Lei­di­mą sta­ty­ti „Lidl“ lai­ko tei­sė­tu

Pre­ky­bos cen­tro „Lidl“ sta­ty­boms Vy­tau­to gat­vė­je pa­lan­kus de­ta­lu­sis pla­nas yra tei­sė­tas. Taip nu­spren­dė Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­mas, sa­vi­val­dy­bės skun­dą dėl Vals­ty­bi­nės te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­jos po­tvar­kio at­me­tęs kaip ne­pa­grįs­tą.

 

 

„Uk­mer­gės ži­nio­se“ pra­ėju­sią sa­vai­tę ra­šė­me, jog į teis­mus per­si­kė­lė gin­čai dėl Vo­kie­ti­jos įmo­nei „Lidl“ pri­klau­san­čios par­duo­tu­vės sta­ty­bų ne­to­li au­to­bu­sų sto­ties.

Teis­mas nag­ri­nė­jo sa­vi­val­dy­bės skun­dą Vals­ty­bi­nei te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­jai prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos dėl po­tvar­kio pa­nai­ki­ni­mo. Bū­tent ši įstai­ga lei­do „Lidl“ sta­ty­bas šio­je vie­to­je.

Ver­sli­nin­kai su pa­gei­da­vi­mu sta­ty­ti Vy­tau­to gat­vė­je apie 2000 kv. m mais­to pre­kių par­duo­tu­vę į sa­vi­val­dy­bę krei­pė­si prieš ke­le­rius me­tus. Ta­čiau Di­džių­jų pre­ky­bos įmo­nių iš­dės­ty­mo Uk­mer­gė­je spe­cia­lia­ja­me pla­ne di­džių­jų įmo­nių sta­ty­ba šia­me skly­pe ne­bu­vo nu­ma­ty­ta.

Tuo­met ben­dro­vė pra­šė ga­li­my­bės ruoš­ti spe­cia­lio­jo pla­no spren­di­mų kei­ti­mo pro­jek­tą. Ta­ry­ba tam pri­ta­rė, ta­čiau vė­liau pa­reng­to ver­sli­nin­kams pa­lan­kaus de­ta­lio­jo pla­no vis dėl­to ne­pa­tvir­ti­no.

Tą, va­do­vau­da­ma­si Te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo įsta­ty­mu bei ki­tais tei­sės ak­tais, pa­da­rė Vals­ty­bi­nė te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­ja. Į ją pla­na­vi­mo or­ga­ni­za­to­rius krei­pė­si, sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai ar­ba sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui ta­ry­bos pa­ve­di­mu de­ta­lio­jo pla­no per nu­sta­ty­tą ter­mi­ną ne­pa­tvir­ti­nus.

 

Po­tvar­kį ap­skun­dė

 

Vil­niaus įmo­nei UAB „Start Stu­dio“ pa­ren­gus 1,55 ha že­mės skly­po Vy­tau­to g. 102, Uk­mer­gės m., pla­ną, Ins­pek­ci­ja 2013 m. bir­že­lio 20 d. po­tvar­kiu lei­do sta­ty­bas šia­me skly­pe.

Ta­čiau sa­vi­val­dy­bės Te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos sky­riaus ve­dė­jas Ar­vy­das Džiu­gas to­kio Ins­pek­ci­jos po­žiū­rio sa­ko ne­su­pran­tan­tis. „Nors pla­nas bu­vo ko­re­guo­ja­mas, jis vis tiek prieš­ta­rau­ja pre­ky­bos įmo­nių iš­dės­ty­mo Uk­mer­gė­je spe­cia­lia­jam pla­nui. Ta­me skly­pe ne­bu­vo nu­ma­ty­ta pre­ky­bos cen­trų. Tai – per­tek­li­nė te­ri­to­ri­ja: per daug pre­ky­bos cen­trų ji ap­tar­nau­ja“, – kal­bė­jo jis.

Į Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nį teis­mą sa­vi­val­dy­bė krei­pė­si, pra­šy­da­ma pri­pa­žin­ti ne­tei­sė­tu ir pa­nai­kin­ti Ins­pek­ci­jos po­tvar­kį. Sa­vi­val­dy­bės nuo­mo­ne, Ins­pek­ci­ja ne­tu­rė­jo tei­si­nio pa­grin­do pri­im­ti pla­na­vi­mo or­ga­ni­za­to­rių pra­šy­mą pa­tvir­tin­ti de­ta­lų­jį pla­ną, ne­įsi­ti­ki­nu­si, kad sa­vi­val­dy­bė­je pla­no tvir­ti­ni­mo pro­ce­dū­ra nė­ra pa­si­bai­gu­si.

Taip pat pa­žy­mi­ma, jog nau­jo­jo pla­no spren­di­niai prieš­ta­rau­ja pla­nuo­ja­mo­je te­ri­to­ri­jo­je ga­lio­jan­čio pla­no spren­di­niams.

 

Vil­kin­ti ne­ga­li

 

Ta­čiau skun­das bu­vo at­mes­tas kaip ne­pa­grįs­tas. Apie to­kį teis­mo spren­di­mą, pa­aiš­kė­ju­sį šią sa­vai­tę, „Uk­mer­gės ži­nias“ in­for­ma­vo Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo pir­mi­nin­ko pa­dė­jė­ja ry­šiams su vi­suo­me­ne Si­gi­ta Ja­ci­ne­vi­čie­nė-Bal­ta­duo­nė. Tei­sė­jų ko­le­gi­jos iš­va­da, anot jos, – Ins­pek­ci­ja tu­rė­jo tei­sę vyk­dy­ti de­ta­lio­jo pla­no tvir­ti­ni­mo pro­ce­dū­rą ir sa­vo kom­pe­ten­ci­jos ri­bų ne­per­žen­gė.

Spren­di­me taip pat pa­žy­mi­ma, kad nei Te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo įsta­ty­me, nei De­ta­lių­jų pla­nų ren­gi­mo tai­syk­lė­se sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai ar jos įga­lio­tam as­me­niui ne­nu­sta­ty­ta ga­li­my­bė pra­tęs­ti de­ta­lio­jo pla­no tvir­ti­ni­mo pro­ce­dū­rą. Ak­cen­tuo­ja­ma ir tai, kad ta­ry­ba per įsta­ty­mo nu­sta­ty­tą ter­mi­ną pla­no ne­pa­tvir­ti­no, o pla­na­vi­mo or­ga­ni­za­to­riui ne­pa­tei­kė at­sa­ky­mo, ko­dėl pa­tvir­tin­ti ne­ga­li­ma.

Teis­mo nuo­mo­ne, sa­vi­val­dy­bės ne­ga­li vil­kin­ti de­ta­lio­jo pla­no tvir­ti­ni­mo pro­ce­dū­ros. De­ta­lu­sis pla­na­vi­mas tu­ri bū­ti ope­ra­ty­vus – ki­taip at­si­ras­tų pik­tnau­džia­vi­mo, ne­są­ži­nin­go el­ge­sio ga­li­my­bė, o tai at­si­liep­tų in­ves­ti­ci­joms ir ver­slo plėt­rai.

Anot S. Ja­ci­ne­vi­čie­nės-Bal­ta­duo­nės, Ins­pek­ci­ja ob­jek­ty­viai nu­sta­tė, kad de­ta­lio­jo pla­no spren­di­niai ne­pri­eš­ta­rau­ja spe­cia­lio­jo pla­no spren­di­niams, ir tei­sė­tai pa­tvir­ti­no nau­ją­jį pla­ną.

 

Grei­čiau­siai vėl skųs

 

Šis Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo spren­di­mas per 14 die­nų ape­lia­ci­ne tvar­ka ga­li bū­ti skun­džia­mas Lie­tu­vos vy­riau­sia­jam ad­mi­nist­ra­ci­niam teis­mui. Anot sa­vi­val­dy­bės Tei­sės ir ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­jo Ri­mo Jur­gi­lai­čio, grei­čiau­siai tai ir bus pa­da­ry­ta. „Tur­būt skų­sim – da­bar tai spren­džia mū­sų ad­vo­ka­tas“, – sa­kė jis.

Tuo me­tu UAB „Lidl“ at­sto­vė Dai­na Bal­čiū­nie­nė pa­tvir­ti­no, kad jų „pla­nai įsi­kur­ti Uk­mer­gė­je ne­si­kei­čia“.

Autorė: Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų