Spausdinti šį puslapį

Ketina stabdyti parduotuvių veiklą

Dėl au­gan­čių ben­dro­vės „Bau­hof LT“ nuos­to­lių ant plau­ko pa­ki­bo jos val­do­mų pre­ky­bos cen­trų li­ki­mas. So­do, sta­ty­bi­nė­mis bei ki­to­mis pre­kė­mis pre­kiau­jan­čios par­duo­tu­vės grei­čiau­siai ne­be­liks ir Uk­mer­gė­je.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Pre­ky­bos cen­tras „Bau­hof“ ga­li bū­ti už­da­ry­tas.


 

UAB „Bau­hof LT“ yra ant­ri­nė „Bau­hof Group AS“ ben­dro­vė Lie­tu­vo­je. Vil­niaus apy­gar­dos teis­mui pra­ėju­sią sa­vai­tę ji pa­tei­kė pra­šy­mą dėl įmo­nės re­struk­tū­ri­za­vi­mo. Ši­taip sie­kia­ma su­tvar­ky­ti įmo­nės sko­las ir iš­veng­ti ban­kro­to.

Re­gist­rų cen­trui pa­teik­tos ata­skai­tos duo­me­nys ro­do, jog pas­ta­rai­siais me­tais įmo­nė skai­čia­vo nuos­to­lius. 2012 m. jie sie­kė 7,973 mln. Lt, o 2011 m. – 10,118 mln. Lt. Šie­met įmo­nė pla­nuo­ja gau­ti 74,8 mln. Lt pa­ja­mų ir tu­rė­ti 7,9 mln. Lt nuos­to­lį.

Lie­tu­vo­je yra pen­kios „Bau­hof“ par­duo­tu­vės – Klai­pė­do­je, Šiau­liuo­se, Pa­ne­vė­žy­je, Aly­tu­je ir Uk­mer­gė­je. Įmo­nės va­do­vai ne­sle­pia nu­spren­dę, jog dėl to­kios fi­nan­si­nės si­tu­a­ci­jos tęs­ti ver­slą su pen­kio­mis par­duo­tu­vė­mis ir esa­mu ver­slo mo­de­liu Lie­tu­vo­je ne­bū­tų tva­rus spren­di­mas.

Ga­li­mas per­mai­nas šio­je par­duo­tu­vė­je Uk­mer­gė­je kol kas iš­duo­da tik di­de­li jau ke­lin­ta die­na čia vyks­tan­tys iš­par­da­vi­mai. Duks­ty­nos kai­me įsi­kū­ru­sio pre­ky­bos cen­tro di­rek­to­rius Vik­to­ras Grit­kus ti­ki­no kol kas ne­ži­nan­tis, ko­kių po­ky­čių ti­kė­tis.

„Yra pra­dė­tas re­struk­tū­ri­za­ci­jos pro­ce­sas, to­dėl ne­ži­nia, kaip vis­kas pa­si­suks. Taip nu­ta­rė pa­si­kei­tę ben­dro­vės ak­ci­nin­kai, ku­rie nu­spren­dė pa­si­tik­rin­ti, ar ver­ta dirb­ti Lie­tu­vo­je. Tuo la­biau, kad į plėt­rą Lie­tu­vo­je bu­vo pa­da­ry­ta 19 mln. eu­rų in­ves­ti­ci­ja, ku­ri ne­at­si­pir­ko“, – sa­kė jis.

Kas lau­kia pre­ky­bos cen­trų, tarp jų – ir mū­siš­kio, pa­aiš­kės, kai teis­mas iš­nag­ri­nės by­lą.   

„Bau­hof“ Uk­mer­gė­je bu­vo ati­da­ry­tas prieš pen­ke­rius me­tus. Anot V. Grit­kaus, šiuo me­tu ja­me dir­ba per dvi­de­šimt žmo­nių. 

Vi­sai ki­to­kia „Bau­hof“ pri­klau­san­čių par­duo­tu­vių pa­dė­tis Es­ti­jo­je. Čia jų yra dvy­li­ka, at­ei­nan­čiais me­tais kom­pa­ni­ja pla­nuo­ja ati­da­ry­ti dar 5–7 nau­jas par­duo­tu­ves. Skel­bia­ma, jog vi­sa su­ma, iki šiol in­ves­tuo­ta Lie­tu­vo­je, yra nu­ra­šy­ta, ir nuos­to­liai ar Lie­tu­vos pa­da­li­nio re­struk­tū­ri­za­vi­mas ne­pa­veiks kom­pa­ni­jos Es­ti­jo­je re­zul­ta­tų.

Autorė: Vai­do­tė ŠANTARIENĖ 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)