Investicijos Ukmergėje, euras, išlaidos, piniginės naujienos

Pagal Vyriausybės patvirtintą tvarką daugiabučiams namams bus priskiriamos buitinių atliekų aikštelės. Tai reiškia, kad gyventojai taps atsakingi už jų kiekį ir turinį – kuo daugiau konteineriuose neišrūšiuotų atliekų, tuo didesnis mokestis. Neseniai buvo patvirtintas naujas Ukmergės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo planas, sudarytas 2014–2020 metams. 

Ja­siu­liš­kių so­cia­li­nės glo­bos na­muo­se vie­na di­džiau­sių ir la­biau­siai lau­kia­mų me­tuo­se – tra­di­ci­nė Ju­bi­lia­tų šven­tė. Ne­ei­li­nė­mis iš­kil­mė­mis šį penk­ta­die­nį džiau­gia­si ko­ne pus­šim­tis gim­tu­vi­nin­kų. Do­va­nas ir šven­ti­nius lin­kė­ji­mus or­ga­ni­za­to­riai pa­ren­gė su­kak­tu­vi­nin­kams, su­lau­ku­siems nuo 30 iki 80 me­tų.

Pra­si­dė­ję nau­ji me­tai Uk­mer­gei ža­da daug per­mai­nų. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos mi­nis­te­ri­jos pa­skel­bė, kur bus in­ves­tuo­ja­mi 2014 m. Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mos pi­ni­gai.

 

Ge­rin­ti ne­dar­bo Uk­mer­gės ra­jo­ne ro­dik­lius sten­gia­ma­si vie­ti­nių už­im­tu­mo ini­cia­ty­vų pro­jek­tais. Juos įgy­ven­di­nan­čios ver­slo įmo­nės ku­ria dar­bo vie­tas ir gau­na pa­ra­mą. Darb­da­viai pa­si­nau­do­ti šia ga­li­my­be kvie­čia­mi ir šie­met. Apie vie­ti­nes už­im­tu­mo ini­cia­ty­vas kal­bė­ta pra­ėju­sią sa­vai­tę Uk­mer­gės dar­bo bir­žo­je vy­ku­sia­me pro­jek­tų pri­sta­ty­mo ren­gi­ny­je. 

Ga­bių vai­kų ir jau­ni­mo rė­mi­mo fon­do ko­mi­si­jos spren­di­mu vėl pa­gerb­ti ne­ei­li­nių re­zul­ta­tų pa­sie­kę ra­jo­no moks­lei­viai. Tre­čia­die­nį Me­no mo­kyk­lo­je pa­svei­kin­ti ir ap­do­va­no­ti mo­ki­niai, ku­riems skir­ta fi­nan­si­nė pa­ra­ma – dau­giau kaip 16 tūkst. li­tų.

Lyginant su ankstesniais metais, rajone užregistruota mažiau nusikalstamos veikos atvejų. Tuo pasidžiaugta Ukmergės rajono policijos komisariato veiklos ataskaitoje rajono visuomenei.

Po žie­mos gat­vių dan­go­je at­si­ran­dan­čios duo­bės – įpras­tas reiš­ki­nys, ta­čiau šie­met eis­mo są­ly­gos Uk­mer­gė­je ypač su­dė­tin­gos. Duo­bių dau­giau net ir lig šiol tvir­to­mis va­din­to­se gat­vė­se. Tuo tar­pu lė­šų ke­lių prie­žiū­rai kas­met ski­ria­ma vis ma­žiau.

Eta­pais di­di­na­mi kul­tū­ros dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mai. Nuo lie­pos 1 d. kul­tū­ros ir me­no dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mai tu­rė­tų di­dė­ti 46 eu­rais. To­kį spren­di­mą po­sė­dy­je jau pri­ėmė Vy­riau­sy­bė. Ji pa­skirs­tė asig­na­vi­mų val­dy­to­jams ir sa­vi­val­dy­bėms kul­tū­ros ir me­no dar­buo­to­jų dar­bo už­mo­kes­čiui pa­di­din­ti skir­tas lė­šas.

Rajono centralizuotos šilumos vartotojai iš UAB „Miesto energija“ šiomis dienomis gavo mokėjimo pranešimus su mokėjimo nurodymu pervesti įmokas už paslaugas, t. y. karšto vandens pardavimo mokestį.

Sa­vi­val­dy­bė jau ren­gia­si ant­ra­jam dau­gia­bu­čių na­mų re­no­va­ci­jos eta­pui. Šiuo me­tu vyks­ta dau­giau­siai ši­lu­mos su­nau­do­jan­čių dau­gia­bu­čių at­ran­ka. Sa­vi­val­dy­bė jų są­ra­šą Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jai ke­ti­na pa­teik­ti iki rug­sė­jo vi­du­rio.

Puslapis 10 iš 11

Laidojimo ir kremavimo paslaugos Ukmergėje

Veterinarijos klinika

Vilkmerge restoranas

Ukmerges siluma

Ar jau žinote, už ką balsuosite per šalies prezidento rinkimus?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Autoservisas Ukmergėje

Floros Studija

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Akmenys prabyla

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų