Spausdinti šį puslapį

Konkurse sulaukta dviejų pasiūlymų

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ne­se­niai pa­skel­bė be­šei­mi­nin­kių gy­vū­nų gau­dy­mo ir prie­žiū­ros pa­slau­gos pir­ki­mo kon­kur­są. Ket­vir­ta­die­nį bu­vo at­plė­ši pa­teik­ti pa­siū­ly­mai. Jų su­lauk­ta dvie­jų – abie­jų iš Uk­mer­gės ver­slo sub­jek­tų.

 

 

To­liau bus ver­ti­na­ma da­ly­vių kva­li­fi­ka­ci­ja, o nu­ga­lė­to­jas tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti ki­tą sa­vai­tę.

Nuo pra­ėju­sių me­tų šią pa­slau­gą tei­kia UAB Uk­mer­gės bu­tų ūkis. Įmo­nės dar­buo­to­jai rū­pi­na­si, kad gat­vė­se ne­bū­tų val­ka­tau­jan­čių na­mi­nių gy­vū­nų – gau­do ke­tur­ko­jus ir juos „ap­gy­ven­di­na“ Krikš­tė­nuo­se esan­čio­je prie­glau­do­je.

Su­tar­tis su Bu­tų ūkiu ei­na į pa­bai­gą. Nors nu­ma­ty­ta ga­li­my­bė pra­tęs­ti ją dar me­tams, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja nu­spren­dė skelb­ti nau­ją kon­kur­są – ti­ki­ma­si, kad to­kiu bū­du pa­slau­gą pa­vyks nu­si­pirk­ti kuo pi­giau.

Per­nai jos at­li­ki­mui me­tams bu­vo skir­ta 50 tūks­tan­čių li­tų. Šių lė­šų ne­pa­ka­ko ir iš­lai­dos ge­ro­kai iš­au­go. Šių­me­ti­nia­me biu­dže­te nu­ma­ty­ta 85 tūks­tan­čiai li­tų.

Kon­kur­so lai­mė­to­jas įsi­pa­rei­go­ja gau­dy­ti val­ka­tau­jan­čius gy­vū­nus ir juos trans­por­tuo­ti į prie­glau­dos ka­ran­ti­na­vi­mo pa­tal­pas. Ten ap­žiū­rė­ti juos pri­va­lo ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­jas. Jei rei­kia – su­teik­ti pir­mą­ją ve­te­ri­na­ri­nę pa­gal­bą, skir­ti gy­dy­mą. Vi­si gy­vū­nai tu­ri bū­ti re­gist­ruo­ja­mi, įra­šo­ma apie at­lik­tas prie­mo­nes.

Ope­ra­to­rius taip pat įsi­pa­rei­go­ja nuo­lat ma­žin­ti prie­glau­dos gy­ven­to­jų skai­čių, ieš­kant jiems nau­jų­jų šei­mi­nin­kų.

Eu­ta­na­zi­ja tai­ko­ma tik ne­pa­gy­do­mai ser­gan­tiems, ken­čian­tiems skaus­mą, nu­se­nu­siems, ag­re­sy­viems gy­vū­nams ir tiems, ku­riems per 30 die­nų ne­pa­vyks­ta su­ras­ti nau­jų šei­mi­nin­kų ar­ba jų ne­pa­ima glo­bo­ti vi­suo­me­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos. Jei jau jos pri­rei­kia, tai ga­li at­lik­ti tik ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­jas, tu­rin­tis ga­lio­jan­čią ve­te­ri­na­ri­jos prak­ti­kos li­cen­ci­ją.

Taip pat į pa­rei­gų są­ra­šą įei­na ir gy­vū­nų gai­še­nų mies­to gat­vė­se su­rin­ki­mas, jų lai­ky­mas ir per­da­vi­mas uti­li­za­vi­mui.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)