Spausdinti šį puslapį

Diplomą pelnė už geriausią verslo planą

Eu­ro­pie­tiš­kai jau­nuo­me­nei skir­to­je ESF aka­de­mi­jo­je da­ly­vau­jan­čią An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­ją ly­di sėk­mė. Už veik­lą šia­me res­pub­li­ki­nia­me pro­jek­te ap­do­va­no­ta gim­na­zi­jos de­šim­to­kų – 2c kla­sės – ko­man­da.

 

ESF aka­de­mi­ja – in­for­ma­vi­mo, mo­ky­mo ir už­im­tu­mo veik­lų cik­las, įgy­ven­di­na­mas Lie­tu­vos mo­kyk­lo­se. Veik­los vyk­do­mos, ben­dra­dar­biau­jant Eu­ro­pos so­cia­li­nio fon­do agen­tū­rai su So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo bei Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jo­mis.

Mū­sų ra­jo­nui at­sto­vau­jan­tys gim­na­zis­tai – vie­na iš pus­šim­čio pro­jek­te da­ly­vau­jan­čių ša­lies mo­kyk­lų ko­man­dų. Kiek­vie­no­je jų – po ke­le­tą moks­lei­vių. Tuo me­tu 2c kla­sės auk­lė­to­ja is­to­ri­jos mo­ky­to­ja eks­per­tė Dai­va Sin­ke­vi­čie­nė džiau­gia­si, jog į šią veik­lą įsi­trau­kė net 22 jos auk­lė­ti­niai.

Aka­de­mi­jo­je jie – nuo šių moks­lo me­tų. Pir­ma­kur­sių pa­rei­ga – da­ly­vau­ti vir­tu­a­lio­se tie­sio­giai tran­sliuo­ja­mo­se pa­skai­to­se, o vė­liau at­lik­ti ir pri­sta­ty­ti jiems skir­tas už­duo­tis.

D. Sin­ke­vi­čie­nė pa­sa­ko­jo, jog pir­ma­sis vir­tu­a­lus su­si­ti­ki­mas vy­ko su ak­to­riu­mi Vy­tau­tu Rum­šu jau­nes­niuo­ju. Moks­lei­viams jis pa­sa­ko­jo apie ak­to­riaus kar­je­rą, ak­to­rys­tės me­ną. Ki­to­je pa­skai­to­je re­kla­mos ver­slo kū­ri­mo idė­jo­mis su gim­na­zis­tais da­li­jo­si re­kla­mos eks­per­tas To­mas Ra­ma­naus­kas. Ver­sli­nin­kas Il­ja Laur­sas pa­sa­ko­jo apie ver­slo kū­ri­mo eta­pus ir bū­dus su­bur­ti ko­lek­ty­vą.

Ati­tin­ka­mos už­duo­tys pro­jek­to da­ly­viams – kuo ori­gi­na­liau pri­sta­ty­ti sa­vo ko­man­dą, su­kur­ti pa­si­rink­to res­pub­li­ki­nės reikš­mės pro­jek­to re­kla­mą, tap­ti ver­sli­nin­kais.

Jas įgy­ven­din­da­mi, gim­na­zis­tai su­kū­rė mu­zi­ki­nį kli­pą, nu­fil­muo­tą ant Uk­mer­gės pi­lia­kal­nio, su­ei­lia­vo ra­di­jo re­kla­mą. Nu­fil­mavus, įra­šus, ku­rie pa­teik­ti ir in­ter­ne­te, ver­ti­no pro­jek­to ko­mi­si­ja. 

Pas­ku­ti­nė už­duo­tis mū­sų gim­na­zis­tams bu­vu­si pa­ti sėk­min­giau­sia. Su­kū­rę ver­slo pla­ną, kaip ati­da­ry­ti vais­ta­žo­lių par­duo­tu­vę, uk­mer­giš­kiai su­rin­ko dau­giau­sia iš ga­li­mų ba­lų. 

Api­ben­drin­ti sa­vo dar­bus lai­mė­to­jai bu­vo pa­kvies­ti į Vil­niu­je vy­ku­sį ka­lė­di­nį ren­gi­nį. Ja­me da­ly­va­vu­sios mi­nė­tos kla­sės at­sto­vės pri­sta­tė su­kur­tą ver­slo pla­ną ir at­si­ė­mė di­plo­mą.

Li­kęs moks­lo me­tų pus­me­tis pir­ma­kur­siams – ki­tas da­ly­va­vi­mo ESF aka­de­mi­jo­je eta­pas. Jis, anot pe­da­go­gės, skir­tas ge­riems dar­bams. Pro­jek­to or­ga­ni­za­to­riams pa­tei­kus nu­ro­dy­mus, gim­na­zis­tai tu­rės vyk­dy­ti su so­cia­li­ne, kul­tū­ri­ne ar ki­to­mis sri­ti­mis su­si­ju­sią veik­lą. Bus pil­do­mas ge­rų dar­bų že­mė­la­pis.

Auk­lė­to­ja ne­abe­jo­ja, jog iš­ra­din­giems ir darbš­tiems jos de­šim­to­kams pui­kiai pa­si­seks ir čia. Mat ge­riau­siai įver­tin­tų ko­man­dų lau­kia ga­li­my­bė da­ly­vau­ti ESF aka­de­mi­jos va­sa­ros sto­vyk­lo­je.

Autorė: Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)