Akmenys prabyla

Investicijos Ukmergėje, euras, išlaidos, piniginės naujienos

Ne­tru­kus star­tuos dar­bai au­to­ma­gist­ra­lė­je Vilnius–Panevėžys ties san­kry­ža į Že­mait­kie­mį. Juos at­liks AB „Pa­ne­vė­žio ke­liai“. Ke­lio re­konst­ruk­ci­jos jau se­niai lau­kė Že­mait­kie­mio, Ly­duo­kių, Nuo­te­kų bei ap­lin­ki­nių kai­mų gy­ven­to­jai. Be­veik prieš de­šimt­me­tį už­tvė­rus pra­va­žia­vi­mą iš vie­nos au­to­ma­gist­ra­lės pu­sės į ki­tą...

Uk­mer­gės ka­pi­nė­se pas­ta­ro­sio­mis sa­vai­tė­mis pūp­so­jo šiukš­lių krū­vos. To­kia si­tu­a­ci­ja su­si­da­rė, nes itin su­griež­tin­ti rei­ka­la­vi­mai į Ka­zo­kiš­kių są­var­ty­ną ve­ža­mų bui­ti­nių at­lie­kų su­dė­čiai.

Va­sa­ra – pui­kus me­tas ke­liau­ti. O juk be­ke­liau­da­mas vi­so­kių įdo­mių da­ly­kų pa­ma­tai, su­ži­nai, aki­ra­tį pra­ple­ti. Kar­tais net, at­ro­do, sa­va­me, pa­žįs­ta­ma­me kraš­te kaž­kas ima ir nu­ste­bi­na.

Kul­tū­ros cen­tre vy­ko se­mi­na­ras apie dau­gia­bu­čių na­mų at­nau­ji­ni­mo pro­gra­mos įgy­ven­di­ni­mą Uk­mer­gė­je. Ja­me da­ly­va­vo re­no­vuo­ja­mų na­mų gy­ven­to­jai, ran­go­vi­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai, spe­cia­lis­tai, uk­mer­giš­kiai, be­si­do­min­tys dau­gia­bu­čių na­mų re­no­va­vi­mo ga­li­my­bė­mis.

Ar­tė­jant Vi­sų šven­tų­jų die­nai ir Vė­li­nėms ka­pi­nė­se pra­si­de­da dar­by­me­tis. Lie­tu­viams šios šven­tės la­bai svar­bios – ka­pai skęs­ta gė­lių ir žva­kių jū­ro­je.

Sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­to sve­tai­nės www.uk­mer­ge.lt lan­ky­to­ja pa­tei­kė to­kį klau­si­mą: „Ben­dri­ja ne­jun­gia šil­dy­mo – rin­ko pa­ra­šus, kad dar ne­si­šil­dy­tu­me. Na­mie di­de­lė drėg­mė, ne­ga­liu net vai­kų dra­bu­žė­lių iš­si­džio­vin­ti. Ar jie tik­rai ga­li taip elg­tis, jei lau­ke šil­čiau nei na­mie?“

Šiuo me­tu į pa­bai­gą ei­na dar­bai pas­ku­ti­nia­me ES lė­šo­mis fi­nan­suo­ja­mo van­den­tie­kio ir nuo­te­kų tin­klų plėt­ros pro­jek­to Uk­mer­gė­je ob­jek­te. Jį ma­to kiek­vie­nas, ei­nan­tis ar va­žiuo­jan­tis Ant­akal­nio gat­ve.

Pusė iš 25 mūsų rajone esančių ikimokyklinių įstaigų bei skyrių pažeidžia pagrindines higienos normas – veikia neturėdami higienos pasų. Dauguma vaikų lopšelių-darželių jų gauti negali dėl to, kad teritorijas juosiančios tvoros žemesnės nei nustatyta įstatymais.                 

Dėl lė­šų sty­giaus iš­ki­lus pa­vo­jui su­ma­žin­ti kai­mo me­di­ci­nos dar­buo­to­jų eta­tus, gel­bė­ji­mo­si ra­tą PSPC me­tė ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė. Ji pri­si­dės fi­nan­siš­kai, kad kai­muo­se dir­ban­čių me­di­kų krū­vis ne­su­ma­žė­tų.

Uk­mer­gės mies­to se­niū­ni­ja pla­nuo­ja įreng­ti šu­nų ve­džio­ji­mo aikš­te­lę. Ap­tva­ras su mi­ni­ma­liais įren­gi­niais – ke­le­tu suo­liu­kų, li­py­nė­mis šu­nims – tu­rė­tų at­si­ras­ti Pi­vo­ni­jos mik­ro­ra­jo­ne.

Puslapis 12 iš 12

Veterinarijos klinika

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Ar baiminatės gripo?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

sale

Floros Studija

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų