Avalynės fabriko vietoje – prašmatnus restoranas

Ant­ram gy­ve­ni­mui bus pri­kel­tas se­na­mies­čio pa­sta­tas, uk­mer­giš­kių te­be­va­di­na­mas „tap­kių fab­ri­ku“.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ava­ly­nės fab­ri­kui, esan­čiam se­na­mies­čio te­ri­to­ri­jo­je, – ypa­tin­gi rei­ka­la­vi­mai.


Sta­ti­nį ant Šven­to­sios kran­to įsi­gi­ję sa­vi­nin­kai jį ke­ti­na pa­vers­ti praš­mat­niu res­to­ra­nu. Ar jis bus įreng­tas re­konst­ruo­jant se­ną­jį, ar at­sta­tant ki­tą, dar ne­aiš­ku. 

Pi­lia­kal­nio pa­pė­dė­je, ant Šven­to­sios kran­to sto­vin­tis pa­sta­tas pir­mą kar­tą spau­do­je pa­mi­nė­tas tar­pu­ka­ry­je. Šal­ti­niuo­se ra­šo­ma, kad čia įsi­kū­ręs L. Miš­niū­ne­rio odos fab­ri­kas.

Su ava­ly­nės ga­my­ba veik­la ja­me bu­vo su­si­ju­si ir so­viet­me­čiu – fi­lia­lą įsi­kū­rė tuo­me­ti­nis P. Ei­du­ke­vi­čiaus ava­ly­nės fab­ri­kas. Vė­liau, pri­va­ti­za­vus pa­sta­tą, čia bu­vo siu­va­mi odi­niai ba­tai.

Var­to­to­jas reik­lus

Pas­ta­rą­jį de­šimt­me­tį „tap­kių fab­ri­kas“ bu­vo vir­tęs tik­ru vai­duok­liu. Ne­re­tai ge­sin­ti čia pri­temp­tų šiukš­lių sku­bė­da­vo gais­ri­nin­kai.

Du šio kom­plek­so pa­sta­tus per­nai įsi­gi­jo UAB „Big Sto­ne“. Įmo­nė pa­ren­gė pro­jek­tą, ku­ria­me nu­ma­to­mi to­les­ni dar­bai, pri­ke­liant šį šimt­me­čio se­nu­mo sta­ti­nį.

Da­bar­ti­nis sa­vi­nin­kas Fi­lio­nis Au­gust pa­sa­ko­jo, kad „vai­duok­lį“ įmo­nė ke­ti­na pa­vers­ti šiuo­lai­kiš­ku res­to­ra­nu. Ke­ti­na­ma su­kur­ti apie 50 dar­bo vie­tų.

Sa­vo lė­šo­mis įmo­nė jau su­tvar­kė su­nio­ko­tą už eu­ro­pi­nes lė­šas sta­ty­tą tvo­rą ša­lia dvi­ra­čių-pės­čių­jų ta­ko ir 34 arų te­ri­to­ri­jo­je įren­gė ste­bė­ji­mo ka­me­ras.

F. Au­gust sa­ko, kad sta­ty­bos dar­bai tu­rė­tų pra­si­dė­ti šią va­sa­rą. Pri­klau­so­mai nuo pa­vel­do­sau­gi­nin­kų spren­di­mo 2000 kvad­ra­ti­nių met­rų plo­to pa­sta­tas ar­ba bus re­konst­ruo­tas, ar­ba nu­griau­tas ir šio­je vie­to­je sta­to­mas nau­jo­viš­kas.

Ta­čiau bet ku­riuo at­ve­ju sa­vi­nin­ko pla­nai ne­si­kei­čia –įreng­ti res­to­ra­ną, pi­ce­ri­ją ir po­ky­lių sa­les su at­ski­ro­mis vir­tu­vė­mis, lau­ko ka­vi­nę.

Ver­sli­nin­kas svars­to apie ap­lin­kos su­tvar­ky­mą ir ga­li­my­bes pa­nau­do­ti upės van­de­nį. Kaip, kol kas neap­si­spren­dė.

Jis sa­ko, kad pa­sta­to ypa­tu­mai nė­ra dė­kin­gi su­ma­ny­mui įreng­ti ja­me šiuo­lai­kiš­ką res­to­ra­ną. Tri­jų aukš­tų na­me – daug ne­di­de­lių pa­tal­pų, už­ka­bo­rių. Be­ne treč­da­lį erd­vės už­ima laip­ti­nės. Jo­se net ir pa­tal­pų ven­ti­lia­ci­ją, lif­tus, ki­tus pa­to­gu­mus įreng­ti su­dė­tin­ga.

Ko­mu­ni­ka­ci­jų įren­gi­mas se­na­me pa­sta­te ir­gi kom­pli­kuo­ja­si. Lie­taus van­dens ka­na­li­za­ci­ją, nuo­te­kų, vė­di­ni­mo sis­te­mas pa­ran­kiau bū­tų įreng­ti sta­tant „nuo nu­lio“.

F. Au­gust pri­pa­ži­no, kad nu­griau­ti se­ną­jį sta­ti­nį ir jo vie­to­je pa­sta­ty­ti nau­ją – ir pa­pras­čiau, ir pi­giau. Kaip ver­sli­nin­kas jis bū­tų su­in­te­re­suo­tas tuo pa­si­nau­do­ti. To­kios nuo­mo­nės lai­ko­si ir jo ver­slo part­ne­rė, žmo­na Tat­ja­na.

„Tu­rė­čiau pa­gal­vo­ti apie tai, kaip įreng­ti, kad lan­ky­to­jams bū­tų pa­to­giau – ne­pa­to­gu­mų klien­tai ne­mėgs­ta. Taip pat ir pi­giau at­si­ei­tų“, – ne­sle­pia jis. Ti­ki­na, jog pa­ties sta­ti­nio ver­tė abe­jo­ti­na.

Ver­sli­nin­kas sa­ko, jog res­to­ra­no įren­gi­mui pla­nuo­ja iš­leis­ti nuo 8 iki 12 mi­li­jo­nų li­tų. Tai pri­klau­sys ir nuo to, ar bus griau­na­mas pa­sta­tas, ar ne.

Vie­ta – įpa­rei­go­jan­ti

Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos Vil­niaus te­ri­to­ri­nio pa­da­li­nio vy­riau­sio­ji vals­ty­bi­nė ins­pek­to­rė Lo­re­ta Bu­ko­vec­kie­nė sa­ko, jog šis pa­sta­tas nė­ra įtrauk­tas į Kul­tū­ros pa­vel­do re­gist­rą. Tai reiš­kia, jog ar­chi­tek­tū­ri­nės ver­tės jis ne­tu­ri.

Toks se­na­mies­čio te­ri­to­ri­jo­je esan­tis ob­jek­tas reikš­min­gas tik kaip se­na­mies­čio do­mi­nan­tė. Pa­sak L. Bu­ko­vec­kie­nės, prieš sa­vi­nin­kui iman­tis re­konst­ruk­ci­jos dar­bų, tu­ri bū­ti at­lik­ta vi­zu­a­li­za­ci­ja – vi­sos ap­lin­kos įver­ti­ni­mas ir pa­sta­to eks­ter­je­ro su ja su­de­ri­ni­mas.

Vy­riau­sio­ji vals­ty­bi­nė ins­pek­to­rė pa­ti­ki­no, jog pa­sta­tas nė­ra to­kios ver­tės, kad pa­vel­do­sau­gi­nin­kai prieš­ta­rau­tų jo nu­grio­vi­mui: „Jei sie­nų ar pa­ma­tų kon­struk­ci­jos yra ne­tvir­tos, jį tik­rai ge­riau nu­griau­ti.“

Ta­čiau apie pa­sta­to būk­lę sa­vo žo­dį dar tu­ri tar­ti eks­per­tai ir tik tuo­met pa­vel­do­sau­gi­nin­kai iš­duos ati­tin­ka­mą lei­di­mą sa­vi­nin­kui. Eks­per­tų iš­va­dos tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti lie­pą.

Autorė: Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Kuponas Ukmergės žinios

Veterinarijos klinika

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Už ką atiduosite savo balsą Seimo rinkimuose?
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų