Spausdinti šį puslapį

Dėl Ukmergės šilumos ūkio – žurnalistinis tyrimas

„Ši­lu­mos ūkis Uk­mer­gė­je: po­li­ti­nių ir eko­no­mi­nių in­te­re­sų įta­ka vi­suo­me­nei“. To­kią te­mą pa­gal Žur­na­lis­ti­nių ty­ri­mų fon­dui pa­teik­tas pa­raiš­kas pa­skel­bė Lie­tu­vos žur­na­lis­tų są­jun­ga.

 

 

Lie­tu­vos žur­na­lis­tų są­jun­gos (LŽS) pir­mi­nin­kas Dai­nius Ra­dze­vi­čius pa­sa­ko­jo, kad Uk­mer­gės ši­lu­mos ūkį lie­čian­ti te­ma – pir­mo­ji, ku­rią pa­skel­bė ne­se­niai įsteig­tas Žur­na­lis­ti­nių ty­ri­mų fon­das.

Per šį fon­dą tei­kia­mos pa­ra­mos dy­dis vie­nai pa­raiš­kai sieks iki 15000 li­tų. Ti­ki­ma­si pa­sam­dy­ti tris ko­le­gų gru­pes ir pa­ly­gin­ti jų at­lik­tus ty­ri­mus.

Žur­na­lis­ti­niai ty­ri­mai tu­rė­tų bū­ti at­lik­ti per po­rą mė­ne­sių. Jie bus pa­vie­šin­ti pa­reiš­kė­jo nu­ro­dy­to­je ži­niask­lai­dos prie­mo­nė­je.

Pa­sak D. Ra­dze­vi­čiaus, Uk­mer­gės ši­lu­mos ūkio te­ma pa­si­rink­ta ne­at­si­tik­ti­nai – ji ak­tu­a­li vi­sai Lie­tu­vai.

Bū­si­miems žur­na­lis­ti­nio ty­ri­mo da­ly­viams pri­me­na­ma, kad 2010 me­tų pra­džio­je Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bė iš­gar­sė­jo vi­so­je Lie­tu­vo­je kaip pir­mo­ji ir kol kas vie­nin­te­lė, nu­trau­ku­si su­tar­tį su ši­lu­mos ūkio nuo­mi­nin­ku, ža­dė­da­ma 30 pro­cen­tų su­ma­žin­ti ši­lu­mos kai­ną.

Ži­niask­lai­da nu­švie­tė šį veiks­mą kaip ga­li­mai po­zi­ty­vų reiš­ki­nį Lie­tu­vo­je. Pa­si­bai­gus teis­mų ma­ra­to­nui dėl su­tar­ties nu­trau­ki­mo, Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bė vi­siš­kai pe­rė­mė ši­lu­mos ūkio tur­tą. Dve­jus me­tus veik­la bu­vo vyk­dy­ta be ši­lu­mos tie­ki­mo li­cen­ci­jos. Vals­ty­bi­nei kai­nų ir ener­ge­ti­kos kon­tro­lės ko­mi­si­jai pa­ga­liau iš­da­vus to­kią li­cen­ci­ją sa­vi­val­dy­bės įmo­nei, ši­lu­mos kai­ną Uk­mer­gė­je iki šiol nu­sta­to ne mi­nė­ta ko­mi­si­ja, bet sa­vi­val­dy­bės eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų ko­mi­si­ja.

Sa­vi­val­dy­bė jau tre­čius me­tus ne­at­šau­kia eks­tre­ma­lios si­tu­a­ci­jos, pa­skelb­tos dar 2010 m. rug­sė­jo 28 d. Ži­niask­lai­dos dė­me­sys šiai is­to­ri­jai yra at­slū­gęs, ta­čiau vi­sos is­to­ri­jos ob­jek­ty­vaus įver­ti­ni­mo Lie­tu­vos vi­suo­me­nė taip ir ne­ga­vo.

D. Ra­dze­vi­čius pa­žy­mi, kad svar­biau­sias ty­ri­mo tiks­las – vie­šo­jo in­te­re­so gy­ni­mas.

At­ei­ty­je nu­ma­to­ma ty­ri­muo­se nag­ri­nė­ti te­mas, su­si­ju­sias su ener­ge­ti­ka, eko­no­mi­niu pa­slau­gų sek­to­riu­mi, po­li­ti­nių par­ti­jų fi­nan­sa­vi­mu. Ti­ki­ma­si, kad per me­tus fon­das pa­jėgs fi­nan­suo­ti 10–12 žur­na­lis­ti­nių ty­ri­mų, o fon­dą pa­rems įmo­nės, ver­slo struk­tū­ros, fon­dai.

Autorė: Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)