Į darbo biržą plūstelėjo absolventai

Vie­ni pa­grin­di­nių dar­bo bir­žos klien­tų šiuo me­tu – stu­di­jas ką tik bai­gę ab­sol­ven­tai. Nors dar­bo ieš­ko­si di­plo­muo­ti eko­no­mis­tai, tei­si­nin­kai, pe­da­go­gai, dar­bo rin­ko­je la­biau pa­gei­dau­ja­ma dar­bi­nin­kų.

 

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Dar­bo bir­žos du­ris vars­to ab­sol­ven­tai.


 

„Kol kas tu­rim sep­ty­nias­de­šimt įsi­re­gist­ra­vu­sių ab­sol­ven­tų, ta­čiau dar re­gist­ruo­ja­si“, – sa­kė Vil­niaus te­ri­to­ri­nės dar­bo bir­žos Uk­mer­gės sky­riaus ve­dė­ja Ra­min­ta Kau­ši­kie­nė. Ke­tu­rio­li­ka jų – tu­rin­tie­ji aukš­tą­jį uni­ver­si­te­ti­nį iš­si­la­vi­ni­mą, try­li­ka – aukš­tą­jį ko­le­gi­nį. Dau­giau­sia – 36 – bai­gu­sie­ji Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­lą.

Dar­bo bir­žo­je re­gist­ruo­ja­si Vil­niaus, ISM Va­dy­bos ir eko­no­mi­kos, My­ko­lo Ro­me­rio, Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos, Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos, Kau­no tech­no­lo­gi­jos, Vy­tau­to Di­džio­jo, Šiau­lių uni­ver­si­te­tus bai­gę uk­mer­giš­kiai. Taip pat moks­lus iš­ėju­sie­ji Vil­niaus, Kau­no, Ute­nos, ki­to­se ko­le­gi­jo­se.

Dar­bo ieš­ko­ma, bai­gus eko­no­mi­kos, tei­sės, pe­da­go­gi­nes stu­di­jas, taip pat – va­dy­bą, an­glų fi­lo­lo­gi­ją, lie­tu­vių fi­lo­lo­gi­ją ir lei­dy­bą, ru­sų kal­bą, tech­no­ma­te­ma­ti­ką. Re­gist­ruo­ja­si ir bai­gu­sie­ji pre­ky­bos va­dy­bą, tarp­tau­ti­nį ver­slą, tu­riz­mo ad­mi­nist­ra­vi­mą, so­cio­lo­gi­ją ir ant­ro­po­lo­gi­ją, žel­di­nius ir jų di­zai­ną. Tarp di­plo­mus at­si­ė­mu­sių dar­bo bir­žos klien­tų – ir vie­nas ki­tas ma­gist­ras.

Anot R. Kau­ši­kie­nės, jau­ni­mo pa­stan­gos įsi­dar­bin­ti, pa­de­dant dar­bo bir­žai, nė­ra be­vai­sės. „Gal tik, pa­vyz­džiui, eko­no­mis­tams kiek su­dė­tin­giau, nes dau­giau dar­bi­nin­kiš­kos pro­fe­si­jos skel­bia­mos, – sa­ko ji. – Ra­jo­no įmo­nėms rei­kia sta­ty­bi­nin­kų, siu­vė­jų, ly­gin­to­jų, siu­vi­mo tech­no­lo­gų, ta­čiau to­kių spe­cia­lis­tų ne­la­bai tu­rim.“

Su dar­bi­nin­kų pro­fe­si­jų po­rei­kiu su­si­ju­sios ten­den­ci­jos pa­na­šios vi­so­je ša­ly­je. „Per ma­žai to­kių, ku­rie iš­ma­ny­tų tech­no­lo­gi­jos moks­lus, ypač – me­ta­lo, me­die­nos, mais­to pra­mo­nės“, – sa­ko pa­šne­ko­vė.

Dau­giau­sia su­lau­kia­ma Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­lą bai­gu­sių ab­sol­ven­tų. Tarp jų – vi­rė­jai, par­da­vė­jai, pra­mo­nės įmo­nių pre­ky­bos kon­sul­tan­tai, me­ta­lo ap­dir­bi­mo stak­li­nin­kai, lo­gis­tai eks­pe­di­to­riai, kom­piu­te­rių ir or­ga­ni­za­ci­nės tech­ni­kos ope­ra­to­riai, de­ko­ra­ty­vi­nio ap­žel­di­ni­mo ver­slo dar­buo­to­jai, au­to­mo­bi­lių me­cha­ni­kai, ap­dai­li­nin­kai. Šių pro­fe­si­jų at­sto­vų ga­li­my­bes įsi­dar­bin­ti, anot R. Kau­ši­kie­nės, ga­li­ma va­din­ti di­des­nė­mis.

Iš vi­so dar­bo bir­žo­je nuo me­tų pra­džios iki da­bar re­gist­ruo­ti 166 ab­sol­ven­tai. „Ne­ma­ža da­lis – per­nykš­čių, nes tie, ku­rie stu­di­jas bai­gė per­nai ir dėl dar­bo re­gist­ruo­ja­si šie­met, ab­sol­ven­to sta­tu­so ne­pra­ra­dę“, – sa­kė ve­dė­ja. Pri­mi­nė, jog pri­va­lo­ma­sis ką tik di­plo­muo­tų­jų svei­ka­tos drau­di­mas, ku­riuo jie ap­draus­ti vals­ty­bės lė­šo­mis, ga­lio­ja li­gi rug­sė­jo.

Tuo me­tu Lie­tu­vos dar­bo bir­ža skel­bia, jog per pir­mą­ją lie­pos sa­vai­tę į ša­lies te­ri­to­ri­nes dar­bo bir­žas krei­pė­si 1,7 tūkst. aukš­tą­sias ir pro­fe­si­nes mo­kyk­las šie­met bai­gu­sių ab­sol­ven­tų. Pra­ėju­sių me­tų ati­tin­ka­mu lai­ko­tar­piu jų bu­vo re­gist­ruo­ta du kar­tus dau­giau – 3,5 tūkst.

Šiais me­tais, kaip ir per­nai, du iš tri­jų už­si­re­gist­ra­vu­sių­jų yra bai­gę aukš­tą­sias mo­kyk­las.

Tarp nau­jai at­ėju­sių aukš­tų­jų mo­kyk­lų ab­sol­ven­tų ša­ly­je dau­giau­sia – ki­ne­zi­te­ra­peu­tų, so­cia­li­nio dar­bo, bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos ir eko­no­mi­kos spe­cia­lis­tų. Dau­giau­sia lais­vų dar­bo vie­tų pas­ta­ruo­ju me­tu dar­bo bir­ža ga­li pa­siū­ly­ti re­kla­mos ir rin­ko­da­ros spe­cia­lis­tams, par­da­vi­mo at­sto­vams, ad­mi­nist­ra­vi­mo ir vyk­do­mie­siems sek­re­to­riams, ap­skai­tos ir bu­hal­te­ri­jos tar­nau­to­jams, san­dė­lia­vi­mo tar­ny­bos tar­nau­to­jams.

Autorė: Vai­do­tė ŠANTARIENĖ 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų