Prekybos centro įsileisti nenori

Sa­vi­val­dy­bė ir to­liau teis­muo­se ban­do įro­dy­ti, jog „Lidl“ pre­ky­bos cen­tro sta­ty­boms pa­si­rink­ta vie­ta Vy­tau­to gat­vė­je ne­tin­ka­ma. Ver­sli­nin­kai ir in­ves­tuo­to­jai ste­bi­si, ko­dėl ši­taip truk­do­ma pa­trauk­lios in­ves­ti­ci­nės ap­lin­kos Uk­mer­gė­je kū­ri­mui.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Dar vie­no pre­ky­bos cen­tro at­ei­tis Uk­mer­gė­je – mig­lo­ta.


 

„Uk­mer­gės ži­nio­se“ jau ra­šė­me, jog UAB „Lidl“ ke­lią į Uk­mer­gę ten­ka skin­tis per teis­mus, pra­si­dė­ju­sius sau­sį. Li­gi jų pri­ve­dė jau se­no­kai be­si­tę­sian­tys ban­dy­mai pa­si­sta­ty­ti pre­ky­bos cen­trą skly­pe prie­šais au­to­bu­sų sto­tį. Dėl to į sa­vi­val­dy­bę bu­vo kreip­ta­si prieš ke­le­rius me­tus.

Ta­čiau jos ar­gu­men­tai pri­stab­dė ben­dro­vės pla­nus. Esą ta­ry­bos pa­tvir­tin­ta­me Di­džių­jų pre­ky­bos įmo­nių iš­dės­ty­mo Uk­mer­gė­je spe­cia­lia­ja­me pla­ne di­džių­jų įmo­nių sta­ty­ba mi­nė­to­je vie­to­je ne­ga­li­ma.

Pra­šy­mas kiek pa­keis­ti spe­cia­lų­jį pla­ną vė­liau bu­vo įver­tin­tas pa­lan­kiai, bet ga­lu­ti­nio pro­jek­to ta­ry­ba taip ir ne­pa­tvir­ti­no.

Tuo­met bu­vo kreip­ta­si į Vals­ty­bi­nę te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­ją prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos. Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai ar­ba ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui de­ta­lio­jo pla­no per nu­sta­ty­tą ter­mi­ną ne­pa­tvir­ti­nus, tą pa­da­rė Ins­pek­ci­ja, va­do­vau­da­ma­si Te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo įsta­ty­mu bei ki­tais tei­sės ak­tais.

Skun­dą at­me­tė

Sa­vi­val­dy­bės Te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos sky­riaus ve­dė­jo Ar­vy­do Džiu­go tei­gi­mu, nau­ja­sis pla­nas ker­ta­si su tuo, jog mi­nė­to­je te­ri­to­ri­jo­je ne­ga­li­mas pre­ky­bos cen­trų per­tek­lius. To­dėl Ins­pek­ci­jos po­tvar­kį sa­vi­val­dy­bė ap­skun­dė Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­niam teis­mui.

Skun­du, anot Ins­pek­ci­jos at­sto­vės ry­šiams su vi­suo­me­ne Vi­dos Aliu­ko­nie­nės, pra­šy­ta pa­nai­kin­ti Ins­pek­ci­jos vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jo po­tvar­kį. Šiuo po­tvar­kiu pa­tvir­tin­tas 1,55 ha že­mės skly­po Vy­tau­to g. 102, Uk­mer­gė­je, de­ta­lu­sis pla­nas. Jį pa­ren­gė Vil­niaus įmo­nė UAB „Start Stu­dio“.

Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­mas sa­vi­val­dy­bės skun­dą dėl Vals­ty­bi­nės te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­jos veiks­mų at­me­tė – nu­spren­dė, jog Ins­pek­ci­ja tu­rė­jo tei­sę vyk­dy­ti de­ta­lio­jo pla­no tvir­ti­ni­mo pro­ce­dū­rą ir sa­vo kom­pe­ten­ci­jos ri­bų ne­per­žen­gė.

Be to, teis­mo nuo­mo­ne, sa­vi­val­dy­bės ne­ga­li vil­kin­ti de­ta­lio­jo pla­no tvir­ti­ni­mo pro­ce­dū­ros. De­ta­lu­sis pla­na­vi­mas tu­ri bū­ti ope­ra­ty­vus – ki­taip at­si­ras­tų pik­tnau­džia­vi­mo, ne­są­ži­nin­go el­ge­sio ga­li­my­bė, o tai at­si­liep­tų in­ves­ti­ci­joms ir ver­slo plėt­rai.

At­bai­do in­ves­tuo­to­jus

Ir to­kį teis­mo spren­di­mą Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ap­skun­dė. Da­bar – Lie­tu­vos vy­riau­sia­jam ad­mi­nist­ra­ci­niam teis­mui. Kaip vis­kas ga­liau­siai pa­si­suks, kol kas ne­aiš­ku. „Mū­sų skun­das pri­im­tas, ta­čiau by­los nag­ri­nė­ji­mo da­ta dar ne­pa­skir­ta“, – sa­kė Tei­sės ir ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­jas Ri­mas Jur­gi­lai­tis.

Kol ne­si­bai­gę teis­mi­niai pro­ce­sai, sa­vo pla­nų įgy­ven­di­ni­mu su­in­te­re­suo­ti ver­sli­nin­kai si­tu­a­ci­jos pla­čiau ne­ko­men­tuo­ja. Anot UAB „Lidl“ at­sto­vės Dai­nos Bal­čiū­nie­nės, ke­ti­ni­mai įsi­kur­ti Uk­mer­gė­je ne­si­kei­čia. Ta­čiau ap­gai­les­tau­ja­ma, kad toks mū­sų sa­vi­val­dy­bės po­žiū­ris ste­bi­na ir in­ves­ti­ci­jas iš už­sie­nio ska­ti­nan­čias agen­tū­ras.    

„Ban­do­ma pri­si­deng­ti reg­la­men­tais, do­ku­men­tais, ir čia grei­čiau­siai pri­trūks­ta ge­ra­no­riš­ku­mo. Ogi ver­slas pa­lai­ko vi­są mū­sų ūki­nį gy­vy­bin­gu­mą, – sa­ko Emi­li­jus Vin­ča, VšĮ „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“ Pro­jek­tų val­dy­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas. – Nė­ra dia­lo­go su in­ves­tuo­to­jais, ku­riems da­bar tar­si ten­ka gy­ny­bi­nė po­zi­ci­ja. Juk sa­vi­val­dy­bė tu­rė­tų ras­ti kom­pro­mi­są ir pa­dė­ti ieš­ko­ti leng­ves­nių ke­lių, ska­ti­nant ver­slo plėt­rą ra­jo­ne.“

Anot pa­va­duo­to­jo, pre­ky­bos cen­tras be rei­ka­lo sie­ja­mas su ko­kiu nors per­tek­liu­mi: „Prieš įsi­kur­da­mas ver­slas kruopš­čiai įver­ti­na ga­li­mą pa­klau­są. Ga­liau­siai te­gul pir­kė­jas at­sa­ko, per daug ar per ma­žai to­kių cen­trų. Pa­vyz­džiui, ir į Tau­ra­gę at­ei­na „Lidl“, ku­ris bus pre­ky­bi­nia­me kvar­ta­le, ir čia cen­tro įsi­kū­ri­mą pir­kė­jai tik svei­ki­na.“

Teis­mai – ne iš­ei­tis

Su pa­na­šio­mis pro­ble­mo­mis, pa­šne­ko­vo tei­gi­mu, su­si­du­ria­ma ir ki­tur. „Kliū­va de­ta­lie­ji pla­nai, ne­va ne­tiks­lu ar dar kas nors... O kas ge­riau, jei ne pa­ti sa­vi­val­dy­bė, ga­li ras­ti spren­di­mą, to­bu­lin­da­ma tuos do­ku­men­tus. Rei­kė­tų ieš­ko­ti ben­drų taš­kų ir la­biau įsi­klau­sy­ti į in­ves­tuo­to­ją“, – svars­to E. Vin­ča.

Jo ma­ny­mu, sa­vi­val­dy­bei reik­tų veng­ti teis­mų, ku­riuos pa­ti ini­ci­juo­ja in­ves­tuo­to­jams, – tai ga­li nei­gia­mai veik­ti ki­tų in­ves­tuo­to­jų no­rą at­ei­ti į re­gio­ną. Juk pri­trauk­ti lė­šas į re­gio­nus ne taip ir pa­pras­ta. Kaip tik tu­ri bū­ti val­džios pa­lai­ky­mas, kad in­ves­ti­ci­niai pro­jek­tai vyk­tų grei­tai.

Ste­bi­si, ko­dėl sa­vi­val­dy­bė „no­ri „iš­gel­bė­ti“ gy­ven­to­jus nuo nau­jos tarp­tau­ti­nę pa­tir­tį tu­rin­čios rin­kos“. „Jai at­ėjus, nau­da ne tik ver­slui – iš­loš­tų ir pir­kė­jai, ir pa­ti sa­vi­val­dy­bė“, – sa­ko pa­šne­ko­vas.  

Autorė: Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų