Atidaryta stambiųjų atliekų surinkimo aikštelė

Uk­mer­giš­kiai bui­ti­nę tech­ni­ką, elek­tro­ni­nius prie­tai­sus, bal­dus ir ki­tas stam­bias bui­ties at­lie­kas jau ga­li ga­ben­ti į stam­bių ga­ba­ri­tų at­lie­kų su­rin­ki­mo aikš­te­lę. Šios at­lie­kos iš gy­ven­to­jų pri­ima­mos ne­mo­ka­mai.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Tikimasi, kad ukmergiškiai nereikalingus baldus, statybines atliekas, padangas patys atgabens į Gerseniškių gatvėje esančią aikštelę.


 

Aikš­te­lę įren­gė Vil­niaus ap­skri­ties at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tras (UAB VAATC), įgy­ven­din­da­mas ES lė­šo­mis fi­nan­suo­ja­mą pro­jek­tą.

„Mū­sų mies­tui šios aikš­te­lės se­niai rei­kė­jo. Ne­be­nau­do­ja­ma bui­ti­nė tech­ni­ka, au­to­mo­bi­lių pa­dan­gos ir ki­tos stam­bes­nės bui­ty­je su­si­da­ran­čios at­lie­kos bu­vo opi pro­ble­ma“, – sa­ko ra­jo­no me­ras Vy­das Pa­knys.

Di­de­lių ga­ba­ri­tų at­lie­kų su­rin­ki­mo aikš­te­lė­je iš gy­ven­to­jų pri­ima­mi ne tik bal­dai, teks­ti­lės ga­mi­niai, bui­ti­nė tech­ni­ka, pa­dan­gos, bet ir stik­las, plast­ma­sės, me­ta­lai, ma­ku­la­tū­ra, sta­ty­bi­nės ir grio­vi­mo at­lie­kos.

At­ei­ty­je pla­nuo­ja­ma pri­im­ti ir ne­tin­ka­mus nau­do­ji­mui bui­ti­nės che­mi­jos ga­mi­nius, da­žų, la­kų ir ap­dai­los me­džia­gų at­lie­kas, leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių aku­mu­lia­to­rius, te­pa­lus, elek­tro­ni­nę tech­ni­ką.

At­lie­kas į aikš­te­lę, esan­čią ad­re­su Ger­se­niš­kių g. 5, ga­li­ma pri­sta­ty­ti nuo 10 iki 19 val., pie­tų per­trau­ka 14:30–15 val., šeš­ta­die­niais – nuo 10 iki 16.30 val., pie­tų per­trau­ka 13–13:30 val. Sek­ma­die­niais ir pir­ma­die­niais aikš­te­lė ne­dirbs.

Stam­bių­jų at­lie­kų su­rin­ki­mo aikš­te­lių tiks­las – ska­tin­ti gy­ven­to­jus rū­šiuo­ti at­lie­kas ir taip ma­žin­ti jų krū­vį, ten­kan­tį są­var­ty­nams. „Žmo­nės dar sun­kiai įsi­są­mo­ni­na, kad rū­šia­vi­mas jiems pa­tiems nau­din­gas. Di­dži­ą­ją da­lį vie­ti­nės rin­klia­vos ir mo­kes­čių už at­lie­kų tvar­ky­mą su­da­ro į są­var­ty­ną pa­kliū­van­čių šiukš­lių su­tvar­ky­mo kaš­tai“, – sa­kė UAB VAATC di­rek­to­rius Ne­ri­jus Ži­lius.

Tu­rės at­ga­ben­ti pa­tys

Nors di­de­lių ga­ba­ri­tų at­lie­kos nau­jo­je aikš­te­lė­je bus pri­ima­mos ne­mo­ka­mai, gy­ven­to­jai pa­tys tu­rės jas nu­ga­ben­ti. Ar bus po­pu­lia­ri aikš­te­lė tarp uk­mer­giš­kių, ar ne­riog­sos se­nu pa­pra­ti­mu kal­nai ne­be­nau­do­ja­mų ra­kan­dų prie kon­tei­ne­rių? Juk tai kur kas pa­pras­čiau, nei vež­ti ne­rei­ka­lin­gus daik­tus iš ki­to mies­to ga­lo.

Uk­mer­gės ra­jo­no me­ro pa­va­duo­to­jas Ro­lan­das Ja­nic­kas sa­ko, kad sa­vi­val­dy­bė yra nu­ma­čiu­si ra­gin­ti gy­ven­to­jus ir in­for­muo­ti juos apie rū­šia­vi­mo nau­dą.

„Gy­ven­to­jams aiš­kin­si­me, kad tik rū­šiuo­da­mi ga­li­me pa­siek­ti kuo ma­žes­nį vi­suo­ti­nės rin­klia­vos mo­kes­tį. Jei jau yra su­kur­ta sis­te­ma, in­ves­tuo­ti pi­ni­gai, tai ir tu­ri­me lai­ky­tis šių tai­syk­lių vi­si be iš­im­ties“, – aiš­ki­na pa­šne­ko­vas.

Tam tik­ras lai­ko­tar­pis bus nu­ma­ty­tas kaip per­ei­na­ma­sis, tad ga­li pa­si­tai­ky­ti, kad prie kon­tei­ne­rių di­de­lių at­lie­kų dar ma­ty­si­me.

Ta­čiau vė­liau to­kiems nesu­si­pra­tė­liams bus nu­ma­ty­tos ir bau­dos.

Iš­kro­vi­mo pa­slau­ga aikš­te­lė­je nė­ra nu­ma­ty­ta. At­ve­žę į di­de­lių ga­ba­ri­tų at­lie­kų aikš­te­lę ne­be­nau­do­ja­mus daik­tus, gy­ven­to­jai tu­rės pa­tys jas ir iš au­to­mo­bi­lių iš­si­krau­ti, ir į kon­tei­ne­rius su­dė­ti.

Už­da­rė są­var­ty­ną

VAATC, įgy­ven­din­da­mas pro­jek­tą „Vil­niaus ap­skri­ties se­nų są­var­ty­nų už­da­ry­mas, kom­pos­ta­vi­mo aikš­te­lių įren­gi­mas, di­de­lių ga­ba­ri­tų at­lie­kų su­rin­ki­mo aikš­te­lių įren­gi­mas“, Uk­mer­gė­je ne tik įren­gė di­de­lių ga­ba­ri­tų atliekų su­rin­ki­mo aikš­te­lę, bet ir už­da­rė są­var­ty­ną Sar­ge­lių kai­me. Jis bu­vo vie­nas di­džiau­sių Vil­niaus re­gio­ne tiek pa­gal už­ima­mą plo­tą – apie 14 ha, tiek pa­gal tū­rį – ja­me bu­vo su­kaup­ta per 130 tūkst. to­nų at­lie­kų.

Są­var­ty­nas bu­vo už­da­ry­tas, nes ne­ati­ti­ko Eu­ro­pos ap­lin­ko­sau­gi­nių rei­ka­la­vi­mų – ne­tu­rė­jo tin­ka­mai įreng­to dug­no, to­dėl terš­ė grun­ti­nius ir pa­vir­ši­nius van­de­nis.

Ap­lin­ko­sau­gi­nių rei­ka­la­vi­mų ne­ati­tin­kan­čių są­var­ty­nų už­da­ry­mas – vie­nas iš Lie­tu­vos įsi­pa­rei­go­ji­mų ES, ku­rį bū­ti­na įgy­ven­din­ti.

UŽ inf.

1 straipsnio 2 nuotr.10-29

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Krašto turtas
Praeities integracija

Pridavimas

Vilkmerge restoranas

Ar planuojate skiepytis nuo COVID-19?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

sale

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų