ko­mi­si­ja.

 

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Kai ku­rios pės­čių­jų per­ėjos Uk­mer­gė­je bus ap­švies­tos.


 

 

Šiai ko­mi­si­jai pir­mi­nin­kau­jan­tis Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Sta­sys Jac­kū­nas sa­ko, kad min­tis apie to­kį ap­švie­ti­mą pa­vo­jin­go­se vie­to­se ki­lo pa­ben­dra­vus su Ig­na­li­nos ra­jo­no va­do­vais. Jie sa­vo mies­te tu­ri pa­si­sta­tę ke­le­tą va­di­na­mo­jo „le­di­nio“ ap­švie­ti­mo įren­gi­nių ir juos tei­gia­mai įver­ti­no.

Mū­sų sa­vi­val­dy­bė kol kas ne­pirks to­kių LED ap­švie­ti­mo sis­te­mų, ta­čiau pa­vy­ko su­si­tar­ti su jo­mis pre­kiau­jan­čia įmo­ne, kad ke­le­tui mė­ne­sių šią įran­gą pa­sko­lins pa­ban­dy­mui ir įver­ti­ni­mui.

Di­rek­to­rius pa­sa­ko­jo, kad su­si­tar­ta dėl sep­ty­nių švies­tu­vų.

Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­jos na­riai, ap­svars­tę, kur bū­tų tiks­lin­giau­sia įreng­ti LED ap­švie­ti­mą, jau ap­si­spren­dė dėl ke­lių vie­tų.

Ke­ti­na­ma to­kį ap­švie­ti­mą įreng­ti Draugystės–Antakalnio, Jaunimo–Antakalnio, J. Basanavičiaus–Vytauto gat­vių pės­čių­jų per­ėjo­se, taip pat prie Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los, li­go­ni­nės esan­čio­se per­ėjo­se. Dėl ki­tų vie­tų dar ne­ap­si­gal­vo­ta. Dar dvie­jo­se vie­to­se Uk­mer­gės gat­vė­se juos ža­da pa­sta­ty­ti Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja.

Per­nai pa­pras­tais elek­tros švies­tu­vais bu­vo ap­švies­tos J. Basanavičiaus–Vytauto, Vytauto–Vilniaus, Vilniaus–Gruodžio 17-osios, Antakalnio–Laukų gat­vė­se esan­čios pės­čių­jų per­ėjos.

Pa­šne­ko­vas sa­ko, kad jei „le­di­nis“ ap­švie­ti­mas pa­si­tei­sins, sa­vi­val­dy­bė ieš­kos bū­dų ir lė­šų šias sis­te­mas įsi­gy­ti vi­sam lai­kui. Anot S. Jac­kū­no, vie­nas švies­tu­vas kai­nuo­ja apie 600 li­tų. Ta­čiau pats ap­švie­ti­mas yra eko­no­miš­kes­nis nei įpras­tais gat­vės švies­tu­vais.

Autorė: Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)