Pirties norima atsisakyti

Pir­ties pa­slau­gų per­spek­ty­vos klau­si­mas Uk­mer­gė­je svars­to­mas jau ne vie­ne­rius me­tus. Ka­dan­gi sa­vi­val­dy­bei pir­tis nuos­to­lin­ga, jos ga­li ir vi­sai ne­be­lik­ti.

 

 

Vasarą maudytis galima ir upėje.


 

Pir­ties klau­si­mą ki­tą sa­vai­tę po­sė­dy­je gvil­dens ra­jo­no ta­ry­ba. Prie jo su­grįž­ta to­dėl, kad ge­gu­žės mė­ne­sį bai­gia­si UAB Uk­mer­gės bu­tų ūkio su UAB „Uk­mer­gės pa­slau­ga“ su­da­ry­ta pen­ke­rių me­tų su­tar­tis dėl pa­tal­pų nuo­mos.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja su­tar­ties su pa­sta­to sa­vi­nin­ku siū­lo ne­pra­tęs­ti.

Spy­na ant pir­ties du­rų tik­riau­siai bus pa­ka­bin­ta nuo bir­že­lio 1 die­nos. Mat nuo ta­da ta­ry­bai pa­teik­ta­me spren­di­mo pro­jek­te siū­lo­ma nu­trauk­ti UAB Uk­mer­gės bu­tų ūkio pir­ties ir du­šo pa­slau­gų tei­ki­mą ra­jo­no gy­ven­to­jams.

Uk­mer­gės bu­tų ūkio di­rek­to­rius Jo­nas Rin­ke­vi­čius pa­sa­ko­jo, kad pir­ties iš­lai­ky­mo są­nau­dos per­nai su­da­rė 95,5 tūks­tan­čio li­tų. Ši su­ma to­li gra­žu ne­pa­den­gia­ma par­duo­da­mų bi­lie­tų są­skai­ta. Šią pa­slau­gą do­tuo­ja sa­vi­val­dy­bė, skir­da­ma per me­tus apie 70 tūks­tan­čių li­tų.

Nu­si­praus­ti pir­ty­je kai­nuo­ja 16 li­tų. Nuo­lai­dos da­ro­mos pen­si­nio am­žiaus, ne­įga­liems žmo­nėms, vai­kams.

Anot J. Rin­ke­vi­čiaus, no­rint, kad są­nau­dos bū­tų pa­den­gia­mos, bi­lie­tus rei­kė­tų bran­gin­ti dvi­gu­bai. Va­do­vas bu­vo pa­tei­kęs to­kį pa­siū­ly­mą ta­ry­bai, ta­čiau pra­ei­tą po­sė­dį klau­si­mas bu­vo at­mes­tas ir ne­svars­ty­tas.

Siū­ly­mas pa­ki­bo ore

Prieš po­rą me­tų su­da­ry­ta sa­vi­val­dy­bės dar­bo gru­pė įpa­rei­go­ta iš­nag­ri­nė­ti pir­ties ir du­šo pa­slau­gų tei­ki­mo ga­li­my­bes ir pa­teik­ti ra­jo­no ta­ry­bai sa­vo iš­va­das bei pa­siū­ly­mus.

Iš­nag­ri­nė­ju­si su­si­da­riu­sią si­tu­a­ci­ją, dar­bo gru­pė pa­tei­kė iš­va­das, ku­rio­se kon­sta­ta­vo, jog sa­vi­val­dy­bė tu­ri teik­ti pir­ties ir du­šo pa­slau­gas, nes pa­gal Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mą sa­vi­val­dy­bė yra at­sa­kin­ga už vie­šų­jų pa­slau­gų tei­ki­mą gy­ven­to­jams.

Šioms pa­slau­goms teik­ti bu­vo pa­siū­ly­tos Klai­pė­dos gat­vė­je ka­ti­li­nė­je Nr. 2 esan­čios pa­tal­pos, ku­rios, dar­bo gru­pės na­rių nuo­mo­ne, yra tin­ka­miau­sios ir stra­te­giš­kai ge­riau­sio­je mies­to da­ly­je – cen­tre.

Tie­sa, pa­tal­pos rei­ka­lau­ja re­mon­to. Ne­ra­dus ga­li­my­bių jas su­re­mon­tuo­ti, pir­tis ir to­liau vei­kė „Uk­mer­gės pa­slau­gai“ pri­klau­san­čia­me pa­sta­te Gruo­džio 17-osios gat­vė­je.

Bū­ti­ny­bė ar pra­mo­ga?

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­jas Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas sa­ko, kad biu­dže­to lė­šo­mis pa­deng­ti pir­ties tei­kia­mų pa­slau­gų są­nau­das – per di­de­lė pra­ban­ga sa­vi­val­dy­bei.

Jis įsi­ti­ki­nęs, kad dau­gu­mai pir­ties lan­ky­to­jų tai yra lais­va­lai­kio pra­mo­ga, ma­lo­nus lai­ko lei­di­mas ga­ri­nė­je pir­te­lė­je. O sa­vi­val­dy­bei – aki­vaiz­dus nuos­to­lis. Iš bū­ti­ny­bės nu­si­praus­ti at­ei­na vie­nas ki­tas. Jiems siū­lo­mos al­ter­na­ty­vos – so­cia­liai rem­ti­niems as­me­nims ga­li­my­bė nu­si­praus­ti yra Uk­mer­gės ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tre.

„Čia yra įreng­ti du­šai. Pa­slau­ga žmo­nėms kai­nuo­tų 4–5 li­tus. Be to, at­ei­ti jie čia ga­li bet ku­riuo me­tu. Tai­gi, sa­vo funk­ci­ją nu­praus­ti so­cia­liai rem­ti­nus as­me­nis sa­vi­val­dy­bė at­lik­tų. Juk biu­dže­tas nė­ra kaž­ko­kia lab­da­ra, kad jį ga­li­ma bū­tų švais­ty­ti pra­mo­goms“, – sa­ko vi­ce­me­ras.

Uk­mer­gės kraš­to ne­įga­lių­jų są­jun­ga taip pat su­tei­kia ga­li­my­bę nu­si­praus­ti sa­vo na­riams.

Anot pa­šne­ko­vo, dau­giau kaip 100 pir­ties lan­ky­to­jų su­reng­ta ap­klau­sa. Pa­teik­to­se an­ke­to­se bu­vo klau­sia­ma, ar jie nau­do­tų­si pir­ties pa­slau­go­mis kai­nai pa­di­dė­jus iki 30 li­tų. Tei­gia­mai at­sa­kė ma­žiau nei 10 pro­cen­tų res­pon­den­tų.

Lauks fi­nan­sa­vi­mo

R. Ba­ra­vy­kas pa­ti­ki­no, kad dar­bo gru­pės pa­siū­ly­mas ne­pa­mirš­tas. Ap­skai­čiuo­ta, kad įren­gus pir­tį ka­ti­li­nės pa­tal­po­se jos pa­slau­gų sa­vi­kai­na ge­ro­kai su­ma­žė­tų.

De­ja, kol kas tai ne­įgy­ven­di­na­ma. Pa­ruoš­ti pa­tal­pas eks­plo­a­ta­ci­jai rei­kė­tų apie 320 tūks­tan­čių li­tų. To­kių „lais­vų“ pi­ni­gų biu­dže­te nė­ra. O no­rint pa­si­nau­do­ti eu­ro­pi­ne pa­ra­ma, de­ja, rei­kia lauk­ti ki­to fi­nan­sa­vi­mo lai­ko­tar­pio, kuo­met bus ga­li­ma teik­ti pro­jek­tus.

Pa­si­sky­rė ter­mi­ną

Jau ke­le­tą pas­ku­ti­nių me­tų nu­si­sto­vė­ju­si tvar­ka, kad tau­pant lė­šas, pir­ties ir du­šo pa­slau­gos gy­ven­to­jams va­sa­ros lai­ko­tar­piu ne­tei­kia­mos.

„Spręs­ti šį klau­si­mą ne­at­si­sa­ko­ma. Per va­sa­rą iš­ana­li­zuo­si­me vi­sus šios pa­slau­gos tei­ki­mo ga­li­mus va­rian­tus“, – sa­ko vi­ce­me­ras.

Pa­sak jo, spren­di­mas dėl to­les­nių pir­ties ir du­šo pa­slau­gų tei­ki­mo tu­rė­tų bū­ti pri­im­tas per va­sa­rą.

Autorė: Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų