Investicijos Ukmergėje, euras, išlaidos, piniginės naujienos

Metams besibaigiant tradiciškai išdalyti Ukmergės rajono savivaldybės Gabių vaikų ir jaunimo rėmimo fondo apdovanojimai.Fondas piniginėmis premijomis skatina įvairiais talentais pasižyminčią rajono moksleiviją. Jos skiriamos išskirtinai pasirodžiusiesiems respublikiniuose renginiuose, tarptautinėse varžybose bei meno konkursuose.

Uk­mer­giš­kė Ve­ro­ni­ka pri­mi­nė Uk­mer­gės dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jų įsi­se­nė­ju­sią pro­ble­mą – kas mė­ne­sį žmo­nės gau­na UAB „Mies­to ener­gi­ja“ są­skai­tas už skai­tik­lių prie­žiū­rą. Ka­dan­gi ši­lu­mos tie­ki­mo pa­slau­gos „Mies­to ener­gi­ja“ ne­tei­kia, ra­jo­no val­džia jau ket­ve­rius me­tus ra­gi­na šių są­skai­tų ne­ap­mo­kė­ti, ne­kreip­ti į jas dė­me­sio, esą tai ne­tei­sė­ta.

Praeitą savaitę vykusiame rajono tarybos posėdyje pasijuto atostogų nuotaikos – dalyvavo 19 narių iš 25. Nepritarta diferencijuotam daugiabučių administravimo mokesčio nustatymui.

Vie­na mėgs­ta­miau­sių uk­mer­giš­kių lais­va­lai­kio pra­lei­di­mo vie­tų – Pi­vo­ni­jos miš­kas. Bū­tent dėl šios prie­žas­ties Uk­mer­gės miš­kų urė­di­ja už­si­mo­jo at­gai­vin­ti čia ka­dai­se bu­vu­sią tu­ris­ti­nę po­il­si­nę tra­są – su ta­kais, pa­vė­si­nė­mis, lau­ko bal­dais.

Ne­se­niai baig­ta Uk­mer­gės mies­to sta­dio­no pa­sta­to vi­daus re­konst­ruk­ci­ja. Re­mon­tas at­lik­tas vals­ty­bės ka­pi­ta­lo in­ves­ti­ci­jų lė­šo­mis. Pa­gal pro­jek­tą 2014 ir 2015 me­tais sta­dio­ne vyk­do­miems dar­bams bu­vo nu­ma­ty­ta 1 mln. 600 tūkst. li­tų. Iš šios su­mos per­nai skir­ta 700 tūkst. li­tų.

Sei­mas šią sa­vai­tę pri­ėmė Vals­ty­bės po­li­ti­kų ir vals­ty­bės pa­rei­gū­nų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rio­mis nau­jai iš­rink­tiems me­rams ir vi­ce­me­rams žen­kliai di­dės at­ly­gi­ni­mai. Iki 100 tūkst. gy­ven­to­jų tu­rin­čių sa­vi­val­dy­bių me­rams, tarp jų ir Uk­mer­gės ra­jo­no va­do­vams, pa­rei­gi­nė al­ga kils nuo 1,3 tūkst. eu­rų iki 2,3 tūkst. eu­rų.

Sa­vo nuo­mo­nę „Uk­mer­gės ži­nių“ in­ter­ne­ti­nė­je sve­tai­nė­je iš­sa­kęs skai­ty­to­jas pik­ti­no­si, kad grei­to­sios pa­gal­bos au­to­mo­bi­liu į na­mus ve­žio­ja­mi me­di­kai. J. Ba­sa­na­vi­čiaus gat­vė­je gy­ve­nan­tis žmo­gus ne kar­tą yra pa­ste­bė­jęs, kaip iš me­di­kams pri­klau­san­čio au­to­mo­bi­lio... 

Nuo lie­pos mi­ni­ma­li al­ga Lie­tu­vo­je pa­di­dė­jo 25 eu­rais – iki 325 eu­rų. Tam šių me­tų biu­dže­te nu­ma­ty­ta be­veik 14,5 mln. eu­rų.

Į re­dak­ci­ją pa­gal­bos krei­pė­si „Le­li­jos“ so­dų ben­dri­jo­je so­dą tu­rin­ti Da­nu­tė. Ji ma­no, kad už šiukš­lių iš­ve­ži­mą jai pri­skai­čiuo­tas per­ne­lyg di­de­lis mo­kes­tis – gau­ta 50 li­tų są­skai­ta.

 

Į re­dak­ci­ją už­su­ku­si Mai­ro­nio gat­vė­je Nr. 2 gy­ve­nan­ti Ja­ni­na pa­si­guo­dė ko­ky­bės ne­la­bai ati­tin­kan­čio­mis cen­tri­nio šil­dy­mo kai­no­mis. Mo­te­ris pa­sa­ko­jo, kad už 48 kvad­ra­ti­nių met­rų bu­to šil­dy­mą va­sa­rio mė­ne­sį ga­vo be­veik 66 eu­rų (230 li­tų) są­skai­tą. Tuo tar­pu bu­te bu­vo ga­na šal­ta – te­ko įsi­suk­ti į šil­tes­nius dra­bu­žius ir ne­pa­mirš­ti vil­no­nių ko­ji­nių.

Puslapis 8 iš 11

Veterinarijos klinika

Vilkmerge restoranas

Ukmerges siluma

Ar pritariame streikuojantiems mokytojams?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Laidojimo ir kremavimo paslaugos Ukmergėje

Autoservisas Ukmergėje

Floros Studija

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Akmenys prabyla

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų