Po didinamuoju stiklu – paramos gavėjai

Nuo sau­sio pra­džios įsi­ga­lio­jo įsta­ty­mas, pa­gal ku­rį pi­ni­gi­nę pa­ra­mą gy­ven­to­jams sa­vi­val­dy­bės pri­va­lo skir­ti iš sa­vo biu­dže­to. So­cia­li­nės pa­ra­mos ga­vė­jai pa­jus dar di­des­nį tik­rin­to­jų dė­me­sį nei iki šiol. Val­di­nin­kai griež­ti­na pa­ra­mos sky­ri­mo tvar­ką ir ti­ki­si su­tau­py­ti 2 mi­li­jo­nus li­tų.

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Įsi­ga­lė­jus nau­ja­jai tvar­kai, so­cia­li­nės pa­ra­mos ga­vė­jų mi­nia tu­rė­tų su­ma­žė­ti.


 

Iki šiol pa­ra­ma bu­vo ski­ria­ma iš vals­ty­bės biu­dže­to – sa­vi­val­dy­bės tam tik­rą su­mą pi­ni­gų gau­da­vo kaip tiks­li­nę do­ta­ci­ją. Ne­pa­nau­do­tos lė­šos bū­da­vo grą­ži­na­mos į vals­ty­bės biu­dže­tą.

Nuo nau­jų me­tų ši tvar­ka pa­si­kei­tė. Pi­ni­gi­nės pa­ra­mos įsta­ty­me nu­ma­ty­ta, kad kiek­vie­na sa­vi­val­dy­bė pa­ra­mą gy­ven­to­jams tei­kia iš sa­vo biu­dže­to.

Šiuo me­tu Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės są­ra­šuo­se yra 3175 so­cia­li­nės pa­ra­mos ga­vė­jai. Ją gau­na 1744 šei­mos. Per­nai jiems bu­vo iš­mo­kė­ta be­veik 8 mi­li­jo­nai li­tų.

Tvar­ka griež­tė­ja

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­ja Val­do­nė Gi­nai­tie­nė sa­ko, kad įsi­ga­lio­jus įsta­ty­mui kiek­vie­na sa­vi­val­dy­bė tu­ri su­da­ry­ti ir pa­si­tvir­tin­ti tvar­ką, pa­gal ku­rią bus ski­ria­ma so­cia­li­nė pa­ra­ma.

Šiuo me­tu su­da­ry­ta dar­bo gru­pė yra pa­ren­gu­si tvar­kos ap­ra­šo pro­jek­tą. Jį dar tu­ri pa­tvir­tin­ti ra­jo­no ta­ry­ba.

Pi­ni­gi­nės so­cia­li­nės pa­ra­mos ne­pa­si­tu­rin­tiems gy­ven­to­jams tei­ki­mo Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je tvar­kos ap­ra­šo pro­jek­te nu­ma­ty­tos prie­mo­nės, lei­sian­čios griež­čiau kon­tro­liuo­ti pa­ra­mos ga­vė­jus.

Taip ti­ki­ma­si sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą ap­sau­go­ti nuo ne­są­ži­nin­gų pa­ra­mos pra­šy­to­jų ir per me­tus su­tau­py­ti apie 2 mi­li­jo­nus li­tų.

Pa­ra­mą kar­pys

Su­griež­tin­ta pa­ra­mos sky­ri­mo tvar­ka sko­li­nin­kams, ne­su­si­mo­kė­ju­siems sa­vi­val­dy­bei už so­cia­li­nio būs­to nu­omą ar­ba vi­suo­ti­nės rin­klia­vos už at­lie­kų tvar­ky­mą. Nuo šių me­tų pa­ra­mos sko­li­nin­kai ga­li ti­kė­tis tik pa­den­gę ne ma­žiau kaip 20 pro­cen­tų esa­mos sko­los.

V. Gi­nai­tie­nė sa­ko, kad kai ku­rios ap­lin­ki­nės sa­vi­val­dy­bės tu­rin­tie­siems sko­lų už šias pa­slau­gas pa­ra­mos iš vi­so ne­ski­ria.

Tvar­kos ap­ra­šo pro­jek­te yra nu­ma­ty­ta pa­ra­mą su­ma­žin­ti 50 pro­cen­tų šei­moms, ku­rių vai­kai glo­bo­ja­mi Uk­mer­gės vai­kų na­muo­se.

Vie­no ug­dy­ti­nio glo­ba vai­kų na­muo­se kai­nuo­ja 1650 li­tų per mė­ne­sį. Iš jų 520 li­tų mo­ka vals­ty­bė, o 1100 li­tų ski­ria­ma iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to. Ta­čiau tai tė­vams lig šiol ne­kliu­dė net ke­le­tą vai­kų į glo­bos na­mus ati­da­vus nau­do­tis mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gais.

Mi­ni­mu­mas – bū­ti­na są­ly­ga

Vie­nas iš punk­tų lie­čia pa­gal ver­slo liu­di­ji­mus dir­ban­čius pa­ra­mos ga­vė­jus. Jiems nu­sta­ty­tos mi­ni­ma­lios pa­ja­mos – jos ne­tu­ri bū­ti ma­žes­nės kaip mi­ni­ma­lus at­ly­gi­ni­mas.

Sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tų nuo­mo­ne, pa­gal ver­slo liu­di­ji­mą dir­ban­tis as­muo pra­šy­da­mas pa­ra­mos tu­ri nu­ro­dy­ti bent mi­ni­ma­lias pa­ja­mas. Prie­šin­gu at­ve­ju pa­ra­ma jam ne­bus ski­ria­ma.

„Jei jau žmo­gus už­si­i­ma in­di­vi­du­a­lia veik­la, tai ir tu­rė­tų bent mi­ni­mu­mą pa­ro­dy­ti. Ant­raip ky­la įta­ri­mų, kad pa­ja­mos sle­pia­mos. Ne kar­tą esa­me su­si­dū­rę su ne­lo­giš­kais skai­čiais – tu­ri žmo­gus ver­slo liu­di­ji­mą sta­ty­boms įsi­gi­jęs, o mi­ni­ma­lios al­gos ne­už­dir­ba“, – svars­to pa­šne­ko­vė.

Mat sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jai iš prak­ti­kos ži­no, jog ne­re­tai pa­si­tai­ko, kai pra­šan­tie­ji pa­ra­mos pikt­nau­džiau­ja ja, sle­pia sa­vo ar ki­tų šei­mos na­rių pa­ja­mas.

Ana­li­zuo­ja kiek­vie­ną at­ve­jį

Pa­sak V. Gi­nai­tie­nės, pa­ra­mos ga­vė­jai bus ir to­liau tik­ri­na­mi. Kai­mo se­niū­ni­jo­se kiek­vie­ną pa­ra­mos at­ve­jį iš­ana­li­zuo­ja kiek­vie­no­je iš jų su­da­ry­ta So­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­si­ja. Mies­to se­niū­ni­jo­je to­kia ko­mi­si­ja su­da­ry­ta prie Uk­mer­gės ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro.

Šie­met į pa­gal­bą ke­ti­na­ma pa­si­telk­ti dau­giau kai­mo ben­druo­me­nės na­rių, mo­kyk­lų, se­niū­ni­jų dar­buo­to­jų, se­niū­nai­čių.

Šių ko­mi­si­jų siū­ly­mai – pa­ta­ria­mo­jo po­bū­džio. Kad bū­tų iš­ven­gia­ma sub­jek­ty­vių ver­ti­ni­mų, juos dar kar­tą iš­ana­li­zuo­ja Sa­vi­val­dy­bės so­cia­li­nės pa­ra­mos sky­ri­mo ko­mi­si­ja.

V. Gi­nai­tie­nė sa­ko, kad su­lau­kia­ma ir gy­ven­to­jų skam­bu­čių, ku­riais in­for­muo­ja­ma apie pik­tnau­džiau­jan­čius pa­šal­pų ga­vė­jus. Sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tai re­a­guo­ja į vi­sus, net ir ano­ni­mi­nius, pra­ne­ši­mus. Lan­ko­ma­si pas pa­ra­mos ga­vė­jus, tik­ri­na­ma, ar ji yra mo­ka­ma tiks­lin­gai.

Ve­dė­ja pa­mi­nė­jo ir to­kius at­ve­jus, kai pa­ra­mos į sa­vi­val­dy­bę krei­pia­si po dar­bų už­sie­ny­je su­grį­žę as­me­nys: „Vos ne tą pa­čią die­ną le­kia į dar­bo bir­žą, už­si­re­gist­ruo­ja ir jau kaip be­dar­biai sku­ba į So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­rių. Juk, jei dir­bo už­sie­ny­je, pa­ja­mų tu­ri. Ki­ti ir ma­ši­nas, bu­tus per­ka, o pa­ra­mos vis tiek rei­ka­lau­ja.“

Į tal­kas – kas mė­ne­sį

Kai ku­rios sa­vi­val­dy­bės yra pa­skel­bu­sios ano­ni­mi­nį te­le­fo­no nu­me­rį, ku­riuo ra­gi­na­ma pra­neš­ti apie ga­li­mus pik­tnau­džia­vi­mo at­ve­jus, gau­nant so­cia­li­nes iš­mo­kas.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ke­ti­na pa­sek­ti jų pa­vyz­džiu.

Tie pa­ra­mos ga­vė­jai, ku­rie pra­eis pro vi­są šį pa­tik­rų cen­zą, ne­iš­si­suks ir nuo nau­din­gų vi­suo­me­nei dar­bų. V. Gi­nai­tie­nė sa­ko, kad iki šiol šios tal­kos ne­bū­da­vo re­gu­lia­rios. Ta­čiau nuo šių me­tų gau­nan­tie­ji pi­ni­gi­nę pa­ra­mą bus kas mė­ne­sį nu­krei­pia­mi at­lik­ti vi­suo­me­nei nau­din­gų dar­bų.

Gau­nan­tie­siems iki 350 li­tų pa­ra­mą rei­kės dirb­ti 24, nuo 350 iki 700 li­tų – 32, dau­giau kaip 700 li­tų – 40 va­lan­dų kiek­vie­ną mė­ne­sį.

Pra­plės­tas ga­li­mų dar­bų už so­cia­li­nę pa­ra­mą są­ra­šas, bus la­biau krei­pia­mas dė­me­sys į as­mens iš­si­la­vi­ni­mą. Tal­ki­nin­kau­ti pa­ra­mos ga­vė­jai ga­lės ne tik mies­to tvar­ky­mo dar­buo­se, bet ir tei­kiant so­cia­li­nes pa­slau­gas, or­ga­ni­zuo­jant kul­tū­ri­nius ren­gi­nius.

Autorė: Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų