Investicijos Ukmergėje, euras, išlaidos, piniginės naujienos

Tre­čia­die­nį pa­aiš­kė­jo, kad fi­nan­suo­ja­mas UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ pro­jek­tas dėl ka­ti­li­nės Švie­sos gat­vė­je mo­der­ni­za­ci­jos. Ka­ti­li­nė­je bus įreng­tas bio­ku­ro ka­ti­las.

Pra­si­dė­jus ant­ra­jam dau­gia­bu­čių re­no­va­ci­jos eta­pui, at­rink­ti 56 dau­giau­sia ši­lu­mos ener­gi­jos su­nau­do­jan­tys dau­gia­bu­čiai na­mai. Jų gy­ven­to­jams siū­lo­ma re­no­vuo­ti būs­tus pa­si­nau­do­jant vals­ty­bės pa­ra­ma. Šį są­ra­šą ki­tą sa­vai­tę tvir­tins ra­jo­no ta­ry­ba.

Siūloma didinti savivaldybės rajono vadovų atlyginimus. Mero alga padidės beveik 500, vicemero – beveik 400 litų. Pritarimo laukiama iš rajono tarybos narių kitą ketvirtadienį įvyksiančiame posėdyje.

Uk­mer­gė­je ren­gia­ma­si ža­bo­ti ne­pri­žiū­ri­mų sta­ti­nių sa­vi­nin­kus. Siū­lo­ma di­din­ti ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­tį pa­sta­tus li­ki­mo va­liai pa­li­ku­siems ju­ri­di­niams ir fi­zi­niams as­me­nims. Jei ki­tą sa­vai­tę tam pri­tars ra­jo­no ta­ry­ba, mo­kes­tis pa­di­dės dvi­gu­bai.

Nuo šio se­zo­no siū­lo­ma di­din­ti vie­nin­te­lio Uk­mer­gės ba­sei­no, esan­čio „Ši­lo“ pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je, kai­nas. Spa­lio 1 d. šios mo­kyk­los di­rek­to­rius Le­o­nas Žuk­lys pa­tei­kė to­kį pra­šy­mą ra­jo­no ta­ry­bos svars­ty­mui. Jei po­li­ti­kai pri­tars, pa­slau­gos kai­na di­dės ir su­au­gu­siems, ir vai­kams.

Pastaruoju metu Ukmergės rajono tarybos nariai diskusijų objektu dažnai pasirenka tarybos veiklos reglamentą. Nemažai jo pakeitimų bus svarstoma ir šios savaitės tarybos posėdyje. Vienas jų – tarybos nario išmokos didinimas.

„Uk­mer­gės ži­nių“ re­dak­ci­jo­je ap­si­lan­kęs Mai­ro­nio gat­vė­je gy­ve­nan­tis Vy­tau­tas pa­ste­bė­jo, kad ko­vo mė­ne­sį už šil­dy­mą ir karš­tą van­de­nį UAB „Uk­mer­gės ši­lu­mos“ są­skai­to­je nu­ro­dy­ta di­des­nė kai­na nei bu­vo va­sa­rį.

Nors ir ne­no­riai ati­dun­dan­tis pa­va­sa­ris pri­me­na apie pa­ga­liau ar­tė­jan­čią šil­dy­mo se­zo­no pa­bai­gą. Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Že­mės ūkio ir in­fra­struk­tū­ros sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Al­gi­man­tas Šu­mins­kas pri­me­na, kad šil­dy­mo se­zo­nas Lie­tu­vo­je nu­trau­kia­mas, va­do­vau­jan­tis sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus įsa­ky­mu.

Ukmergės rajono savivaldybė jau išsėmė paskolų aruodą – kitą savaitę rajono taryba turi nuspręsti, ar leisti išnaudoti paskutinę galimybę. Ketinama imti beveik 4 mln. litų paskolą. Jos savivaldybei reikia ne tik investiciniams projektams finansuoti...

Kul­tū­ros cen­tras šią sa­vai­tę li­ko be ry­šio su pa­sau­liu. Dėl sko­lų nu­trau­kus pa­slau­gų tei­ki­mą, dar­buo­to­jai ne­ga­lė­jo nau­do­tis nei te­le­fo­no ry­šiu, nei in­ter­ne­tu. Fik­suo­tą­jį te­le­fo­no ry­šį ir in­ter­ne­to pa­slau­gas įstai­gai tei­kia ben­dro­vė TEO LT.

Puslapis 10 iš 16

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų