Investicijos Ukmergėje, euras, išlaidos, piniginės naujienos

Savivaldybėms ruošiantis naujiems įstatymo iškeltiems iššūkiams socialinės paramos teikimo srityje, kai kas nerimavo, kaip mūsų rajono savivaldybei pavyks su jais susidoroti.

Uk­mer­gės ra­jo­no val­džia ima­si prie­mo­nių, ku­rios tu­rė­tų pa­gel­bė­ti iš­temp­ti iš sko­lų duo­bės sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą. Įsi­sko­li­ni­mai jau per­žen­gė 40 mi­li­jo­nų li­tų – taip iš­au­gę jie dar nie­kuo­met ne­bu­vo.

Pir­muo­sius mė­ne­sius li­go­ni­nei va­do­vau­jan­tis Rim­vy­das Ci­vil­ka pri­si­pa­žįs­ta ne­si­ti­kė­jęs, kad šios įstai­gos fi­nan­si­nė si­tu­a­ci­ja to­kia su­dė­tin­ga.

Tre­čia­die­nį pa­aiš­kė­jo, kad fi­nan­suo­ja­mas UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ pro­jek­tas dėl ka­ti­li­nės Švie­sos gat­vė­je mo­der­ni­za­ci­jos. Ka­ti­li­nė­je bus įreng­tas bio­ku­ro ka­ti­las.

Pra­si­dė­jus ant­ra­jam dau­gia­bu­čių re­no­va­ci­jos eta­pui, at­rink­ti 56 dau­giau­sia ši­lu­mos ener­gi­jos su­nau­do­jan­tys dau­gia­bu­čiai na­mai. Jų gy­ven­to­jams siū­lo­ma re­no­vuo­ti būs­tus pa­si­nau­do­jant vals­ty­bės pa­ra­ma. Šį są­ra­šą ki­tą sa­vai­tę tvir­tins ra­jo­no ta­ry­ba.

Siūloma didinti savivaldybės rajono vadovų atlyginimus. Mero alga padidės beveik 500, vicemero – beveik 400 litų. Pritarimo laukiama iš rajono tarybos narių kitą ketvirtadienį įvyksiančiame posėdyje.

Uk­mer­gė­je ren­gia­ma­si ža­bo­ti ne­pri­žiū­ri­mų sta­ti­nių sa­vi­nin­kus. Siū­lo­ma di­din­ti ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­tį pa­sta­tus li­ki­mo va­liai pa­li­ku­siems ju­ri­di­niams ir fi­zi­niams as­me­nims. Jei ki­tą sa­vai­tę tam pri­tars ra­jo­no ta­ry­ba, mo­kes­tis pa­di­dės dvi­gu­bai.

Nuo šio se­zo­no siū­lo­ma di­din­ti vie­nin­te­lio Uk­mer­gės ba­sei­no, esan­čio „Ši­lo“ pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je, kai­nas. Spa­lio 1 d. šios mo­kyk­los di­rek­to­rius Le­o­nas Žuk­lys pa­tei­kė to­kį pra­šy­mą ra­jo­no ta­ry­bos svars­ty­mui. Jei po­li­ti­kai pri­tars, pa­slau­gos kai­na di­dės ir su­au­gu­siems, ir vai­kams.

Pastaruoju metu Ukmergės rajono tarybos nariai diskusijų objektu dažnai pasirenka tarybos veiklos reglamentą. Nemažai jo pakeitimų bus svarstoma ir šios savaitės tarybos posėdyje. Vienas jų – tarybos nario išmokos didinimas.

„Uk­mer­gės ži­nių“ re­dak­ci­jo­je ap­si­lan­kęs Mai­ro­nio gat­vė­je gy­ve­nan­tis Vy­tau­tas pa­ste­bė­jo, kad ko­vo mė­ne­sį už šil­dy­mą ir karš­tą van­de­nį UAB „Uk­mer­gės ši­lu­mos“ są­skai­to­je nu­ro­dy­ta di­des­nė kai­na nei bu­vo va­sa­rį.

Puslapis 6 iš 12

Veterinarijos klinika

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Vyriausybė planuoja naujus mokesčius. Ar manote jie jus palies?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

sale

Floros Studija

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Akmenys prabyla

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų