Keturkojus aptarnauja pagal šeimininkų norus

Krikš­tė­nuo­se esan­tis šu­nų vieš­bu­tis per va­sa­rą su­lau­kė pen­kio­li­kos gy­ven­to­jų. Nors di­de­lės ap­gul­ties čia ne­bu­vo, per­so­na­las tvir­ti­na, kad ap­si­gy­ve­nu­sie­ji skųs­tis ne­ga­lė­tų – pai­so­ma vi­sų juos lai­ki­nai pa­li­ku­sių šei­mi­nin­kų pa­gei­da­vi­mų.

 

Au­to­rės nuotr. Šu­nų vieš­bu­ty­je au­gin­ti­niai ga­li jaus­tis taip pat pa­to­giai, kaip ir na­muo­se.


 

Liū­din­čius šu­ne­lius sten­gia­ma­si pra­links­min­ti net žai­di­mais.

UAB Uk­mer­gės bu­tų ūkis su­tar­tį su sa­vi­val­dy­be dėl be­glo­bių gy­vū­nų prie­žiū­ros su­da­rė prieš dve­jus me­tus. Ši įmo­nė, ku­ri rū­pi­na­si, kad mies­to gat­vė­se ne­bū­tų val­ka­tau­jan­čių na­mi­nių gy­vū­nų, pa­siū­lė dar vie­ną pa­slau­gą – Krikš­tė­nuo­se esan­čios be­glo­bių gy­vū­nų prie­glau­dos pa­tal­po­se įstei­gė šu­nų vieš­bu­tį.

Pir­mų­jų „klien­tų“ vieš­bu­tis su­lau­kė ge­gu­žę. Iš vi­so per va­sa­rą čia bu­vo lai­ki­nai ap­si­gy­ve­nę 15 šu­nų.

„Di­de­lės ap­gul­ties ne­si­ti­kė­ta, nes ši veik­la įmo­nei – dar nau­jo­vė. Gal rei­kia la­biau įgus­ti, o gal ir re­kla­mos ma­žo­ka bu­vo“, – svars­to Be­glo­bių gy­vū­nų prie­glau­dos ad­mi­nist­ra­to­rius Au­ri­mas Pa­liu­lis. Apie tei­kia­mas vieš­bu­čio pa­slau­gas įmo­nė vie­ši­no in­ter­ne­te, res­pub­li­ki­nė­je bei ra­jo­ni­nė­je spau­do­je.

Ad­mi­nist­ra­to­rius pa­sa­ko­jo, jog min­tis apie vieš­bu­tį ki­lo ne­at­si­tik­ti­nai – ne­ma­žai žmo­nių tei­rau­da­vo­si apie šias pa­slau­gas. Tuo la­biau, kad įreng­ti vieš­bu­tį šio­se pa­tal­po­se vi­sos są­ly­gos bu­vo – pa­sta­te pa­kan­ka­mai vie­tos, yra ap­tva­rų, ku­rie ne­nau­do­ja­mi kaip prie­glau­da be­glo­biams.

Ki­to­je pa­sta­to pu­sė­je yra de­šimt lais­vų ap­tva­rų. Prie­glau­da ir vieš­bu­tis tu­ri at­ski­rus įė­ji­mus ir vie­nas ki­tam ne­truk­do. Įreng­ti ir trys ap­tva­rai lau­ke – šei­mi­nin­kų vieš­bu­ty­je pa­lik­tų gy­vū­nė­lių pa­si­vaikš­čio­ji­mui.

Pa­sak A. Pa­liu­lio, to­kios die­nos, kad bū­tų už­im­tos vi­sos vie­tos, ne­bu­vo. Dau­giau­siai vie­nu me­tu su­lauk­ta ke­tu­rių gy­ven­to­jų. Lai­ko­tar­pis, ku­riam šei­mi­nin­kai pa­lie­ka sa­vo au­gin­ti­nius, la­bai įvai­rus – nuo vie­nos die­nos iki dvie­jų sa­vai­čių. Po­pu­lia­riau­sias lai­ko­tar­pis – pen­kios die­nos.

Į vieš­bu­tį – su vi­sa man­ta

Šia pa­slau­ga nau­do­ja­si ne tik uk­mer­giš­kiai ar ap­lin­ki­nių ra­jo­nų gy­ven­to­jai. Į Krikš­tė­nuo­se esan­tį vieš­bu­tį šei­mi­nin­kai sa­vo au­gin­ti­nius at­ga­be­na ir iš to­li­mes­nių ra­jo­nų. Su­lauk­ta gy­ven­to­jų iš Vil­niaus, Aly­taus, net Ma­žei­kių.

„Žmo­nės tvir­ti­na, kad, ke­liau­jant au­to­ma­gist­ra­le, ši vie­ta la­bai pa­to­gi – no­rint pa­lik­ti au­gin­ti­nį, nuo ke­lio to­li nu­suk­ti ne­rei­kia, ne­gaiš­ta lai­ko sku­bė­da­mi į ke­lio­nę. Grįž­da­mi po atos­to­gų na­mo ir šu­ne­lį pa­ke­liui pa­si­i­ma“, – sa­ko pa­šne­ko­vas.

Nors vieš­bu­čio dar­bo va­lan­dos iki 16 va­lan­dos, pa­sak A. Pa­liu­lio, ne­re­tai gy­vū­nų sa­vi­nin­kas tik va­ka­re su­siz­grim­ba, kad iš­vyk­da­mas ne­tu­rės kur pa­lik­ti sa­vo ke­tur­ko­jo drau­go.

„Esa­me pri­ėmę ne vie­ną ir po dar­bo va­lan­dų, tik rei­kė­tų prieš ve­žant su­si­tar­ti te­le­fo­nu“, – sa­ko ad­mi­nist­ra­to­rius.

Jis sa­ko, kad daž­nai į vieš­bu­tį šei­mi­nin­kai sa­vo au­gin­ti­nius at­ve­ža su vi­sa man­ta. Ne tik mais­to įde­da, bet ir in­dus, iš ku­rių šu­ne­lis na­mie val­go ir ge­ria, ki­li­mė­lį, žais­lų. Šie na­mi­niai daik­tai – kad au­gin­ti­nį kuo ma­žiau ka­muo­tų na­mų liū­de­sys.

Su­lau­kia vieš­bu­čio per­so­na­las ir spe­cia­lių pa­gei­da­vi­mų – žmo­nės pa­sa­ko, kiek kar­tų per die­ną šer­ti šu­nį, pra­šo daž­niau iš­ves­ti pa­si­vaikš­čio­ti ar net pa­žais­ti su juo.

„Tik­rai iš­pil­dom šiuos pra­šy­mus. Ne­bent jei šu­niu­kas pik­tas ir su juo ne­iš­ei­na „su­si­tar­ti“, ta­da ne ve­džio­jam po kie­mą, bet iš­lei­džiam pa­bū­ti į lau­ko ap­tva­rą“, – pa­sa­ko­ja A. Pa­liu­lis.

Anot jo, jo­kių nesu­si­pra­ti­mų su gy­vū­nais ar jų šei­mi­nin­kais ne­pa­si­tai­kė nė kar­to. Pri­žiū­ri gy­vū­nus, kaip pri­klau­so. Jei bū­tų ki­taip, šei­mi­nin­kai la­bai grei­tai pa­ste­bė­tų, kad kaž­kas su jo au­gin­ti­niu ne taip.

Už­dar­bis ne­di­de­lis

UAB Uk­mer­gės bu­tų ūkio di­rek­to­rius Jo­nas Rin­ke­vi­čius įsi­ti­ki­nęs, jog šio pa­pil­do­mo ver­slo im­ta­si tiks­lin­gai. Nors už­dirb­ta pa­ly­gin­ti ne­daug, vos ke­le­tas tūks­tan­čių li­tų, ta­čiau ir pa­pil­do­mų iš­lai­dų bū­ta ne­daug – be­veik vis­kas, kas rei­ka­lin­ga vieš­bu­čiui, jau bu­vo prie­glau­do­je. Vien tik to­kio ver­slo nie­kuo­met ne­si­im­tų.

„Jei ne­bū­tų prie­glau­dos ir rei­kė­tų vis­ką įsi­ren­gi­nė­ti spe­cia­liai vieš­bu­čiui, toks ver­slas Uk­mer­gė­je pa­smerk­tas“, – pa­da­rė iš­va­das di­rek­to­rius.

Pa­rai pa­lik­ti gy­vū­ną vieš­bu­ty­je šei­mi­nin­kui kai­nuo­ja apie 20 li­tų. Ta­čiau ši kai­na dar pri­klau­so nuo to, kiek lai­ko gy­vū­nas čia pra­leis, ar šei­mi­nin­kas pa­liks sa­vo au­gin­ti­niui mais­to. Ap­gy­ven­di­nus il­ges­niam lai­kui, ga­li­ma ti­kė­tis nuo­lai­dų.

No­rin­tie­ji pa­si­nau­do­ti vieš­bu­čio pa­slau­go­mis tu­rė­tų skam­bin­ti tel. 8 646 23117 ar­ba 8 646 23118.

Autorė: Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų