Mokyklines patalpas dalijasi su naujakuriais

Ne­be­li­kus Uk­mer­gės jau­ni­mo mo­kyk­los, ke­lios jos kla­sės nuo šių moks­lo me­tų per­si­kė­lė į Už­upio pa­grin­di­nę mo­kyk­lą. Kar­tu nau­jakuriai į mokyklą at­si­ne­šė ir visai ne­men­ką krai­tį.

  

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Jaunimo klases priglaudė Užupio mokykla.


 

Už­upio mo­kyk­lo­je da­bar yra trys at­ski­ros – aš­tun­to­kų, de­vin­to­kų ir de­šim­to­kų – kla­sės. Jos taip ir va­di­na­mos – jau­ni­mo. „Ta­čiau iš tik­rų­jų tai – ly­giai tas pats, kas ir mū­sų mo­kyk­los kla­sės. Ir nors re­gist­re jos va­di­na­mos jau­ni­mo kla­sė­mis, mo­ki­niams – ta pa­ti pro­gra­ma, dės­to tie pa­tys mo­ky­to­jai, jie gaus bū­tent Už­upio pa­grin­di­nės mo­kyk­los bai­gi­mo pa­žy­mė­ji­mus“, – pa­sa­ko­jo di­rek­to­rė Re­gi­na Raz­mie­nė. 

Tie­sa, pa­grin­di­ne tapusioje Už­upio mo­kyk­lo­je šie­met – ap­skri­tai tik vie­na de­vin­ta kla­sė. Jo­je be­si­mo­kan­čių­jų skai­čius ne­sie­kia nė de­šim­ties. Su­for­muo­tos trys aš­tun­tos kla­sės: į vie­ną jų – va­di­na­mą­ją jau­ni­mo – per­ėjo ir ke­le­tas Už­upio mo­kyk­los vai­kų. Vy­riau­siais ta­pu­sių de­šim­to­kų – dvi kla­sės: 23 šios įstai­gos mo­ki­niai ir še­ši, at­ėję iš Jau­ni­mo mo­kyk­los.

Di­rek­to­rės tei­gi­mu, po­ky­čiai, su­lau­kus nau­jo­kų, per daug nau­jų vė­jų ne­įne­šė ir ug­dy­mo pro­ce­so ne­su­trik­dė. „Ben­druo­me­nė­je, la­biau – tarp tė­vų, gal­būt ir sklan­dė kiek ne­ri­mo, kad at­eis gal ma­žiau mo­ty­vuo­ti, ne to­kie draus­min­gi vai­kai. Ta­čiau at­virkš­čiai: jie jau­čia­si ne­drą­siai, jiems – ki­ta ap­lin­ka. Mes juos drą­si­nam, kad įsi­lie­tų į mo­kyk­los veik­lą, rink­tų­si ne­for­ma­lų ug­dy­mą – me­džio, spor­to, ki­tus bū­re­lius“, – sa­kė ji.

Be­je, są­ly­gos spor­tuo­ti da­bar čia dar pri­ei­na­mes­nės, pa­dau­gė­jus tre­ni­ruok­lių, ku­rie at­ke­lia­vo iš Jau­ni­mo mo­kyk­los. 

Kla­sės – rei­ka­lin­gos

Spren­di­mą ši­taip re­or­ga­ni­zuo­ti Jau­ni­mo mo­kyk­lą lė­mė tai, jog pas­ku­ti­niais me­tais čia itin su­ma­žė­jo mo­ki­nių. Be to, te­ko gal­vo­ti, kaip efek­ty­viai pa­nau­do­ti ap­tuš­tė­ju­sios Už­upio mo­kyk­los pa­tal­pas. „Vai­kų ne­daug, su­ma­žė­jo mo­ky­to­jų krū­viai – daug jų ta­po ant­ra­ei­li­nin­kais, nu­ken­čia ir dar­bų ko­ky­bė. To­dėl svars­ty­ta, kaip iš­lai­ky­ti pa­sta­tą, pa­nau­do­ti ūki­nes iš­lai­das“, – sa­kė sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė Ra­sa Ra­ge­ly­tė-Krau­ce­vi­čie­nė.

Anot jos, dėl po­rei­kio iš­lai­ky­ti jau­ni­mo kla­ses nė ne­abe­jo­ta: „Yra vai­kų, ku­rie bū­tent taip iš­si­la­vi­ni­mą įgy­ja žy­miai ge­riau nei ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lo­se, nes kla­sės ma­žes­nės. Taip pat gau­na ir pro­fe­si­nių ži­nių.“

Į Už­upio mo­kyk­lą per­ėjo ir ke­tu­ri mo­ky­to­jai bei so­cia­li­nė pe­da­go­gė. Iš už­da­ry­tos įstai­gos, anot spe­cia­lis­tės, iš­ėjo tie, ku­riems Jau­ni­mo mo­kyk­la ne­bu­vu­si pa­grin­di­nė dar­bo­vie­tė. „Kad dar­bin­go am­žiaus žmo­gus iš­ei­tų į nie­kur ir lik­tų be dar­bo – taip nė­ra“, – tei­gė ji. 

„Per­si­kė­lė“ ir prie­mo­nės

Jau­ni­mo mo­kyk­los „krai­tis“ – ne tik spor­to tre­ni­ruok­liai. Įgy­ven­di­nant mo­kyk­lų to­bu­li­ni­mo pro­gra­mą, ji įsi­pa­rei­go­ju­si tęs­ti pro­jek­tą, ku­rį vyk­dant ne­be pir­mi me­tai gau­na­ma įvai­rių įren­gi­nių. Jie skir­ti ug­dy­mo pro­ce­sui ir tin­ka­mi ikip­ro­fe­si­niam mo­ky­mui. Tai – in­te­rak­ty­vios len­tos, ko­pi­ja­vi­mui, fil­ma­vi­mui, fo­to­gra­fa­vi­mui skir­tos prie­mo­nės, na­mų ki­no sis­te­ma, reik­me­nys ke­ra­mi­kams, la­bo­ra­to­ri­niai prie­tai­sai. Vi­su tuo ga­li nau­do­tis Už­upio mo­kyk­los ben­druo­me­nė.

Dar la­biau at­si­nau­jin­ti ši mo­kyk­la ti­ki­si ir ga­lu­ti­nai už­bai­gus re­no­va­ci­jos dar­bus. Jau pa­keis­tas sto­gas, lan­gai, iš­gra­žin­tas vie­nas kor­pu­sas, ap­šil­tin­ta spor­to sa­lės iš­orė. „Re­no­va­ci­ją, ku­riai bu­vo skir­ta apie 6 mln. li­tų, vyk­dom gal sep­tin­ti me­tai. Dar tu­rės at­ei­ti li­kę 1 700 000 li­tų, ku­rie pri­klau­so vi­daus tvar­ky­mui“, – pla­nais da­li­jo­si di­rek­to­rė.   

Ypač džiau­gia­ma­si aukš­čiau­sius rei­ka­la­vi­mus ati­tin­kan­čią vir­tu­vę tu­rin­čia val­gyk­la, ku­ri – vie­na mo­der­niau­sių ra­jo­ne. 

Mo­kyk­lo­je dir­ba 51 pe­da­go­gas.  Rug­sė­jį čia su­si­rin­ko 431 moks­lei­vis. Tarp jų – 49 pir­mo­kė­liai, ku­rių šie­met, anot di­rek­to­rės, su­lauk­ta dau­giau. „Jau su­si­tai­kėm su tuo, kad ne­be­tu­rim abi­tu­rien­tų, mo­kyk­lo­je ne­be­li­ko Šim­ta­die­nio, iš­leis­tu­vių... Ta­čiau tu­rim Pas­ku­ti­nio skam­bu­čio šven­tę, o rug­sė­jo 1-ąją de­šim­to­kai ve­da pir­mo­kė­lius“, – pa­sa­ko­jo R. Raz­mie­nė.

Autorė: Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų