Prekiauti mugėse kainuos brangiau

Per šven­tes Uk­mer­gė­je pre­ky­ba ver­sli­nin­kams at­si­eis ge­ro­kai bran­giau. Taip nu­tiks, jei bus pa­tvir­tin­ti nau­ji Vie­ti­nės rin­klia­vos už lei­di­mų pre­kiau­ti ar teik­ti pa­slau­gas vie­šo­sio­se vie­to­se nuo­sta­tai.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Šven­čių iš­lai­das ban­do­ma pa­deng­ti bran­gi­nant lei­di­mus pre­kiau­ti.


 

Da­bar ga­lio­jan­tie­ji Vie­ti­nės rin­klia­vos už pre­ky­bą bei pa­slau­gų tei­ki­mą nuo­sta­tai bu­vo pa­tvir­tin­ti 2003 me­tais.

Juo­se nu­sta­ty­tos ke­tu­rios lei­di­mų ka­te­go­ri­jos. Mė­ne­siui iš­duo­da­mų lei­di­mų kai­na mies­te – 120, kai­me – 30 li­tų. Vie­nos die­nos lei­di­mai pre­ky­bai mies­te kai­na­vo 20, kai­me – 10 li­tų, o pa­slau­gos mies­te bu­vo įver­tin­tos 25, kai­me – 10 li­tų. Pre­kiau­ti ama­ti­nin­kų ir liau­dies meist­rų ga­mi­niais mies­te ir kai­me – 10 li­tų.

Siū­lo­ma­me nuo­sta­tų va­rian­te lei­di­mų kai­nos la­bai di­fe­ren­ci­juo­tos. At­si­žvel­gia­ma, ar lei­di­mas iš­duo­da­mas pre­kiau­ti šio­kio­mis die­no­mis, ar šven­tės me­tu, taip pat į ren­gi­nio po­bū­dį, ma­siš­ku­mą. Net­gi pre­ky­bos sri­tis – pre­kiau­jant ama­ti­nin­kų bei tau­to­dai­li­nin­kų vie­ne­ti­niais ga­mi­niais są­ly­gos pa­lan­kes­nės.

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Tei­sės ir ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Auš­ra Šič­ki­nie­nė sa­ko, kad per de­šimt­me­tį pa­si­kei­tė ne tik dau­gy­bė sa­vi­val­dy­bė­je pa­tvir­tin­tų tei­sės ak­tų, bet ir mies­te ren­gia­mų šven­čių po­bū­dis.

Dau­giau da­ly­vių – bran­ges­nė or­ga­ni­za­ci­ja

Anot pa­šne­ko­vės, ra­jo­ne su­si­klos­tė tam tik­ros kul­tū­ri­nės tra­di­ci­jos, ku­rios da­ro mū­sų mies­tą pa­trauk­liu dau­ge­liui ver­sli­nin­kų. Pa­ste­bė­ta, kad vis dau­giau pre­kei­vių kas­met su­plūs­ta į Mies­to šven­tės bei An­ge­lų sar­gų mu­ges.

Ta­čiau kuo ma­siš­kes­nė šven­tė, tuo la­biau iš­au­ga jos or­ga­ni­za­vi­mo kaš­tai sa­vi­val­dy­bei. Iš­lei­džia­mos di­des­nės pi­ni­gų su­mos tin­ka­mų są­ly­gų pre­ky­bi­nin­kams ir pa­slau­gų tei­kė­jams su­da­ry­mui, te­ri­to­ri­jų tvar­ky­mui.

A. Šič­ki­nie­nė sa­ko, kad pa­di­din­ti lei­di­mų pre­kiau­ti ar teik­ti pa­slau­gas kai­nas nu­spręs­ta ir dėl to, kad esant ma­žoms lei­di­mų kai­noms ver­sli­nin­kai kar­tais el­gia­si ne­at­sa­kin­gai.

„Jie įsi­gy­ja lei­di­mą ir ne­at­vyks­ta į šven­tę. Tuo tar­pu dėl ri­bo­to mu­gėms ski­ria­mo plo­to ne vi­sus pra­šy­mus ga­li­me pa­ten­kin­ti“, – aiš­ki­na pa­šne­ko­vė.

Pre­ky­ba šven­tė­je – bran­giau­sia

Siū­lo­muo­se nuo­sta­tuo­se nu­ma­ty­ta vien­kar­ti­nė rin­klia­va už lei­di­mą pre­kiau­ti ar teik­ti pa­slau­gas nuo lai­ki­nai įreng­tų pre­kys­ta­lių – 15 li­tų mies­te, 10 li­tų kai­me už vie­ną die­ną.

Ta­čiau jei pre­kiau­ja­ma ma­si­nių ren­gi­nių ar šven­čių die­no­mis, kai­na iš­au­ga iki 50 li­tų už die­ną.

Bran­giau­si lei­di­mai nu­ma­ty­ti lai­ki­noms ka­vi­nėms ma­si­nių ren­gi­nių ir šven­čių me­tu – 300 li­tų už die­ną. Teik­ti pa­slau­gas pri­pu­čia­mais ba­tu­tais, lai­py­nė­mis, ki­tais at­rak­cio­nais vai­kams ma­si­nių ren­gi­nių ir šven­čių me­tu die­nai kai­nuo­tų 200 li­tų.

Plo­tą, ku­ria­me ga­li įsi­kur­ti pre­kei­viai ar pa­slau­gų tei­kė­jai, nu­sta­ty­tų šven­tės ren­gė­jai.

Nuo­lai­dos ama­ti­nin­kams ir rė­mė­jams

60 pro­cen­tų rin­klia­vos leng­va­ta tai­ko­ma as­me­nims, ku­rie pre­kiau­ja tik sa­vo ga­my­bos pre­kė­mis, o pre­kių kie­kis ne­vir­ši­ja 50 vie­ne­tų, taip pat tau­to­dai­li­nin­kams, ama­ti­nin­kams. Ji tai­ko­ma ir tau­ti­nio pa­vel­do pa­žy­mė­ji­mus tu­rin­tiems ga­min­to­jams, jei jie nė­ra įsi­ren­gę lai­ki­nos ka­vi­nės šven­tės me­tu.

Ma­si­nių ren­gi­nių me­tu 80 pro­cen­tų rin­klia­vos leng­va­ta tai­ko­ma ren­gi­nio rė­mė­jams, jei rė­mi­mo su­ma ne ma­žes­nė kaip 500 li­tų.

Mė­ne­si­nė rin­klia­va už lei­di­mo iš­da­vi­mą pre­kiau­ti ar teik­ti pa­slau­gas kios­kuo­se, pa­vil­jo­nuo­se – 150 li­tų mies­te, 100 li­tų kai­me.

Mė­ne­sio lei­di­mai ne­po­pu­lia­rūs

A. Šič­ki­nie­nė pa­ste­bi, kad mė­ne­sio lei­di­mus pas­ta­ruo­ju me­tu įsi­gy­ja tik du ver­sli­nin­kai: prie Vi­diš­kių iš au­to­mo­bi­lio pre­kiau­jan­tys vai­siais ir Duks­ty­nos mik­ro­ra­jo­ne mo­bi­lia­me kios­ke­ly­je – duo­nos ga­mi­niais.

Pa­sak spe­cia­lis­tės, vie­ti­nės rin­klia­vos dy­džiai nu­sta­ty­ti at­si­žvel­giant į ra­jo­no de­mog­ra­fi­nę pa­dė­tį, vi­du­ti­nį pre­ky­bos vie­tų skai­čių ma­si­nių ren­gi­nių me­tu, ver­sli­nin­kų pa­sta­bas ir at­si­lie­pi­mus, ki­tų ra­jo­nų pa­tir­tį.

Nuo­sta­tuo­se nu­ro­do­ma, kad lė­šos, su­rink­tos Mies­to šven­tės ir An­ge­lų sar­gų mu­gės me­tu, bū­tų nau­do­ja­mos šių ren­gi­nių iš­lai­doms ap­mo­kė­ti. Ki­tos lė­šos su­plauk­tų į biu­dže­tą ir bū­tų nau­do­ja­mos įvai­riems ra­jo­no rei­ka­lams.

Jei ta­ry­bos na­riai pri­tars spren­di­mo pro­jek­tui, Vie­ti­nės rin­klia­vos už lei­di­mo pre­kiau­ti ar teik­ti pa­slau­gas Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sio­se vie­to­se iš­da­vi­mą nuo­sta­tai įsi­ga­lios nuo ge­gu­žės 1 die­nos.

Autorė: Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų