Spausdinti šį puslapį

Lei­di­mą sta­ty­ti „Lidl“ lai­ko tei­sė­tu

Pre­ky­bos cen­tro „Lidl“ sta­ty­boms Vy­tau­to gat­vė­je pa­lan­kus de­ta­lu­sis pla­nas yra tei­sė­tas. Taip nu­spren­dė Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­mas, sa­vi­val­dy­bės skun­dą dėl Vals­ty­bi­nės te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­jos po­tvar­kio at­me­tęs kaip ne­pa­grįs­tą.

 

 

„Uk­mer­gės ži­nio­se“ pra­ėju­sią sa­vai­tę ra­šė­me, jog į teis­mus per­si­kė­lė gin­čai dėl Vo­kie­ti­jos įmo­nei „Lidl“ pri­klau­san­čios par­duo­tu­vės sta­ty­bų ne­to­li au­to­bu­sų sto­ties.

Teis­mas nag­ri­nė­jo sa­vi­val­dy­bės skun­dą Vals­ty­bi­nei te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­jai prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos dėl po­tvar­kio pa­nai­ki­ni­mo. Bū­tent ši įstai­ga lei­do „Lidl“ sta­ty­bas šio­je vie­to­je.

Ver­sli­nin­kai su pa­gei­da­vi­mu sta­ty­ti Vy­tau­to gat­vė­je apie 2000 kv. m mais­to pre­kių par­duo­tu­vę į sa­vi­val­dy­bę krei­pė­si prieš ke­le­rius me­tus. Ta­čiau Di­džių­jų pre­ky­bos įmo­nių iš­dės­ty­mo Uk­mer­gė­je spe­cia­lia­ja­me pla­ne di­džių­jų įmo­nių sta­ty­ba šia­me skly­pe ne­bu­vo nu­ma­ty­ta.

Tuo­met ben­dro­vė pra­šė ga­li­my­bės ruoš­ti spe­cia­lio­jo pla­no spren­di­mų kei­ti­mo pro­jek­tą. Ta­ry­ba tam pri­ta­rė, ta­čiau vė­liau pa­reng­to ver­sli­nin­kams pa­lan­kaus de­ta­lio­jo pla­no vis dėl­to ne­pa­tvir­ti­no.

Tą, va­do­vau­da­ma­si Te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo įsta­ty­mu bei ki­tais tei­sės ak­tais, pa­da­rė Vals­ty­bi­nė te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­ja. Į ją pla­na­vi­mo or­ga­ni­za­to­rius krei­pė­si, sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai ar­ba sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui ta­ry­bos pa­ve­di­mu de­ta­lio­jo pla­no per nu­sta­ty­tą ter­mi­ną ne­pa­tvir­ti­nus.

 

Po­tvar­kį ap­skun­dė

 

Vil­niaus įmo­nei UAB „Start Stu­dio“ pa­ren­gus 1,55 ha že­mės skly­po Vy­tau­to g. 102, Uk­mer­gės m., pla­ną, Ins­pek­ci­ja 2013 m. bir­že­lio 20 d. po­tvar­kiu lei­do sta­ty­bas šia­me skly­pe.

Ta­čiau sa­vi­val­dy­bės Te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos sky­riaus ve­dė­jas Ar­vy­das Džiu­gas to­kio Ins­pek­ci­jos po­žiū­rio sa­ko ne­su­pran­tan­tis. „Nors pla­nas bu­vo ko­re­guo­ja­mas, jis vis tiek prieš­ta­rau­ja pre­ky­bos įmo­nių iš­dės­ty­mo Uk­mer­gė­je spe­cia­lia­jam pla­nui. Ta­me skly­pe ne­bu­vo nu­ma­ty­ta pre­ky­bos cen­trų. Tai – per­tek­li­nė te­ri­to­ri­ja: per daug pre­ky­bos cen­trų ji ap­tar­nau­ja“, – kal­bė­jo jis.

Į Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nį teis­mą sa­vi­val­dy­bė krei­pė­si, pra­šy­da­ma pri­pa­žin­ti ne­tei­sė­tu ir pa­nai­kin­ti Ins­pek­ci­jos po­tvar­kį. Sa­vi­val­dy­bės nuo­mo­ne, Ins­pek­ci­ja ne­tu­rė­jo tei­si­nio pa­grin­do pri­im­ti pla­na­vi­mo or­ga­ni­za­to­rių pra­šy­mą pa­tvir­tin­ti de­ta­lų­jį pla­ną, ne­įsi­ti­ki­nu­si, kad sa­vi­val­dy­bė­je pla­no tvir­ti­ni­mo pro­ce­dū­ra nė­ra pa­si­bai­gu­si.

Taip pat pa­žy­mi­ma, jog nau­jo­jo pla­no spren­di­niai prieš­ta­rau­ja pla­nuo­ja­mo­je te­ri­to­ri­jo­je ga­lio­jan­čio pla­no spren­di­niams.

 

Vil­kin­ti ne­ga­li

 

Ta­čiau skun­das bu­vo at­mes­tas kaip ne­pa­grįs­tas. Apie to­kį teis­mo spren­di­mą, pa­aiš­kė­ju­sį šią sa­vai­tę, „Uk­mer­gės ži­nias“ in­for­ma­vo Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo pir­mi­nin­ko pa­dė­jė­ja ry­šiams su vi­suo­me­ne Si­gi­ta Ja­ci­ne­vi­čie­nė-Bal­ta­duo­nė. Tei­sė­jų ko­le­gi­jos iš­va­da, anot jos, – Ins­pek­ci­ja tu­rė­jo tei­sę vyk­dy­ti de­ta­lio­jo pla­no tvir­ti­ni­mo pro­ce­dū­rą ir sa­vo kom­pe­ten­ci­jos ri­bų ne­per­žen­gė.

Spren­di­me taip pat pa­žy­mi­ma, kad nei Te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo įsta­ty­me, nei De­ta­lių­jų pla­nų ren­gi­mo tai­syk­lė­se sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai ar jos įga­lio­tam as­me­niui ne­nu­sta­ty­ta ga­li­my­bė pra­tęs­ti de­ta­lio­jo pla­no tvir­ti­ni­mo pro­ce­dū­rą. Ak­cen­tuo­ja­ma ir tai, kad ta­ry­ba per įsta­ty­mo nu­sta­ty­tą ter­mi­ną pla­no ne­pa­tvir­ti­no, o pla­na­vi­mo or­ga­ni­za­to­riui ne­pa­tei­kė at­sa­ky­mo, ko­dėl pa­tvir­tin­ti ne­ga­li­ma.

Teis­mo nuo­mo­ne, sa­vi­val­dy­bės ne­ga­li vil­kin­ti de­ta­lio­jo pla­no tvir­ti­ni­mo pro­ce­dū­ros. De­ta­lu­sis pla­na­vi­mas tu­ri bū­ti ope­ra­ty­vus – ki­taip at­si­ras­tų pik­tnau­džia­vi­mo, ne­są­ži­nin­go el­ge­sio ga­li­my­bė, o tai at­si­liep­tų in­ves­ti­ci­joms ir ver­slo plėt­rai.

Anot S. Ja­ci­ne­vi­čie­nės-Bal­ta­duo­nės, Ins­pek­ci­ja ob­jek­ty­viai nu­sta­tė, kad de­ta­lio­jo pla­no spren­di­niai ne­pri­eš­ta­rau­ja spe­cia­lio­jo pla­no spren­di­niams, ir tei­sė­tai pa­tvir­ti­no nau­ją­jį pla­ną.

 

Grei­čiau­siai vėl skųs

 

Šis Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo spren­di­mas per 14 die­nų ape­lia­ci­ne tvar­ka ga­li bū­ti skun­džia­mas Lie­tu­vos vy­riau­sia­jam ad­mi­nist­ra­ci­niam teis­mui. Anot sa­vi­val­dy­bės Tei­sės ir ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­jo Ri­mo Jur­gi­lai­čio, grei­čiau­siai tai ir bus pa­da­ry­ta. „Tur­būt skų­sim – da­bar tai spren­džia mū­sų ad­vo­ka­tas“, – sa­kė jis.

Tuo me­tu UAB „Lidl“ at­sto­vė Dai­na Bal­čiū­nie­nė pa­tvir­ti­no, kad jų „pla­nai įsi­kur­ti Uk­mer­gė­je ne­si­kei­čia“.

Autorė: Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)