Dėl nepasitvirtinusio skundo – savaitė prastovų

Dėl ne­pa­grįs­to skun­do UAB „Op­ti­ma“ pi­ce­ri­ja bu­vo pri­vers­ta sa­vai­tę ne­dirb­ti, pra­ra­do ne vie­ną už­sa­ky­mą, at­lai­kė tik­ri­ni­mų la­vi­ną ir su­lau­kė vie­šos an­ti­rek­la­mos. Vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba dėl to ne­ma­to jo­kios pro­ble­mos ir ti­ki­na be­si­va­do­vau­jan­ti tei­sės ak­tais.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Pi­ce­ri­jo­je bu­vo at­lik­ti nuo­dug­niau­si pa­tik­ri­ni­mai, bet pa­žei­di­mų ne­ras­ta.


 

UAB „Op­ti­ma“ pi­ce­ri­ja pa­gal nau­ją­ją vie­šo­jo mai­ti­ni­mo įstai­gų ver­ti­ni­mo ska­lę įver­tin­ta aukš­čiau­siu ba­lu – 5 puo­de­liais. Ne­pai­sant to, ne­se­niai jai te­ko aiš­kin­tis klien­tams, jog ži­nia, ne­va jų įmo­nė­je bū­ta in­fek­ci­jos pro­trū­kio, – ne­tei­sin­ga.

Pa­žei­di­mų ne­nu­sta­tė

UAB „Op­ti­ma“ va­do­vė Dai­va Varž­ga­lie­nė ko­vo pra­džio­je nu­ti­ku­sią is­to­ri­ją pri­si­me­na kaip siau­bo fil­mą. Per be­maž 16 me­tų jos dar­bo prak­ti­ką tai pir­mas toks kar­tas, kai įmo­nės veik­la su­sto­jo net sa­vai­tei. Ne­pai­sant to, joks už­si­krė­ti­mo fak­tas ne­bu­vo nu­sta­ty­tas.

Kau­no gat­vė­je esan­čios įmo­nės veik­lą Uk­mer­gės vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba lai­ki­nai su­stab­dė ko­vo 13 die­ną.

Vie­šai iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me tuo­met skelb­ta, kad spren­di­mas pri­im­tas ga­vus in­for­ma­ci­ją iš Uk­mer­gės vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro apie tris ga­li­mai su­si­ju­sius žar­ny­no bak­te­ri­nės in­fek­ci­jos su­sir­gi­mus. Su­sir­gu­sie­ji da­ly­va­vo ge­du­lin­guo­se pie­tuo­se, ,,Op­ti­ma“ pi­ce­ri­jo­je, o ki­tą ry­tą pa­si­ju­to blo­gai, vė­mė, vi­du­ria­vo. Uk­mer­gės vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos ins­pek­to­riai pa­tik­ri­no įmo­nę, bet pa­žei­di­mų ne­nu­sta­tė.

Ins­pek­to­riai at­rin­ko viš­tie­nos keps­nių pus­ga­mi­nių, kiau­ši­nių mė­gi­nius iš­tir­ti la­bo­ra­to­ri­jo­je dėl sal­mo­ne­lio­zės. Iš­ty­rus juos Na­cio­na­li­nia­me mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos ri­zi­kos ver­ti­ni­mo ins­ti­tu­te, pa­to­ge­ni­nių mik­ro­or­ga­niz­mų ne­nu­sta­ty­ta.

Vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba skel­bė, kad pi­ce­ri­jos veik­la bu­vo lai­ki­nai su­stab­dy­ta, įmo­nės ad­mi­nist­ra­ci­jai nu­ro­dy­ta at­lik­ti pa­tal­pų ir įren­gi­nių va­ly­mą bei dez­in­fe­ka­vi­mą, dar­buo­to­jai įpa­rei­go­ti pa­si­tik­rin­ti mik­ro­bio­lo­giš­kai.

Skun­das – ano­ni­miš­kas

D. Varž­ga­lie­nė pa­sa­ko­jo, jog 7 die­nos, per ku­rias įmo­nė­je bu­vo at­lie­ka­ma kruopš­ti dez­in­fek­ci­ja, 13 dar­buo­to­jų tik­ri­no­si svei­ka­tą ir su ne­ri­mu lau­kė la­bo­ra­to­ri­nių at­sa­ky­mų, su­kė­lė daug stre­so ir įtam­pos. Taip pat už­da­vė ne­at­sa­ky­tų klau­si­mų.

Di­rek­to­rė pa­sa­ko­jo, kad Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos dar­buo­to­jai tik­ri­no juos po gau­to­jo ano­ni­mi­nio skun­do. Nag­ri­nė­jo net aš­tuo­nis pri­va­lo­mus to­kiai veik­lai žur­na­lus, ki­tus do­ku­men­tus, ėmė plo­vi­nių mė­gi­nius, mais­to mė­gi­nius, ty­rė šal­dy­tu­vų tem­pe­ra­tū­ras.

Ins­pek­to­riai dar­ba­vo­si pus­die­nį, o po ke­lių die­nų įmo­nės veik­lą su­stab­dė, ne­pa­aiš­ki­nus, ku­riam lai­kui. Po sa­vai­tės pa­aiš­kė­jo, kad jo­kių pre­ten­zi­jų tik­rin­to­jai ne­tu­ri, ne­ap­tik­ta jo­kių li­gų su­kė­lė­jų.

„Te­oriš­kai dėl pa­tir­tų nuos­to­lių ga­lė­tu­me by­li­nė­tis, vis dėl­to nu­ta­rė­me to ne­da­ry­ti“, – kal­bė­jo įmo­nės va­do­vė. Ji įsi­ti­ki­nu­si, kad to­kia si­tu­a­ci­ja, ku­rio­je ga­li at­si­dur­ti bet ku­ri ana­lo­giš­ką veik­lą vyk­dan­ti įmo­nė, yra ne­tei­sin­ga.

Lai­ko­si įsta­ty­mų

Ar de­ra Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos in­ter­ne­ti­nė­je sve­tai­nė­je skelb­ti ne­pa­grįs­tus skun­dus?

Gal tar­ny­ba svars­to griež­tin­ti skun­dų tei­ki­mo tvar­ką. Ar ne­pa­lik­ta lan­dų me­la­gys­tėms, sie­kiant pa­si­pel­ny­ti? Kas tu­rė­tų pa­deng­ti dėl su­stab­dy­tos veik­los įmo­nės pa­tir­tus nuos­to­lius? Šiuos klau­si­mus pa­ban­dė­me už­duo­ti Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos spe­cia­lis­tams.

Ta­čiau, kaip ir rei­kė­jo ti­kė­tis, nei sa­vo dar­be, nei tei­sės ak­tuo­se jo­kių spra­gų jie ne­įžvel­gia.

Mais­to sky­rius vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Ri­ta Sa­dū­nai­tė pa­tiks­li­no, kad Uk­mer­gės VMVT bu­vo už­re­gist­ruo­tas var­to­to­jo skun­das, esą po po­bū­vio „Op­ti­ma13“ jis su­sir­go. Tą pa­čią die­ną įmo­nė pa­tik­rin­ta, bet tei­sės ak­tų pa­žei­di­mų ne­nu­sta­ty­ta. Ta­čiau ko­vo 13 d. (pra­ėjus 5 die­noms po ge­du­lin­gų pie­tų) gau­ta in­for­ma­ci­ja iš Vil­niaus vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro Uk­mer­gės sky­riaus dėl 4 su­sir­gu­sių as­me­nų po po­bū­vio to­je pa­čio­je pi­ce­ri­jo­je.

Pa­si­ro­do, su­sir­gus ir pa­mi­nė­jus, jog val­gei ne tik na­mie, bet ir ka­vi­nė­je, dė­mė pir­miau­siai kren­ta pas­ta­ra­jai.

Spren­di­mas dėl lai­ki­no veik­los su­stab­dy­mo, pa­sak Mais­to sky­riaus vy­riau­sio­sios spe­cia­lis­tės Ri­tos Sa­dū­nai­tės, pri­im­tas va­do­vau­jan­tis Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos di­rek­to­riaus įsa­ky­mu. Ja­me skel­bia­ma, kad toks spren­di­mas pri­ima­mas, kai iš svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų gau­na­mas pra­ne­ši­mas apie ūmių žar­ny­no už­kre­čia­mų­jų li­gų pro­trū­kį ir kai ne­at­li­kus la­bo­ra­to­ri­nių ty­ri­mų ne­ga­li­ma nu­sta­ty­ti, koks kon­kre­tus pro­duk­tas jį su­kė­lė, ar šių li­gų pro­trū­kis ki­lo dėl ūkio sub­jek­to dar­buo­to­jų kal­tės, įta­rus juos ser­gant už­kre­čia­mą­ja li­ga ar esant šios li­gos su­kė­lė­jų ne­šio­to­jais.

Pi­ce­ri­jai nu­ro­dy­ta at­lik­ti ge­ne­ra­li­nį pa­tal­pų va­ly­mą, dez­in­fek­ci­ją, esą bu­vo ri­zi­ka at­si­ras­ti nau­jiems su­sir­gi­mo at­ve­jams. Ga­vus nei­gia­mus ap­lin­kos plo­vi­nių ty­ri­mų re­zul­ta­tus pi­ce­ri­jai leis­ta at­nau­jin­ti veik­lą.

Pro­ble­mos ne­įžvel­gia

O kaip gi nepa­si­tvir­ti­nu­sio skun­do vie­ši­ni­mas? Juk ant­raš­tė: „Ti­ria­mas žar­ny­no in­fek­ci­jos pro­trū­kis“ džiaugs­mo ne­su­teik­tų nė vie­nos ka­vi­nės šei­mi­nin­kui. Gal vis dėl­to rei­kė­jo pa­lauk­ti la­bo­ra­to­ri­jos at­sa­ky­mo?

Prie­šin­gai nei ver­sli­nin­kams, Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos spe­cia­lis­tams to­kia in­for­ma­ci­ja – ano­kia bė­da: jų in­ter­ne­ti­nia­me pus­la­py­je esą vie­ši­na­mi vi­si ga­li­mai dėl mais­to tvar­ky­mo sub­jek­to veik­los įvy­kę pro­trū­kiai ar­ba su tuo su­si­ję ūkio sub­jek­to veik­los su­stab­dy­mai.

Tai esą „ska­ti­na vie­šo­jo mai­ti­ni­mo įmo­nes pa­si­temp­ti, grei­tai su­si­tvar­ky­ti, už­tik­rin­ti svei­kų ir ko­ky­biš­kų pro­duk­tų ga­my­bą, o var­to­to­jus do­mė­tis įmo­nių tei­kia­mų pa­slau­gų ko­ky­be, sek­ti vie­šo­jo mai­ti­ni­mo įmo­nių rei­tin­ga­vi­mo ro­dik­lius bei sau­giai pa­val­gy­ti“...

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų