Spausdinti šį puslapį

Bus uždaromas „Lietuvos ryto“ biuras

Dien­raš­čio „Lie­tu­vos ry­tas“ biu­ras Uk­mer­gė­je skai­čiuo­ja pas­ku­ti­nius mė­ne­sius. Nuo nau­jų me­tų jis bus už­da­ry­tas. Už­da­ro­mi šie sky­riai ir vi­suo­se ša­lies ra­jo­nuo­se.

 

„Lie­tu­vos ry­to“ Lo­gis­ti­kos sky­riaus va­do­vas Sau­lius Ka­va­liaus­kas sa­kė, kad bus at­leis­ta tik pre­nu­me­ra­tos sky­riaus dar­buo­to­ja. Kol kas pra­ne­ši­mas apie at­lei­di­mą dar ne­įteik­tas. Tuo tar­pu vi­si „Lie­tu­vos ry­to“ biu­re dir­ban­tys spau­dos pla­tin­to­jai jau nuo pra­ėju­sių me­tų dir­ba pa­gal ver­slo liu­di­ji­mus.

Vie­nin­te­lei žur­na­lis­tei bus siū­lo­ma pra­tęs­ti su­tar­tį ir dirb­ti na­muo­se. Skai­ty­to­jai ra­mi­na­mi, kad pre­nu­me­ra­ta ki­tiems me­tams pri­ima­ma. „Šiuo me­tu spren­džia­me, kaip veik­lą pla­nuo­si­me at­ei­nan­čiais me­tais, ieš­ko­me ga­lin­čių­jų per­im­ti spau­dos pla­ti­ni­mo funk­ci­ją ir dirb­ti pri­va­čiai“, – sa­kė S. Ka­va­liaus­kas. Jei­gu pri­va­ti­nin­kas ne­bus ras­tas, su­rink­ta pre­nu­me­ra­ta bus per­duo­ta pla­tin­ti Lie­tu­vos paš­tui.

Spren­di­mą už­da­ry­ti biu­rus ra­jo­nuo­se dien­raš­tis pri­ėmė op­ti­mi­zuo­da­mas są­nau­das. Be­je, nuo ki­tų me­tų „Lie­tu­vos ry­tas“ pir­ma­die­niais ne­iš­eis. Pa­na­šiai pla­nuo­ja pa­si­elg­ti ir ki­ti dien­raš­čiai.

„Lie­tu­vos ry­to“ biu­ras Uk­mer­gė­je vei­kė be­veik 20 me­tų.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)