Į atliekų aikštelę – tik su dokumentais

Stam­bių­jų at­lie­kų pri­ėmi­mo nau­jo­jo­je aikš­te­lė­je tvar­ka aiš­ki ne vi­siems. Gy­ven­to­jai pa­si­gen­da nu­ro­dy­mų, kaip elg­tis aikš­te­lė­je, o kai ku­riuos pik­ti­na rei­ka­la­vi­mas de­kla­ruo­ti at­lie­kas.

 

 

Gedimino Nemunaičio nuotr.


 

Di­de­lių ga­ba­ri­tų at­lie­kų su­rin­ki­mo aikš­te­lė Ger­se­niš­kių gat­vė­je vei­kia ant­ras mė­nuo. Per tą lai­ką jos pa­slau­go­mis pa­si­nau­do­jo dau­giau kaip šim­tas gy­ven­to­jų. Į kon­tei­ne­rius čia daž­niau­siai ke­liau­ja pa­dan­gos, sta­ty­bi­nės at­lie­kos, bal­dai, stik­las.

At­lie­kų, ku­rias per me­tus ga­li pri­sta­ty­ti vie­nas as­muo, kie­kis ri­bo­tas. „Sta­ty­bi­nių at­lie­kų ga­li­ma at­vež­ti tiek, kiek tel­pa au­to­mo­bi­lio prie­ka­boj – ne dau­giau kaip 250 ki­log­ra­mų per me­tus. Bal­dų – ir­gi tiek. Du­že­nų – 40 ki­log­ra­mų ar­ba pen­kis rė­mus su stik­lais. Per me­tus nuo vie­nos ma­ši­nos pri­ima­mos ke­tu­rios pa­dan­gos. Po nau­jų me­tų tas pats as­muo ga­lės vėl at­vež­ti ke­tu­rias“, – pa­sa­ko­jo aikš­te­lės ope­ra­to­rius Eu­ge­ni­jus Ri­my­dis.

Ap­ri­bo­ji­mai tai­ko­mi ir į aikš­te­lę pa­tek­ti ga­lin­čiam trans­por­tui. „Bū­na – įmo­nės, ser­vi­sai len­da, bet dau­giau kaip 3 to­nas sve­rian­tys au­to­mo­bi­liai ne­įlei­džia­mi“, – sa­ko jis.

Tuo me­tu ne vi­si uk­mer­giš­kiai ži­no, kaip elg­tis, at­va­žia­vus į aikš­te­lę. Kai ku­riems dėl to te­kę at­si­dur­ti ne­ma­lo­nio­je si­tu­a­ci­jo­je. Žmo­nės pa­sa­ko­jo nu­va­žia­vę tie­siai prie kon­tei­ne­rių, to­dėl bu­vo ge­ro­kai „pa­auk­lė­ti“ aikš­te­lės dar­buo­to­jo. Ap­gai­les­tau­ja su­pyk­dę jį, su­si­ner­vi­nę pa­tys ir ste­bi­si, ko­dėl nė­ra ati­tin­ka­mos in­for­ma­ci­jos.  

E. Ri­my­džio tei­gi­mu, at­vyks­tan­tie­ji daž­nai iš tie­sų ne­ži­no tvar­kos. „Įva­žia­vę pro var­tus, tu­ri su­sto­ti prie na­me­lio – tu­riu iš­ei­ti ap­žiū­rėt, ką at­ve­žė“, – aiš­ki­na jis. Svars­to, kad bū­tų ma­žiau nesu­si­pra­ti­mų, jei at­si­ras­tų „Stop“ žen­klas.

Pa­šne­ko­vas pa­sa­ko­jo pir­miau­sia pa­tik­ri­nan­tis, ko­kios me­džia­gos pri­sta­ty­tos: „Čia at­lie­kos ne­rū­šiuo­ja­mos, to­dėl at­vež­tos tu­ri bū­ti jau su­tvar­ky­tos. Ta­da pa­si­ra­šo įmo­nės sau­gu­mo tech­ni­kos žur­na­le, nes va­žiuo­ja aikš­te­lės te­ri­to­ri­jo­je. Po to pil­do­ma at­lie­kų de­kla­ra­ci­ja.“ Pil­dant nu­ro­do­ma ad­re­sas, au­to­mo­bi­lio nu­me­ris, pa­si­ra­šo­ma. Su­si­ruo­šus vež­ti at­lie­kas, rei­kia ne­pa­mirš­ti as­mens do­ku­men­to.

Ta­čiau to­kias pro­ce­dū­ras ki­ti lai­ko gai­ša­ti­mi. „Su­si­krau­na at­lie­kas, at­ve­ža, o kai su­ži­no, kad rei­kės de­kla­ruo­ti, nu­si­kei­kia ir at­gal iš­va­žiuo­ja, – ste­bi­si aikš­te­lės ope­ra­to­rius. – Ar­ba at­va­žiuo­ja su sunk­ve­ži­miu: aiš­ki­ni, kad tik su leng­va ma­ši­na ga­li­ma – pyks­ta, nu­me­rio rei­ka­lau­ja aikš­te­lės vir­ši­nin­kams skam­bin­ti...“  

Šio­je aikš­te­lė­je kol kas ne­pri­ima­mos pa­vo­jin­go­mis va­di­na­mos at­lie­kos – die­nos švie­sos lem­pos su gyv­si­dab­riu, che­mi­nių me­džia­gų tu­rin­tys se­ni te­le­vi­zo­riai, šal­dy­tu­vai, ku­riuo­se yra fre­o­nų. „Tai – ir da­žai, la­kai, aku­mu­lia­to­riai, ace­to­nai, te­pa­lai ir jų fil­trai. Taip pat kol kas ne­pri­imam kom­piu­te­rių“, – sa­kė E. Ri­my­dis.

Stam­bių­jų at­lie­kų su­rin­ki­mo aikš­te­lė Uk­mer­gė­je – ne sa­vi­val­dy­bės, o už­da­ro­sios ak­ci­nės ben­dro­vės „VAATC“, Vil­niaus ap­skri­ties at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tro, nuo­sa­vy­bė.

Anot šios įmo­nės ap­lin­ko­sau­gos spe­cia­lis­to Ma­riaus Ba­nai­čio, dar te­be­si­rū­pi­na­ma pa­vo­jin­gų at­lie­kų tvar­ky­mo li­cen­ci­jos ga­vi­mu. Pa­teik­ti do­ku­men­tus ir ga­lu­ti­nai įgy­ven­din­ti vi­sus rei­ka­la­vi­mus, jo tei­gi­mu, kiek truk­dan­tys „biu­rok­ra­ti­niai me­cha­niz­mai“.

Vi­lia­ma­si, kad to­kios pa­slau­gos uk­mer­giš­kiai su­lauks grei­tu lai­ku. Gal­būt – jau ki­tą mė­ne­sį.

Autorė: Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų