Spausdinti šį puslapį

Atliekas tvarko naujasis operatorius

Ko­mu­na­li­nių at­lie­kų tvar­ky­mo pa­slau­gą Uk­mer­gės ra­jo­ne nuo ba­lan­džio tei­kia UAB „Eko­no­vus“. Pa­sak jos at­sto­vų, pa­si­kei­tus at­lie­kų su­rin­ki­mo ope­ra­to­riui, gy­ven­to­jams ne­pa­to­gu­mų ne­kils.

 

 

Gedimino Nemunaičio nuotr.


 

Sa­vi­val­dy­bės skelb­tą kon­kur­są lai­mė­ju­si įmo­nė – vie­na di­džiau­sių ša­lies at­lie­kų tvar­ky­mo ben­dro­vių. Ji už­si­i­ma ant­ri­nių ža­lia­vų, pa­kuo­tės, ga­my­bos ir ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­rin­ki­mu ir ap­do­ro­ji­mu.

Su­tar­tis su nau­ją­ja įmo­ne pa­si­ra­šy­ta pen­ke­riems me­tams. UAB „Eko­no­vus“ Vil­niaus re­gio­no pa­da­li­nio va­do­vas El­ma­ras Mi­li­na­vi­čius pa­sa­ko­jo, jog iš anks­tes­nio ope­ra­to­riaus jau per­im­ti vi­si šiukš­lių kon­tei­ne­riai. At­lie­kų iš­ve­ži­mo gra­fi­kas kol kas lie­ka toks pats. Jis, anot va­do­vo, keis­tų­si, jei įmo­nė ra­jo­ne plė­sis.

Pa­šne­ko­vas sa­ko, jog in­for­ma­ci­ja ak­tu­a­liais klau­si­mais tei­kia­ma te­le­fo­nu 8 650 84344. Jį gy­ven­to­jai ras ant kon­tei­ne­rių lip­du­kų. Jau ir Uk­mer­gė­je ne­se­niai įsi­kū­ru­si įmo­nė nuo­mo­ja­si pa­tal­pas Del­tu­vos g. 39B.

Nau­jo­jo ope­ra­to­riaus rū­pes­tis – ne vien šiukš­lių iš­ve­ži­mas, kon­tei­ne­rių ir jų aikš­te­lių tvar­ky­mas. Pa­gal su­tar­tį įmo­nė taip pat tu­ri su­rink­ti stam­bi­ą­sias at­lie­kas ir pri­sta­ty­ti į te­ri­to­ri­ją, ku­rio­je jos tvar­ko­mos. Tik čia, anot E. Mi­li­na­vi­čiaus, ne­bus ap­si­ei­ta ir be švie­čiamosios veik­los. Pa­ste­bi­ma, jog in­for­ma­ci­jos apie tin­ka­mą at­si­kra­ty­mą to­kio­mis at­lie­ko­mis žmo­nėms stin­ga.

Kol kas te­bei­eš­ko­ma dar­buo­to­jų, vyk­do­ma jų at­ran­ka. Pa­sak pa­šne­ko­vo, ga­li­my­bė per­ei­ti do­mi­na ir dir­bu­siuo­sius at­lie­kas li­gi šiol tvar­kiu­sio­je įmo­nė­je.

Ant­ri­nių ža­lia­vų rū­šia­vi­mu, tvar­ky­mu bei re­a­li­za­ci­ja be­si­rū­pi­nan­ti įmo­nė pa­si­ren­gu­si tuo už­si­im­ti ir mū­sų ra­jo­ne. Skly­pas, ku­ria­me bus įreng­ta rū­šia­vi­mo li­ni­ja, nu­ma­ty­tas Pa­bais­ko se­niū­ni­jo­je, ne­to­li dum­blo kom­pos­ta­vi­mo aikš­te­lės. Lau­kia­ma, ka­da rei­kia­mus do­ku­men­tus su­tvar­kys sa­vi­val­dy­bė.

UAB „Eko­no­vus“ šiuo me­tu su­ren­ka bui­ti­nes at­lie­kas ir ant­ri­nes ža­lia­vas Vil­niu­je, Kau­no ra­jo­ne, Klai­pė­do­je, Kai­šia­do­ry­se, Prie­nuo­se, Birš­to­ne, Aly­taus mies­te ir ra­jo­ne, Ša­kiuo­se, Šiau­liuo­se, Pa­ne­vė­žy­je. Ben­dro­vė jau daug me­tų ruo­šia ir tie­kia ža­lia­vas po­pie­riaus, kar­to­no, stik­lo, plas­ti­ko fab­ri­kams.

Autorė: Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)