Investicijos Ukmergėje, euras, išlaidos, piniginės naujienos

Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja in­for­muo­ja, kad šiais me­tais pa­pil­dy­tas tur­tą pri­va­lan­čių­jų de­kla­ruo­ti gy­ven­to­jų są­ra­šas. Ne tik tur­to, bet ir me­ti­nes pa­ja­mų de­kla­ra­ci­jas rei­kia pa­teik­ti iki ge­gu­žės 2 d. Pa­to­giau­sia tai pa­da­ry­ti elek­tro­ni­niu bū­du https://de­kla­ra­vi­mas.vmi.lt.

Šalies gyventojai iki lapkričio pabaigos turi apsispręsti, kaip kaups pensijai. Likus vos kelioms dienoms iki apsisprendimo termino pabaigos, Lietuvos paštas pastebi, kad mažesnių miestų gyventojai daug aktyviau domisi papildomu pensijos kaupimu.

Palaidojus savo giminaitį, kuris nebuvo deklaravęs savo gyvenamosios vietos, laidotuvėms skirtos vienkartinės pašalpos galima ir nesulaukti. Pasikeitus tvarkai ji nebemokama iš valstybės biudžeto.

„Ukmergės žinių“ redakcija gavo ukmergiškio Algimanto Kacevičiaus laišką, kuriame piktinamasi duobėta gatve ir balomis prie Ukmergės rajono vartotojų kooperatyvui priklausančios „Šlaitų“ parduotuvės.

Per mė­ne­sį kai ku­rie obuo­lių su­pir­kė­jai šių vai­sių su­pir­ki­mo kai­nas pa­kė­lė dau­giau kaip dvi­gu­bai. Jie už ki­log­ra­mą obuo­lių so­di­nin­kams mo­ka po 24 cen­tus.

 

Ap­lin­kos mi­nist­ras Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis šią sa­vai­tę pa­skel­bė apie tai, kad bus nu­sta­ty­ta griež­tes­nė tvar­ka ne­tvar­kin­giems šu­nų sa­vi­nin­kams...

Ra­jo­no ta­ry­bai pa­teik­tos sa­vi­val­dy­bės kon­tro­lie­riaus iš­va­dos dėl be­glo­bių gy­vū­nų prie­žiū­ros pro­gra­mos vyk­dy­mo. Iš jų ma­ty­ti, kad pro­gra­ma la­bai nuos­to­lin­ga.

Ne­mo­ka­mą mai­ti­ni­mą mo­kyk­lo­se šie­met gau­na ma­žiau ra­jo­no mo­ki­nių. Di­dė­jant šei­mų pa­ja­moms, sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tai pa­ten­ki­na ma­žiau pra­šy­mų skir­ti pa­ra­mą.Ne­mo­ka­mas mai­ti­ni­mas šiais moks­lo me­tais skir­tas 1180 mo­ki­nių.

Mū­sų mies­te šiuo me­tu par­duo­da­ma dau­gy­bė ad­mi­nist­ra­ci­nių pa­sta­tų. De­ja, net ar­tė­jan­tis eu­ro įve­di­mas šios rin­kos ne­iš­ju­di­na. Kai ku­rie ob­jek­tai pir­kė­jo lau­kia me­tų me­tus.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­jos at­sto­vai tei­gia, kad ne­se­niai pa­grin­di­nė­se Uk­mer­gės gat­vė­se įreng­tos iš­ki­lio­sios per­ėjos už­tik­rins di­des­nį eis­mo da­ly­vių sau­gu­mą.

Puslapis 9 iš 12

Veterinarijos klinika

Kasyba

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Ar manote, kad karantinas jau turėtų būti nutrauktas
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų