Mieste sumažės apšiurusių iškabų

Leidimai išorinės reklamos bei įmonių ar įstaigų veiklos vietą žyminčioms iškaboms nuo šiol bus išduodami ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui. Tikimasi, kad taip jos nespės „susenti“ ir išblukti. Savivaldybės specialistai tikisi, kad tai pagražins miesto vaizdą.

Gedimino Nemunaičio nuotr. Iškabomis galima paslėpti pastato sienų broką.


Ukmergės rajono savivaldybės Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyriaus vyriausioji specialistė Agnė Balčiūnienė sako, kad per metus išduodama 60 leidimų išorinei reklamai bei iškaboms.

Didžiausia problema iškyla tuomet, kai leidimus išorinei reklamai ar iškaboms gavę asmenys ar įmonės apie jas tiesiog pamiršta. Nuo laiko ir oro sąlygų išblunka dažai, lūžta jų rėmai. Tokios iškabos darko miesto vaizdą.

Anks­čiau par­duo­tu­vių, kir­pyk­lų, ka­vi­nių, ki­tų įmo­nių bei įstai­gų bu­vi­mo vie­tą žy­min­čioms iš­ka­boms lei­di­mus sa­vi­val­dy­bė iš­duo­da­vo ne­ri­bo­tam lai­kui. Lei­di­mai re­kla­moms bu­vo iš­duo­da­mi il­giau­siai vie­niems me­tams.

Nau­jo­sios įsta­ty­mo pa­tai­sos tu­rė­tų už­kirs­ti ke­lią to­kioms „puoš­me­noms“. Pa­si­kei­tus įsta­ty­mui, ir re­kla­moms, ir iš­ka­boms iš­duo­ti lei­di­mai ga­lios ne il­giau kaip 5 me­tus. Šis rei­ka­la­vi­mas ga­lio­ja tik nau­jai iš­duo­da­moms iš­ka­boms.

Įsta­ty­me pa­tiks­lin­tas ins­ti­tu­ci­jų, at­sa­kin­gų už re­kla­mos prie­žiū­rą, są­ra­šas. Ja­me nu­ro­dy­ta, kad re­kla­mos prie­žiū­rą tu­ri vyk­dy­ti Vals­ty­bi­nė var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­ba, Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba, Vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba, Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­tas prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos, sa­vi­val­dy­bės.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tai ste­bi mies­te esan­čias bei nau­jai at­si­ran­dan­čias re­kla­mas bei iš­ka­bas. Anot A. Bal­čiū­nie­nės, tik­ri­nant pir­miau­sia dė­me­sys at­krei­pia­mas į tai, ar joms yra gau­ti lei­di­mai. Ne ką svar­biau ir es­te­ti­nis vaiz­das. Pa­si­tai­ko ir ne­le­ga­lių, ir ge­ro­kai ap­šiu­ru­sių.

Sa­vi­val­dy­bė su­lau­kia ir gy­ven­to­jų klau­si­mų dėl ant pa­sta­tų sie­nų mar­guo­jan­čių re­kla­mų. Žmo­nes do­mi­na, ar vi­sos jos le­ga­lios – su­de­rin­tos su sa­vi­val­dy­be.

Po įspė­ji­mo – bau­da

A. Bal­čiū­nie­nė aiš­ki­na, kad iš­duo­dant lei­di­mus įreng­ti re­kla­mą ar iš­ka­bą bei kon­tro­liuo­jant jos vaiz­dą, va­do­vau­ja­ma­si ūkio mi­nist­ro Iš­ori­nės re­kla­mos įren­gi­mo tai­syk­lė­mis. Ra­dus pa­žei­di­mų esą ne­pra­de­da­ma nuo bau­dų – daž­niau­siai už­ten­ka įspė­ji­mo.

Ta­čiau re­kla­mos sklei­dė­jui ar iš­ka­bos sa­vi­nin­kui ne­iš­si­ė­mus lei­di­mo ar po įspė­ji­mo vi­zu­a­liai ne­at­nau­ji­nus su­si­dė­vė­ju­sio jos sky­do, ten­ka su­si­mo­kė­ti bau­das.

Pa­žei­dė­jus sa­vi­val­dy­bė bau­džia Ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­se nu­ma­ty­ta tvar­ka. Ja­me sa­ko­ma, kad sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų pa­tvir­tin­tų iš­ori­nės re­kla­mos įren­gi­mo tai­syk­lių ne­si­lai­ky­mas už­trau­kia bau­dą nuo 500 iki 1000 li­tų.

To­kia vei­ka, pa­da­ry­ta as­mens, baus­to ad­mi­nist­ra­ci­ne nuo­bau­da už pa­žei­di­mus, už­trau­kia bau­dą nuo 1000 iki 2000 li­tų.

Ne­se­niai sa­vi­val­dy­bė nu­bau­dė pre­ky­bos tin­klą „Ma­xi­ma“ už be lei­di­mo pa­si­sta­ty­tą re­kla­mi­nį sky­dą Kau­no gat­vė­je ne­to­li įva­žia­vi­mo į Uk­mer­gę ri­bos. Pa­sak pa­šne­ko­vės, bau­da tik­rai ne­bu­vo mak­si­ma­li. Ją su­si­mo­kė­ję pre­ky­bi­nin­kai iš­si­ė­mė lei­di­mą re­kla­mai.

Skirs­to­ma į zo­nas

A. Bal­čiū­nie­nė sa­ko, kad re­kla­mos kai­na ap­skai­čiuo­ja­ma pa­gal sa­vi­val­dy­bės rin­klia­vos nuo­sta­tuo­se nu­ro­dy­tą skai­čia­vi­mo me­to­di­ką. Kai­na pri­klau­so nuo re­kla­mos plo­to, lei­di­mo ter­mi­no bei te­ri­to­ri­jos, ku­rio­je bus sklei­džia­ma, pa­trauk­lu­mo zo­nos.

Pa­trauk­liau­sio­mis lai­ko­mos vie­tos prie pa­grin­di­nių įva­žia­vi­mo į mies­tą gat­vių – Vil­niaus, Kau­no, Vy­tau­to, Ge­di­mi­no, Žie­do, Ant­akal­nio, Del­tu­vos bei is­to­ri­nia­me mies­to cen­tre. Čia 1 kvad­ra­ti­nio met­ro plo­tas vie­nai die­nai kai­nuo­ja 80 cen­tų. Ki­to­se mies­to vie­to­se 1 kvad­ra­ti­nio met­ro kai­na – 40, o kai­mo vie­to­vė­je – 20 cen­tų. 

Toks mo­kes­tis nu­sta­ty­tas vals­ty­bi­nė­je že­mė­je ar ant sa­vi­val­dy­bės pa­sta­tų esan­čiai re­kla­mai.

Pri­va­ti val­da ar ob­jek­tai taip pat ga­li bū­ti nau­do­ja­mi skleis­ti re­kla­mai. Šiuo at­ve­ju už lei­di­mą nu­sta­ty­tas vien­kar­ti­nis 100 li­tų mo­kes­tis. 

Re­kla­mos įsta­ty­mas ne­reg­la­men­tuo­ja po­li­ti­nės re­kla­mos. Po­li­ti­nės re­kla­mos sklai­dos tvar­ką nu­sta­to Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja. Šiuo me­tu Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja yra pa­ren­gu­si nau­ją tai­syk­lių pro­jek­tą, ku­rį de­ri­na su Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­ja.

Autorė: Ligita JUODVALKIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų