Spausdinti šį puslapį

Streikavo ir ukmergiškiai

Gedimino Nemunaičio nuotr. Gedimino Nemunaičio nuotr.

Prie šio­mis die­no­mis strei­kuo­jan­čių ša­lies pe­da­go­gų pri­si­jun­gė ir uk­mer­giš­kiai. Šis strei­kas kol kas – įspė­ja­ma­sis, ta­čiau at­ly­gi­ni­mais ne­pa­ten­kin­ti pe­da­go­gai gra­si­na ir tik­ru.

Sa­vi­val­dy­bių va­do­vai apie pro­fe­si­nių są­jun­gų or­ga­ni­zuo­ja­mus strei­kus bu­vo in­for­muo­ti raš­tiš­kai. Nu­ro­dy­ta, jog sie­kia­ma at­kreip­ti Vy­riau­sy­bės va­do­vų dė­me­sį į dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mus. Rei­ka­lau­ja­ma kel­ti iki­mo­kyk­li­nio ir prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pe­da­go­gų al­gas 10 proc., ki­tų mo­ky­to­jų – 5 proc.

Strei­ko or­ga­ni­za­to­rių rei­ka­la­vi­mai taip pat su­si­ję su di­des­nė­mis mo­ki­nio krep­še­lio lė­šo­mis, pen­si­nio am­žiaus mo­ky­to­jams skir­tu fon­du.  

Tūks­tan­čiai ša­lies pe­da­go­gų strei­ka­vo ir pa­mo­kų mo­kyk­lo­se ne­ve­dė ant­ra­die­nį. „Mū­sų ži­nio­mis, strei­ke da­ly­va­vo 222 pe­da­go­gai iš 11 mū­sų ra­jo­no švie­ti­mo įstai­gų, tarp ku­rių – mo­kyk­los, dar­že­liai. To­kius duo­me­nis apie strei­kuo­ti ke­ti­nan­čius dar­buo­to­jus mū­sų sky­rius dar penk­ta­die­nį tei­kė Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jai. Šią sa­vai­tę įstai­gos duo­me­nis tiks­li­na pa­čios“, – sa­kė sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja In­gri­da Krikš­ta­po­nie­nė.  

Kaip strei­ko me­tu or­ga­ni­zuo­ja­mas ug­dy­mo pro­ce­sas, pri­klau­so nuo mo­ky­to­jų, prof­są­jun­gų, darb­da­vių su­si­ta­ri­mo. Juos įstai­gos pri­ima skir­tin­gus. Vie­ni mo­ky­to­jai nuo 8 iki 10 val. ne­ve­dė pa­mo­kų. Ta­čiau, pa­sak I. Krikš­ta­po­nie­nės, kai kur vy­ko pi­lie­ti­nio ug­dy­mo, ki­to­kios pa­mo­kos. „Dar­že­liai gal­būt ne­ve­dė ug­do­mų­jų veik­lų, ta­čiau vai­kams bu­vo pa­reng­tos už­duo­tys. Ug­dy­mo pro­ce­sas vy­ko, mo­ki­niai ne­nu­ken­tė­jo“, – sa­kė ji.

Strei­ką, va­do­vau­jan­tis Dar­bo ko­dek­su, ki­tais tei­sės ak­tais, or­ga­ni­za­vo Lie­tu­vos švie­ti­mo pro­fe­si­nė są­jun­ga. „Šis strei­kas – įspė­ja­ma­sis. Jei ne­bus pa­ten­kin­ti rei­ka­la­vi­mai, bus tik­ras strei­kas. Jie ke­lia­mi tei­sė­tai, nes žmo­nėms bu­vo ža­dė­ta kel­ti at­ly­gi­ni­mus“, – sa­ko pa­šne­ko­vė.

Šį ket­vir­ta­die­nį ša­ly­je vy­ko ki­tos pro­fe­si­nės są­jun­gos or­ga­ni­zuo­tas strei­kas. Ta­čiau mū­siš­kiai, anot I. Krikš­ta­po­nie­nės, ja­me ne­da­ly­va­vo. 

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja ža­da, kad mo­ky­to­jų at­ly­gi­ni­mai kils nuo ki­tų me­tų sau­sio.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Susiję įrašai (pagal žymę)