Spausdinti šį puslapį

Atidaryta stambiųjų atliekų surinkimo aikštelė

Uk­mer­giš­kiai bui­ti­nę tech­ni­ką, elek­tro­ni­nius prie­tai­sus, bal­dus ir ki­tas stam­bias bui­ties at­lie­kas jau ga­li ga­ben­ti į stam­bių ga­ba­ri­tų at­lie­kų su­rin­ki­mo aikš­te­lę. Šios at­lie­kos iš gy­ven­to­jų pri­ima­mos ne­mo­ka­mai.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Tikimasi, kad ukmergiškiai nereikalingus baldus, statybines atliekas, padangas patys atgabens į Gerseniškių gatvėje esančią aikštelę.


 

Aikš­te­lę įren­gė Vil­niaus ap­skri­ties at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tras (UAB VAATC), įgy­ven­din­da­mas ES lė­šo­mis fi­nan­suo­ja­mą pro­jek­tą.

„Mū­sų mies­tui šios aikš­te­lės se­niai rei­kė­jo. Ne­be­nau­do­ja­ma bui­ti­nė tech­ni­ka, au­to­mo­bi­lių pa­dan­gos ir ki­tos stam­bes­nės bui­ty­je su­si­da­ran­čios at­lie­kos bu­vo opi pro­ble­ma“, – sa­ko ra­jo­no me­ras Vy­das Pa­knys.

Di­de­lių ga­ba­ri­tų at­lie­kų su­rin­ki­mo aikš­te­lė­je iš gy­ven­to­jų pri­ima­mi ne tik bal­dai, teks­ti­lės ga­mi­niai, bui­ti­nė tech­ni­ka, pa­dan­gos, bet ir stik­las, plast­ma­sės, me­ta­lai, ma­ku­la­tū­ra, sta­ty­bi­nės ir grio­vi­mo at­lie­kos.

At­ei­ty­je pla­nuo­ja­ma pri­im­ti ir ne­tin­ka­mus nau­do­ji­mui bui­ti­nės che­mi­jos ga­mi­nius, da­žų, la­kų ir ap­dai­los me­džia­gų at­lie­kas, leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių aku­mu­lia­to­rius, te­pa­lus, elek­tro­ni­nę tech­ni­ką.

At­lie­kas į aikš­te­lę, esan­čią ad­re­su Ger­se­niš­kių g. 5, ga­li­ma pri­sta­ty­ti nuo 10 iki 19 val., pie­tų per­trau­ka 14:30–15 val., šeš­ta­die­niais – nuo 10 iki 16.30 val., pie­tų per­trau­ka 13–13:30 val. Sek­ma­die­niais ir pir­ma­die­niais aikš­te­lė ne­dirbs.

Stam­bių­jų at­lie­kų su­rin­ki­mo aikš­te­lių tiks­las – ska­tin­ti gy­ven­to­jus rū­šiuo­ti at­lie­kas ir taip ma­žin­ti jų krū­vį, ten­kan­tį są­var­ty­nams. „Žmo­nės dar sun­kiai įsi­są­mo­ni­na, kad rū­šia­vi­mas jiems pa­tiems nau­din­gas. Di­dži­ą­ją da­lį vie­ti­nės rin­klia­vos ir mo­kes­čių už at­lie­kų tvar­ky­mą su­da­ro į są­var­ty­ną pa­kliū­van­čių šiukš­lių su­tvar­ky­mo kaš­tai“, – sa­kė UAB VAATC di­rek­to­rius Ne­ri­jus Ži­lius.

Tu­rės at­ga­ben­ti pa­tys

Nors di­de­lių ga­ba­ri­tų at­lie­kos nau­jo­je aikš­te­lė­je bus pri­ima­mos ne­mo­ka­mai, gy­ven­to­jai pa­tys tu­rės jas nu­ga­ben­ti. Ar bus po­pu­lia­ri aikš­te­lė tarp uk­mer­giš­kių, ar ne­riog­sos se­nu pa­pra­ti­mu kal­nai ne­be­nau­do­ja­mų ra­kan­dų prie kon­tei­ne­rių? Juk tai kur kas pa­pras­čiau, nei vež­ti ne­rei­ka­lin­gus daik­tus iš ki­to mies­to ga­lo.

Uk­mer­gės ra­jo­no me­ro pa­va­duo­to­jas Ro­lan­das Ja­nic­kas sa­ko, kad sa­vi­val­dy­bė yra nu­ma­čiu­si ra­gin­ti gy­ven­to­jus ir in­for­muo­ti juos apie rū­šia­vi­mo nau­dą.

„Gy­ven­to­jams aiš­kin­si­me, kad tik rū­šiuo­da­mi ga­li­me pa­siek­ti kuo ma­žes­nį vi­suo­ti­nės rin­klia­vos mo­kes­tį. Jei jau yra su­kur­ta sis­te­ma, in­ves­tuo­ti pi­ni­gai, tai ir tu­ri­me lai­ky­tis šių tai­syk­lių vi­si be iš­im­ties“, – aiš­ki­na pa­šne­ko­vas.

Tam tik­ras lai­ko­tar­pis bus nu­ma­ty­tas kaip per­ei­na­ma­sis, tad ga­li pa­si­tai­ky­ti, kad prie kon­tei­ne­rių di­de­lių at­lie­kų dar ma­ty­si­me.

Ta­čiau vė­liau to­kiems nesu­si­pra­tė­liams bus nu­ma­ty­tos ir bau­dos.

Iš­kro­vi­mo pa­slau­ga aikš­te­lė­je nė­ra nu­ma­ty­ta. At­ve­žę į di­de­lių ga­ba­ri­tų at­lie­kų aikš­te­lę ne­be­nau­do­ja­mus daik­tus, gy­ven­to­jai tu­rės pa­tys jas ir iš au­to­mo­bi­lių iš­si­krau­ti, ir į kon­tei­ne­rius su­dė­ti.

Už­da­rė są­var­ty­ną

VAATC, įgy­ven­din­da­mas pro­jek­tą „Vil­niaus ap­skri­ties se­nų są­var­ty­nų už­da­ry­mas, kom­pos­ta­vi­mo aikš­te­lių įren­gi­mas, di­de­lių ga­ba­ri­tų at­lie­kų su­rin­ki­mo aikš­te­lių įren­gi­mas“, Uk­mer­gė­je ne tik įren­gė di­de­lių ga­ba­ri­tų atliekų su­rin­ki­mo aikš­te­lę, bet ir už­da­rė są­var­ty­ną Sar­ge­lių kai­me. Jis bu­vo vie­nas di­džiau­sių Vil­niaus re­gio­ne tiek pa­gal už­ima­mą plo­tą – apie 14 ha, tiek pa­gal tū­rį – ja­me bu­vo su­kaup­ta per 130 tūkst. to­nų at­lie­kų.

Są­var­ty­nas bu­vo už­da­ry­tas, nes ne­ati­ti­ko Eu­ro­pos ap­lin­ko­sau­gi­nių rei­ka­la­vi­mų – ne­tu­rė­jo tin­ka­mai įreng­to dug­no, to­dėl terš­ė grun­ti­nius ir pa­vir­ši­nius van­de­nis.

Ap­lin­ko­sau­gi­nių rei­ka­la­vi­mų ne­ati­tin­kan­čių są­var­ty­nų už­da­ry­mas – vie­nas iš Lie­tu­vos įsi­pa­rei­go­ji­mų ES, ku­rį bū­ti­na įgy­ven­din­ti.

UŽ inf.

1 straipsnio 2 nuotr.10-29

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)