Spausdinti šį puslapį

Piliakalnio projektui skirtos investicijos

Gedimino Nemunaičio nuotr. Gedimino Nemunaičio nuotr.

Vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ras To­mas Ži­lins­kas pa­si­ra­šė įsa­ky­mą, ku­riuo sky­rė fi­nan­sa­vi­mą Uk­mer­gės vie­šo­sios in­fra­struk­tū­ros plė­to­tės ir at­nau­ji­ni­mo pro­jek­tams įgy­ven­din­ti.

Mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­me skel­bia­ma, kad Uk­mer­gės pi­lia­kal­nis ne­ten­ki­na ben­druo­me­nės po­rei­kių, ne­pri­tai­ky­tas ben­druo­me­nės veik­lai, vie­šų­jų pa­slau­gų tei­ki­mui.

Įgy­ven­di­nant Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos ini­ci­juo­tą pro­jek­tą „Uk­mer­gės mies­to pi­lia­kal­nio te­ri­to­ri­jos su pri­ei­go­mis su­tvar­ky­mas“, bus įreng­tas ta­kas į pi­lia­kal­nį, laip­tai į Vy­tau­to gat­vę, su­tvar­ky­tos pa­lei pi­lia­kal­nį te­kan­čio upe­lio pa­kran­tės, įreng­tas til­tas per upe­lį, su­for­muo­ta vie­ta skulp­tū­rų par­kui pa­lei kai­rį­jį upe­lio kran­tą, įreng­tas pi­lia­kal­nio ap­švie­ti­mas, su­tvar­ky­ti žel­di­niai, įreng­ta ma­žo­ji ar­chi­tek­tū­ra.

Šio pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mui skir­ta dau­giau nei 321 tūkst. eu­rų, iš ku­rių be­maž 288 tūkst. eu­rų – ES fon­dų lė­šos.

„Uk­mer­gės ži­nio­se“ jau skel­bė­me, kad įgy­ven­di­nant šį pro­jek­tą, bus nu­pjau­ti be­veik vi­si pi­lia­kal­nio me­džiai.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Susiję įrašai (pagal žymę)