Investicijos Ukmergėje, euras, išlaidos, piniginės naujienos

Prie turgaus esantis skverelis turėtų tapti mažųjų ukmergiškių traukos vieta. Čia, medžių pavėsyje, seniūnija planuoja įrengti žaidimų aikštelę. Jei tam neprieštaraus leidimus išduodančios įstaigos, bus sutvarkyta ir teritorija šalia paminklo Lietuvos partizanams.

Savivaldybės administracija viešame aukcione nutarė parduoti labai netradicinius objektus – koplyčią ir mauzoliejų. Kelios koplyčios ir mauzoliejus rajono tarybos sprendimu įtraukti į parduodamo Ukmergės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą.

Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja in­for­muo­ja, kad šiais me­tais pa­pil­dy­tas tur­tą pri­va­lan­čių­jų de­kla­ruo­ti gy­ven­to­jų są­ra­šas. Ne tik tur­to, bet ir me­ti­nes pa­ja­mų de­kla­ra­ci­jas rei­kia pa­teik­ti iki ge­gu­žės 2 d. Pa­to­giau­sia tai pa­da­ry­ti elek­tro­ni­niu bū­du https://de­kla­ra­vi­mas.vmi.lt.

Šalies gyventojai iki lapkričio pabaigos turi apsispręsti, kaip kaups pensijai. Likus vos kelioms dienoms iki apsisprendimo termino pabaigos, Lietuvos paštas pastebi, kad mažesnių miestų gyventojai daug aktyviau domisi papildomu pensijos kaupimu.

Palaidojus savo giminaitį, kuris nebuvo deklaravęs savo gyvenamosios vietos, laidotuvėms skirtos vienkartinės pašalpos galima ir nesulaukti. Pasikeitus tvarkai ji nebemokama iš valstybės biudžeto.

„Ukmergės žinių“ redakcija gavo ukmergiškio Algimanto Kacevičiaus laišką, kuriame piktinamasi duobėta gatve ir balomis prie Ukmergės rajono vartotojų kooperatyvui priklausančios „Šlaitų“ parduotuvės.

Per mė­ne­sį kai ku­rie obuo­lių su­pir­kė­jai šių vai­sių su­pir­ki­mo kai­nas pa­kė­lė dau­giau kaip dvi­gu­bai. Jie už ki­log­ra­mą obuo­lių so­di­nin­kams mo­ka po 24 cen­tus.

 

Ap­lin­kos mi­nist­ras Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis šią sa­vai­tę pa­skel­bė apie tai, kad bus nu­sta­ty­ta griež­tes­nė tvar­ka ne­tvar­kin­giems šu­nų sa­vi­nin­kams...

Ra­jo­no ta­ry­bai pa­teik­tos sa­vi­val­dy­bės kon­tro­lie­riaus iš­va­dos dėl be­glo­bių gy­vū­nų prie­žiū­ros pro­gra­mos vyk­dy­mo. Iš jų ma­ty­ti, kad pro­gra­ma la­bai nuos­to­lin­ga.

Ne­mo­ka­mą mai­ti­ni­mą mo­kyk­lo­se šie­met gau­na ma­žiau ra­jo­no mo­ki­nių. Di­dė­jant šei­mų pa­ja­moms, sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tai pa­ten­ki­na ma­žiau pra­šy­mų skir­ti pa­ra­mą.Ne­mo­ka­mas mai­ti­ni­mas šiais moks­lo me­tais skir­tas 1180 mo­ki­nių.

Puslapis 7 iš 11

Veterinarijos klinika

Vilkmerge restoranas

Ukmerges siluma

Ar pritariame streikuojantiems mokytojams?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Laidojimo ir kremavimo paslaugos Ukmergėje

Autoservisas Ukmergėje

Floros Studija

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Akmenys prabyla

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų