Pieno ūkyje įsirengė gamybos cechą

Pi­vo­ni­jos se­niū­ni­jo­je, Vais­gė­liš­kio vien­sė­dy­je, esan­čio Juo­zo Ku­lė­šiaus ūky­je – nau­jo­vė. Ūki­nin­kas įsi­ren­gė ce­chą, ku­ria­me pra­dė­jo ga­min­ti eko­lo­giš­kus pie­no pro­duk­tus. Švie­žio ir pa­ste­ri­zuo­to pie­no, grie­ti­nės, sū­rių, ki­tų pie­no pro­duk­tų uk­mer­giš­kiai ne­tru­kus ras „Pi­vo­ni­jos“ pre­ky­bos cen­tre.

 

J. Ku­lė­šiaus ce­che pro­duk­ci­ja ga­mi­na­ma iš švie­žu­tė­lio pie­no.


 

Ūki­nin­kau­ti Ja­ni­na ir Juo­zas Ku­lė­šiai pra­dė­jo prieš 23 me­tus. Įsi­gi­ję sep­ty­nias mel­žia­mas kar­ves, įkū­rė pie­ni­nin­kys­tės ūkį. Eko­lo­gi­nio ūkio sta­tu­są ga­vo prieš 12 me­tų – bu­vo vie­ni pir­mų­jų, nu­ta­ru­sių ga­min­ti svei­ką pro­duk­ci­ją, ne­nau­do­da­mi che­mi­ka­lų.

Ūki­nin­kai sa­ko, kad tam pa­si­ry­žo „iš idė­jos“ – eko­lo­gi­nę pro­duk­ci­ją ga­mi­nan­tie­siems jo­kių iš­mo­kų ne­bu­vo da­li­ja­ma. Ne­sle­pia, kad eko­lo­giš­ką pro­duk­tą ir pa­ga­min­ti yra su­dė­tin­giau, ir di­des­ni jo ga­my­bos kaš­tai. 

Be to, ir pir­kė­jui rei­kia įro­dy­ti, kad ser­ti­fi­kuo­tas eko­lo­giš­kas pro­duk­tas – tai ne tas pats, ką ga­li nu­si­pirk­ti iš at­si­tik­ti­nių par­da­vė­jų. Ką jau kal­bė­ti apie pir­kė­ją, kad net kai ku­rie ga­min­to­jai ir par­da­vė­jai ne­ži­no, kas yra eko­lo­gi­ja. Klai­din­gai ma­no, kad jei pie­nas iš kai­mo, o sū­ris na­mie ga­min­tas, tai jie jau ir eko­lo­giš­ki.

„Ga­li bū­ti eko­lo­giš­kas, ga­li bū­ti ne. Juk nie­kas jo ne­tik­ri­no, ne­ser­ti­fi­ka­vo“, – sa­ko ūki­nin­kas.

Mo­der­ni­zuo­ja nuo­lat

Da­bar Ku­lė­šių ūkis nė iš to­lo ne­pa­na­šus į tą, koks bu­vo ūki­nin­ka­vi­mo pra­džio­je. Ga­nyk­lo­se – 39 kar­vės, iš ku­rių 35 – mel­žia­mos.

Prieš še­še­rius me­tus Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros pro­gra­mos „Že­mės ūkio val­dų mo­der­ni­za­vi­mo“ prie­mo­nė­je da­ly­va­vę ūki­nin­kai sa­vo ūkį ge­ro­kai pa­kei­tė – ne­be­li­ko se­nų pa­dar­gų, pri­mi­ty­vios mel­ži­mo įran­gos. Ją pa­kei­tė įsi­gy­ta mo­der­ni mel­ži­mo li­ni­ja, ku­rio­je pie­nas ke­liau­ja vamz­dy­nais nuo pat kar­vės te­šmens, mel­ži­mo apa­ra­to iki ki­to­je pa­tal­po­je esan­čio spe­cia­laus šal­dy­tu­vo.

Ku­lė­šiai dir­ba 112 hek­ta­rų že­mės. Be ap­link so­dy­bą Vais­gė­liš­kio vien­sė­dy­je esan­čių ga­nyk­lų ne­ma­žą da­lį že­mės už­sė­ja mi­ši­niu. Jį nu­šie­nau­ja pie­ni­nės bran­dos ir ga­mi­na ja­vai­nį. Taip yra ne tik pi­giau nei pirk­ti grū­dus, bet ir sa­va­me ūky­je už­au­gin­tas pa­ša­ras – šim­tap­ro­cen­ti­nė ga­ran­ti­ja, kad jis eko­lo­giš­kas.

Anks­čiau su­pir­kė­jams ūki­nin­kas pie­ną tiek­da­vo in­di­vi­du­a­liai. Vė­liau su ki­tais pie­ni­nin­kais su­si­jun­gė į ko­o­pe­ra­ty­vą – per­dir­bė­jams tie­kia­mi di­des­ni pie­no kie­kiai ga­ran­tuo­ja ir ge­res­nes są­ly­gas.

Iš­šū­kių ieš­ko­jo pats

Dau­ge­lis pie­no ga­min­to­jų skun­džia­si ma­žė­jan­čio­mis su­pir­ki­mo kai­no­mis. Ta­čiau J. Ku­lė­šius pa­ti­ki­no, kad pie­no per­dir­bi­mo įran­gą įsi­gi­jo ir ce­chą įsi­ren­gė ne iš nu­si­vy­li­mo jo­mis.

„No­rė­jo­si nau­jos veik­los, nau­jų iš­šū­kių. Daug me­tų dirb­da­mas tą pa­tį, pa­ju­tau no­rą iš­kel­ti sau dar su­dė­tin­ges­nių už­da­vi­nių. Juk pro­duk­ci­jos ga­my­ba – tai jau aukš­tes­nis laip­te­lis“, – aiš­ki­na pa­šne­ko­vas.

Ra­jo­ne – nau­jie­na

Šie­met nu­spren­dęs da­ly­vau­ti Kai­mo plėt­ros pro­gra­mos ant­ros kryp­ties prie­mo­nė­je „Že­mės ūkio val­dų mo­der­ni­za­vi­mas“, įsi­ren­gė pie­no per­dir­bi­mo li­ni­ją.

Ji ūki­nin­kui kai­na­vo apie 150 tūkst. li­tų, ta­čiau jis ti­ki­si fi­nan­sa­vi­mo pa­gal šią prie­mo­nę. Ce­chą dar ver­tins ko­mi­si­ja ir jei vi­sus rei­ka­la­vi­mus ati­tiks, su­teiks fi­nan­sa­vi­mą.

Ši pie­no per­dir­bi­mo li­ni­ja pra­tę­sia ne­per­trau­kia­mą „pie­no ke­lią“ nuo mel­ži­mo vie­tos iki tal­pų-šal­dy­tu­vų. Pie­nas iš šal­dy­tu­vų vamz­dy­nais to­liau ke­liau­ja į ce­chą.

Ja­me ūki­nin­kas ga­mins varš­kę, svies­tą, grie­ti­nę, grie­ti­nė­lę, fer­men­ti­nius sū­rius. Į tal­pas pils­tys ža­lią ir pa­ste­ri­zuo­tą pie­ną. Pa­si­ren­gęs pa­siū­ly­ti ir grie­ti­nė­lę be lak­to­zės.

Pir­muo­sius pro­duk­tus pri­sta­tys į „Pi­vo­ni­jos“ pre­ky­bos cen­trą. Su Uk­mer­gės ra­jo­no var­to­to­jų ko­o­pe­ra­ty­vu su­si­tar­ta, kad šiai pro­duk­ci­jai bus skir­ta at­ski­ra len­ty­na. Jei uk­mer­giš­kiams pa­tiks ūki­nin­ko pro­duk­ci­ja, jos tu­rė­tų at­si­ras­ti ir ki­to­se ko­o­pe­ra­ty­vo par­duo­tu­vė­se.

J. Ku­lė­šius pa­ti­ki­no, kad jo ūky­je pa­ga­min­tų eko­lo­giš­kų pro­duk­tų kai­nos bus ne aukš­tes­nės kaip ir įpras­tų ga­mi­nių.

Tu­rė­tų ben­dra­dar­biau­ti

Ūki­nin­kas tei­gia pir­miau­sia rin­kos ėmę­sis ieš­ko­ti sa­vo ra­jo­ne. Ko­dėl ne­pra­dė­jo žval­gy­tis į pla­tes­nius van­de­nis?

 „Kad pa­lai­ky­tume vie­tos ver­sli­nin­kus, rei­kia ra­jo­no žmo­nėms pir­miau­sia sa­vo ga­mi­nius pa­siū­ly­ti. Vie­ni ki­tus tu­ri­me pa­rem­ti, o ne į di­džiuo­sius pre­ky­bos cen­trus dai­ry­tis, ku­rie tik pi­ni­gus iš ra­jo­no iš­ne­ša“, – įsi­ti­ki­nęs J. Ku­lė­šius.

Jis su žmo­na su­ta­rė ir pa­tys di­džiuo­sius pre­ky­bos cen­trus ap­lenk­ti – nuo šiol ap­si­per­ka tik Uk­mer­gės ra­jo­no var­to­to­jų ko­o­pe­ra­ty­vo par­duo­tu­vė­se. Ti­ki­na, kad jiems čia ir asor­ti­men­tas pa­tin­ka, ir kai­na.

Pa­ti­kė­jo tech­no­lo­gei

„Aš ne­su spe­cia­lis­tas, ne­iš­ma­nau apie pro­duk­ci­jos ga­my­bą. Tai su­dė­tin­gas pro­ce­sas. Kad ir sū­rių fer­men­ta­ci­ja – juk rei­kia iš­ma­ny­ti, ko­kie ten pro­ce­sai vyks­ta. Vis­kas tu­ri bū­ti pa­rem­ta moks­lu“, – aiš­ki­na pa­šne­ko­vas.

Anot jo, jei ne­si­lai­ky­si tin­ka­mos tech­no­lo­gi­jos, sū­ris ga­li įgau­ti ne­ma­lo­nų kva­pą. Nors kai kas ma­no, kad taip ir tu­ri bū­ti, ta­čiau jo­kios smar­vės skleis­ti fer­men­ti­nis sū­ris ne­tu­ri.

J. Ku­lė­šius, no­rė­da­mas iš­veng­ti klai­dų ga­my­bo­je, su­pra­to, kad ge­riau­sia iš­ei­tis – įdar­bin­ti pro­fe­sio­na­lą.  Į sa­vo ūkį pa­si­kvie­tė spe­cia­lis­tę iš Šir­vin­tų ra­jo­no.

Įreng­ta ce­che ir at­ski­ra šal­dy­mo pa­tal­pa, ku­rio­je iki re­a­li­za­ci­jos tu­ri bū­ti lai­ko­ma pro­duk­ci­ja. Tie­sa, kai ku­rių pro­duk­tų, pa­vyz­džiui, ža­lio pie­no, grie­ti­nė­lės, ga­lio­ji­mo lai­kas la­bai trum­pas, ga­li bū­ti va­lan­do­mis skai­čiuo­ja­mas.

Ūki­nin­kas ti­ki­no, kad kiek­vie­no pro­duk­to ga­lio­ji­mas bus nu­sta­ty­tas ne „iš akies“, o ty­ri­mus at­li­kus la­bo­ra­to­ri­jo­je.

Tik­tų už­sie­nie­čių mo­de­lis

J. Ku­lė­šius sa­ko, kad, ben­drau­jant su ki­tų ša­lių ūki­nin­kais, ga­li­ma nu­si­žiū­rė­ti pa­vyz­džių, pri­tai­ko­mų ir mū­sų ben­druo­me­nė­se. Kad ir pie­no bei jo pro­duk­tų pri­sta­ty­mas dau­gia­bu­čių ben­dri­joms.

„Šis mo­de­lis ne­sun­kiai įgy­ven­di­na­mas. Rei­kė­tų su­si­tar­ti su ben­dri­ja, kad pro­duk­tai bū­tų pri­sta­to­mi vie­nam žmo­gui, ku­ris pas­kui ati­duo­tų kai­my­nams. Tai ga­lė­tų bū­ti ben­dri­jų ko­men­dan­tai ar na­muo­se dau­giau­sia lai­ko pra­lei­džian­tys pen­si­nin­kai“, – svars­to pa­šne­ko­vas.

Ta­čiau, anot jo, dėl to­kio pre­ky­bos bū­do, kuo­met pro­duk­tas bū­tų gau­na­mas tie­siog iš ga­min­to­jo, tu­rė­tų bū­ti su­in­te­re­suo­ti pa­tys ben­dri­jų na­riai.

Žval­gosi pla­čiau

Ūki­nin­kas per die­ną pri­mel­žia apie 650 lit­rų pie­no. Kiek jo per­dirbs, ga­min­da­mas pro­duk­tus, dar ne­ga­li pa­sa­ky­ti. Ga­my­bos kie­kiai pri­klau­sys nuo po­rei­kio.

At­ei­ty­je ke­ti­na su­reng­ti sa­vo ga­mi­nių pri­sta­ty­mus res­to­ra­nų, eko­lo­giš­kais ga­mi­niais pre­kiau­jan­čių par­duo­tu­vių sa­vi­nin­kams Vil­niu­je, Kau­ne, ki­tuo­se ša­lies did­mies­čiuo­se.

Autorė: Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų