Spausdinti šį puslapį

Naujutėlaičiai autobusai atriedės į Ukmergę

UAB Uk­mer­gės au­to­bu­sų par­kas pa­gal Kli­ma­to kai­tos spe­cia­li­ą­ją pro­gra­mą gaus še­šis nau­jus au­to­bu­sus. Ta­čiau įmo­nės lau­kia ir įsi­pa­rei­go­ji­mai – įreng­ti spe­cia­lią su­spaus­tų gam­ti­nių du­jų de­ga­li­nę. Tai įmo­nei – pa­pil­do­mos in­ves­ti­ci­jos.

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Ukmergiškių laukia nauji autobusai.


 

Jau pa­aiš­kė­jo, kad pa­gal Kli­ma­to kai­tos spe­cia­li­ą­ją pro­gra­mą „Ma­žai tar­šių mies­to au­to­bu­sų kei­ti­mas, at­nau­ji­nant au­to­bu­sų par­ko trans­por­to prie­mo­nes“ de­vy­nioms ša­lies trans­por­to įmo­nėms bus iš­da­lin­ti 93 au­to­bu­sai. Tarp jų – ir šio­je pro­gra­mo­je da­ly­vau­jan­ti įmo­nė UAB Uk­mer­gės au­to­bu­sų par­kas.

Dar 2011 me­tų ru­de­nį ra­jo­no ta­ry­ba pri­ta­rė da­ly­va­vi­mui pro­gra­mo­je ir su­spaus­tų du­jų de­ga­li­nės sta­ty­bai. Pa­gal pro­gra­mo­je iš­kel­tus rei­ka­la­vi­mus vi­si pa­ra­mos ga­vė­jai, gau­sian­tys au­to­bu­sus, įsi­pa­rei­go­ja bū­ti įsi­ren­gę su­spaus­tų gam­ti­nių du­jų de­ga­li­nes. Ki­tu at­ve­ju ne­bū­tų iš­pil­dy­tos pa­ra­mos są­ly­gos ir au­to­bu­sai jiems ne­bū­tų ski­ria­mi.

Uk­mer­gės au­to­bu­sų par­kui skir­ti pen­ki nau­ji su­spaus­to­mis gam­ti­nė­mis du­jo­mis va­ro­mi au­to­bu­sai ir vie­nas hib­ri­di­nis – su­spaus­to­mis gam­ti­nė­mis du­jo­mis ir elek­tra va­ro­mas – au­to­bu­sas.

Uk­mer­gės au­to­bu­sų par­ko pa­teik­to­je ir ta­ry­bos pa­tvir­tin­to­je pa­raiš­ko­je bu­vo pra­šo­ma su­teik­ti 7 mi­li­jo­nų li­tų pa­ra­mą.

UAB Uk­mer­gės au­to­bu­sų par­ko di­rek­to­rius Al­fon­sas Pra­bi­šas sa­ko, kad jų įmo­nė su­tar­tį ke­ti­na pa­si­ra­šy­ti iki rug­sė­jo pra­džios. Ga­min­to­jai vi­sus au­to­bu­sus įsi­pa­rei­go­jo pri­sta­ty­ti ne vė­liau kaip per me­tus po su­tar­ties pa­si­ra­šy­mo.

Vi­siems pro­gra­mos da­ly­viams bus pa­ga­min­ti is­pa­niš­ki „Cast­ro­sua Ci­ty Ver­sus CNG“ au­to­bu­sai. Be to, vi­si ve­žė­jai gaus po vie­ną „Cast­ro­sua Tem­pus Hyb­rid CNG“ au­to­bu­są.

Kad au­to­bu­sai at­rie­dės į Uk­mer­gę pir­mai­siais mė­ne­siais po su­tar­ties pa­si­ra­šy­mo, įmo­nės va­do­vas ne­si­ti­ki. Mat pir­miau­sia trans­por­to prie­mo­nės ža­da­mos toms įmo­nėms, ku­rios jau tu­ri įsi­ren­gu­sios spe­cia­lias su­spaus­tų gam­ti­nių du­jų de­ga­li­nes.

A. Pra­bi­šas pa­sa­ko­jo, jog vi­si pro­jek­to da­ly­viai ap­ta­rė su­tar­ties pro­jek­to de­ri­ni­mą su tie­kė­ju bei au­to­bu­sų pri­sta­ty­mo gra­fi­kus.

Rem­da­ma­si šiuo gra­fi­ku, ben­dro­vė pla­nuos spe­cia­lios pro­gra­mo­je nu­ma­ty­tos są­ly­gos įgy­ven­di­ni­mą – su­spaus­tų gam­ti­nių du­jų de­ga­li­nės sta­ty­bą.

Per­nai lie­pą ga­vus ra­jo­no ta­ry­bos pri­ta­ri­mą, pa­si­ra­šy­ta jung­ti­nė su­tar­tis tarp Uk­mer­gės au­to­bu­sų par­ko ir UAB „SG Du­jos“ dėl de­ga­li­nės sta­ty­bos. Ma­no­ma, kad ji bus įreng­ta iki va­sa­rio mė­ne­sio.

Kol ne­su­da­ry­ta de­ga­li­nės sta­ty­bos są­ma­ta, A. Pra­bi­šas tei­gia dar ne­ži­nąs, kiek tai kai­nuos įmo­nei. Ar dėl pa­pil­do­mų įmo­nės iš­lai­dų pa­brangs au­to­bu­sų bi­lie­tai?

Nors di­rek­to­rius sa­ko, kad apie tai kal­bė­ti dar anks­to­ka, šio va­rian­to ne­at­me­tė.

Uk­mer­gės au­to­bu­sų par­kas šiuo me­tu tu­ri apie 40 au­to­bu­sų. Ta­čiau mies­to gat­vė­mis ir ra­jo­no ke­liais va­ži­nė­ja ne vi­si. Kai ku­rie iš jų jau lau­kia nu­ra­šy­mo.

Se­niau­sia prie­mies­čio marš­ru­tais dar te­be­rie­dan­ti trans­por­to prie­mo­nė – 1977 me­tais pa­ga­min­tas au­to­bu­sas.

Autorė: Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)