Investicijos Ukmergėje, euras, išlaidos, piniginės naujienos

Vil­niaus gat­vės 100A nu­me­riu pa­žy­mė­tas na­mas grei­tai vėl tu­rės sto­gą, ku­ris su­de­gė ge­gu­žės 10 d. ki­lu­sio gais­ro me­tu. Tie­sa, dėl pra­si­dė­ju­sių liū­čių be sto­go pa­si­li­kę gy­ven­to­jai pa­ty­rė ne­ma­žai ne­pa­to­gu­mų.

Nuo sau­sio pra­džios įsi­ga­lio­jo įsta­ty­mas, pa­gal ku­rį pi­ni­gi­nę pa­ra­mą gy­ven­to­jams sa­vi­val­dy­bės pri­va­lo skir­ti iš sa­vo biu­dže­to. So­cia­li­nės pa­ra­mos ga­vė­jai pa­jus dar di­des­nį tik­rin­to­jų dė­me­sį nei iki šiol. Val­di­nin­kai griež­ti­na pa­ra­mos sky­ri­mo tvar­ką ir ti­ki­si su­tau­py­ti 2 mi­li­jo­nus li­tų.

Ar­tė­jant va­sa­rai, mig­ra­ci­jos tar­ny­bon plūs­ta lan­ky­to­jai, no­rin­tys gau­ti ar pa­si­keis­ti as­mens do­ku­men­tus. Kad ne­tek­tų gai­šin­tis, gy­ven­to­jai ra­gi­na­mi dėl do­ku­men­tų re­gist­ruo­tis iš anks­to.

Už­tver­ta au­to­ma­gist­ra­lė ties po­sū­kiu į Že­mait­kie­mį uk­mer­giš­kiams vai­ruo­to­jams ke­lia daug rū­pes­čių. Ta­čiau pa­ga­liau ši pro­ble­ma bus iš­spręs­ta. Tai nu­ma­ty­ta pa­da­ry­ti, įren­gus žie­di­nę san­kry­žą.

Bu­vu­sį Uk­mer­gės teis­mo pa­sta­tą, ku­ria­me bu­vo ras­ti di­de­li kie­kiai gyv­si­dab­rio, iš nau­jo tirs vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro spe­cia­lis­tai. Pa­sta­tą da­bar val­do Vals­ty­bės tur­to fon­das.

 

„Šiaulių bankas“ atsisakė uždarajai akcinei bendrovei „Ukmergės šiluma“ suteikti investiciniam projektui įgyvendinti prašytą paskolą. Bendrovė priversta toliau ieškoti būdų pasiskolinti reikiamų lėšų.

Pir­ties pa­slau­gų per­spek­ty­vos klau­si­mas Uk­mer­gė­je svars­to­mas jau ne vie­ne­rius me­tus. Ka­dan­gi sa­vi­val­dy­bei pir­tis nuos­to­lin­ga, jos ga­li ir vi­sai ne­be­lik­ti.

 

Vie­nas su­dė­tin­giau­sių mies­to se­niū­ni­jos gal­vo­sū­kių – gat­vių ap­švie­ti­mas. Pas­ta­rai­siais me­tais brangs­tant elek­tros ener­gi­jai, nie­kaip ne­be­tel­pa­ma į sa­vi­val­dy­bės šiam rei­ka­lui skir­tų lė­šų rė­mus. Se­niū­ni­ja už gat­vių ap­švie­ti­mą elek­tros ener­gi­jos tie­kė­jui yra sko­lin­ga 99 tūkst. li­tų.

Nors kai ku­rio­se jud­riau­sio­se Uk­mer­gės pės­čių­jų per­ėjo­se yra įreng­tas pa­pil­do­mas ap­švie­ti­mas, jas ke­ti­na­ma ap­švies­ti dar ryš­kes­ne švie­sa. Per­ėjos ar­ti­miau­siu me­tu tu­rė­tų nu­švis­ti LED lem­pų švie­sa. To­kias sau­gos prie­mo­nes iš­ban­dy­ti nu­spren­dė Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės sau­gaus eis­mo ko­mi­si­ja.

Pernai 128,5 tūkst. darbo netekusių gyventojų buvo mokamos nedarbo socialinio draudimo išmokos. Tai yra apie 10 proc. visų apdraustųjų.

Puslapis 6 iš 11

Veterinarijos klinika

Vilkmerge restoranas

Ukmerges siluma

Kaip vertinate tvarkomas Ukmergės gatves?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Laidojimo ir kremavimo paslaugos Ukmergėje

Autoservisas Ukmergėje

Floros Studija

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Akmenys prabyla

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų