Spausdinti šį puslapį

Socialinių būstų karuselėje – „monkės biznis“

Sa­vi­val­dy­bė nuo­lat at­nau­ji­na so­cia­li­nio būs­to re­zer­vą – vie­ni bu­tai par­duo­da­mi, ki­ti per­ka­mi.  De­ja, biz­nis čia men­kas. Būs­tai par­duo­da­mi de­šim­te­rio­pai pi­giau, nei per­ka­mi. Lė­šos so­cia­li­niam būs­tui įsi­gy­ti gau­na­mos iš dvie­jų šal­ti­nių. 

 

Di­džio­ji da­lis ski­ria­ma iš So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos fon­do. Taip pat pa­nau­do­ja­mos sa­vi­val­dy­bės lė­šos, gau­tos už par­duo­tus būs­tus.

Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu, Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei šie­met skir­ta 232 tūks­tan­čiai li­tų. Dar 2,5 tūks­tan­čio li­ku­tį sa­vi­val­dy­bė tu­rė­jo nuo per­nykš­tės pri­va­ti­za­ci­jos. Šie pi­ni­gai pri­va­lo bū­ti pa­nau­do­ti so­cia­li­nių būs­tų plėt­rai. Už juos ke­ti­na­ma įsi­gy­ti še­šis bu­tus.

Rin­ko­si iš ke­tu­rio­li­kos

Būs­tų pir­ki­mai vyks­ta kon­kur­so bū­du. Toks kon­kur­sas bu­vo pa­skelb­tas spa­lį. Vi­sų pre­ten­den­tų pa­siū­ly­mus nag­ri­nė­jo spe­cia­li su­da­ry­ta ko­mi­si­ja.

Jos pir­mi­nin­kas sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Gied­rius Po­cius pa­sa­ko­jo, kad su­lauk­ta 14 pa­siū­ly­mų.

Ne vi­si jie svars­to­mi. Du at­mes­ti dėl ne­ati­ti­ku­sių rei­ka­la­vi­mus do­ku­men­tų. Dar trys – iš kar­to juos ap­žiū­rė­jus. Mat bu­tai ge­ro­kai ap­leis­ti ir, no­rint ap­gy­ven­din­ti žmo­nes, rei­kė­tų juos re­mon­tuo­ti.

Ren­kan­tis bu­tus žiū­ri­ma, kad jiems ne­rei­kė­tų pa­pil­do­mų in­ves­ti­ci­jų. Ne ma­žiau svar­bu kai­na. Nors kon­kur­so są­ly­go­se ji ne­bu­vo nu­ro­dy­ta, ta­čiau tu­ri bū­ti pa­grįs­ta re­a­lio­mis rin­kos kai­no­mis. Sa­vi­val­dy­bės nu­si­žiū­rė­tų pirk­ti būs­tų kai­nos vi­dur­kis – 1000 li­tų už vie­ną kvad­ra­ti­nį met­rą plo­to.

Anot G. Po­ciaus, la­biau­siai pa­gei­dau­ti­ni 1–2 kam­ba­rių bu­tai. To­kio plo­to bu­tais ir šį kar­tą ke­ti­na­ma pa­pil­dy­ti so­cia­li­nio būs­to re­zer­vą.

Po­pu­lia­riau­si – mies­te esan­tys bu­tai. Dau­gu­ma sto­vin­čių­jų ei­lė­je pa­siū­lius būs­tą kai­me jo at­si­sa­ko.

Šie­met nu­spręs­ta įsi­gy­ti gy­ve­na­mą­sias pa­tal­pas J. Ba­sa­na­vi­čiaus g. 9-2, J. Ba­sa­na­vi­čiaus g. 11-43, Da­riaus ir Gi­rė­no g. 10-54, Jau­ni­mo g. 23-39, Miš­kų g. 34-408 ir Vil­niaus g. 93-39. Šie bu­tai la­biau­siai ati­tin­ka nu­ma­ty­tus at­ran­kos kri­te­ri­jus.

Par­da­vi­mams – iš­skir­ti­nės są­ly­gos

Du so­cia­li­nio būs­to fon­do bu­tus sa­vi­val­dy­bė pa­si­ren­gu­si par­duo­ti. So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Jū­ra­tė Ka­se­lie­nė pa­aiš­ki­no, kad par­da­vi­mai vyks­ta Vy­riau­sy­bės nu­sta­ty­ta tvar­ka.

Pa­tal­pos tu­ri bū­ti nu­si­dė­vė­ju­sios dau­giau kaip 60 pro­cen­tų, o jų pir­kė­jai tu­ri bū­ti gy­ve­nę jo­se ne ma­žiau kaip 3 me­tus.

Ta­čiau sa­vi­val­dy­bė tu­ri tei­sę ne­pa­ten­kin­ti gy­ven­to­jų pra­šy­mų pri­va­ti­zuo­ti bu­tą, net jei iš­pil­dy­tos šios są­ly­gos.

Mat reg­la­men­te nu­ro­dy­ta, kad par­duo­da­mas so­cia­li­nis būs­tas sa­vi­val­dy­bei tu­ri bū­ti eko­no­miš­kai nuos­to­lin­gas. Pa­vyz­džiui, rei­ka­lau­ti ne­ma­žo re­mon­to.

Sa­vi­val­dy­bė lei­džia pri­va­ti­zuo­ti bu­tus pus­vel­čiui. Vie­no kam­ba­rio bu­tas Baž­ny­čios g. 16 įkai­no­tas 2600 li­tų, pa­na­šus Pa­kal­nės g. 21 – 3500 li­tų. Už dvie­jų kam­ba­rių bu­tą Kran­to g. 1 pra­šo­ma 5100 li­tų.

Ar nau­din­ga sa­vi­val­dy­bei par­duo­ti bu­tus to­kio­mis ne­di­de­lė­mis kai­no­mis? J. Ka­se­lie­nė pa­aiš­ki­no, kad jos nu­sta­ty­tos re­mian­tis Re­gist­rų cen­tro pa­žy­ma. 

Šiuo me­tu sa­vi­val­dy­bės ži­nio­je –  apie 400 so­cia­li­nių būs­tų.

Gy­ve­na­mo­jo plo­to lau­kia ne­men­ka 268 šei­mų ar vie­nų gy­ve­nan­čių as­me­nų ei­lė.

Pa­gal būs­to sky­ri­mo mo­ty­va­ci­ją su­da­ry­tos še­šios at­ski­ros ei­lės. Dau­giau­sia šei­mų ben­dro­je ei­lė­je – 134. Būs­to lau­kia 60 jau­nų šei­mų, 40 ne­įga­lių­jų, 17 gau­sių šei­mų, 17 naš­lai­čių ar li­ku­sių be tė­vų glo­bos.

Abu šie pa­siū­ly­mai dėl būs­tų pir­ki­mo ir par­da­vi­mo tei­kia­mi svars­ty­ti ra­jo­no ta­ry­bai ki­tą sa­vai­tę įvyk­sian­čia­me po­sė­dy­je.

Pas­ku­ti­nį kar­tą ke­tu­ris bu­tus mies­te sa­vi­val­dy­bė įsi­gi­jo per­nai. Trys so­cia­li­niai būs­tai per­nai bu­vo par­duo­ti.

Autorė: Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)