Spausdinti šį puslapį

Pirtis turėtų likti ten, kur buvusi

Uk­mer­gė­je jau ne vie­nus metus ne­ty­la aist­ros dėl pir­ties pa­slau­gų. Tam tik­rai uk­mer­giš­kių gru­pei jos la­bai rei­ka­lin­gos ir gei­džia­mos, bet pa­slau­gų tie­kė­jams – nuos­to­lin­gos. Gruo­džio 17-osios gat­vė­je esan­ti vie­nin­te­lė mies­to pir­tis pri­klau­so UAB „Uk­mer­gės pa­slau­ga“.

 

Ją ne vie­ne­rius me­tus nuo­mo­jo­si sa­vi­val­dy­bės įmo­nės UAB Uk­mer­gės bu­tų ūkis. Ta­čiau veik­la bu­vo la­bai nuos­to­lin­ga.

Gelbs­tin­tis iš si­tu­a­ci­jos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė bu­vo pa­skel­bu­si vie­šo­jo pir­ki­mo kon­kur­są pir­ties pa­slau­goms teik­ti, bet jis ne­įvy­ko, nes ne­da­ly­va­vo nė vie­nas ran­go­vas.

Nuo pa­va­sa­rio įstai­ga vi­sai už­da­ry­ta, o ra­jo­no va­do­vai net bu­vo su­da­rę dar­bo gru­pę si­tu­a­ci­jai spręs­ti. Jos na­riai nu­ta­rė, kad pir­ties ir du­šo pa­slau­gas ra­jo­no gy­ven­to­jams teik­ti bū­ti­na, bei ieš­ko­jo va­rian­tų, kaip pa­slau­gą teik­ti be nuos­to­lių. Gan rim­tai svars­ty­ta nau­ją pir­tį įreng­ti Klai­pė­dos gat­vė­je prie ka­ti­li­nės.

Vis dėlto ga­liau­siai nu­tar­ta lik­ti prie se­nos tvar­kos – pa­tal­pas to­liau nuo­mo­tis iš „Uk­mer­gės pa­slau­gos“, o pa­slau­gas ir to­liau teik­tu Bu­tų ūkis.

„Uk­mer­gės pa­slau­ga“ pa­ti daug me­tų tei­kė uk­mer­giš­kiams pir­ties pa­slau­gas. Prieš ke­lio­li­ka me­tų po pri­va­ti­za­ci­jos šios veik­los no­rė­jo at­si­kra­ty­ti, ta­čiau pa­gal pri­va­ti­za­vi­mo su­tar­ties są­ly­gas dar pen­ke­rius me­tus tai da­rė pri­va­lo­ma tvar­ka.

Įmo­nės di­rek­to­rius Vy­tau­tas Ma­siu­kas pa­sa­ko­jo, kad per tuos pen­ke­rius me­tus pa­tyr­ė 150 000 li­tų nuos­to­lių...

Ar įma­no­ma jų iš­veng­ti, di­rek­to­rius la­bai abe­jo­ja. Nuos­to­lių ne­bū­tų, jei pir­ti­nin­kų bū­rys ge­ro­kai pa­di­dė­tų, o už pa­slau­gą jie mo­kė­tų 30 li­tų. Be to, pa­ti pa­tal­pa tu­rė­tų bū­ti ma­žes­nė, o tam rei­ka­lin­gos in­ves­ti­ci­jos.

V. Ma­siu­ko tei­gi­mu, Bu­tų ūkiui jie bent jau la­bai su­ma­ži­no pa­tal­pų nuo­mos mo­kes­tį – kvad­ra­ti­nio met­ro kai­ną su­ma­ži­no iki kri­ti­nės 4,5 li­to kai­nos.

Pir­ties ir du­šo pa­slau­gų kai­na su­au­gu­sie­siems kai­nuos ke­liais li­tais bran­giau nei anks­čiau – 21 li­tas. As­me­nims, ku­riems su­ka­kęs se­nat­vės pen­si­jos am­žius, as­me­nims su ne­ga­lia ir so­cia­liai rem­ti­niems as­me­nims – 10 li­tų, vai­kams iki 12 me­tų – 10.

Jei šią savaitę rajono taryba pritars projektui, su­tar­tis įsi­ga­lio­s gruo­džio 1 d. ir ga­lio­s iki 2015 m. gruo­džio 1 d.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)