Spausdinti šį puslapį

Prekybos centro įsileisti nenori

Sa­vi­val­dy­bė ir to­liau teis­muo­se ban­do įro­dy­ti, jog „Lidl“ pre­ky­bos cen­tro sta­ty­boms pa­si­rink­ta vie­ta Vy­tau­to gat­vė­je ne­tin­ka­ma. Ver­sli­nin­kai ir in­ves­tuo­to­jai ste­bi­si, ko­dėl ši­taip truk­do­ma pa­trauk­lios in­ves­ti­ci­nės ap­lin­kos Uk­mer­gė­je kū­ri­mui.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Dar vie­no pre­ky­bos cen­tro at­ei­tis Uk­mer­gė­je – mig­lo­ta.


 

„Uk­mer­gės ži­nio­se“ jau ra­šė­me, jog UAB „Lidl“ ke­lią į Uk­mer­gę ten­ka skin­tis per teis­mus, pra­si­dė­ju­sius sau­sį. Li­gi jų pri­ve­dė jau se­no­kai be­si­tę­sian­tys ban­dy­mai pa­si­sta­ty­ti pre­ky­bos cen­trą skly­pe prie­šais au­to­bu­sų sto­tį. Dėl to į sa­vi­val­dy­bę bu­vo kreip­ta­si prieš ke­le­rius me­tus.

Ta­čiau jos ar­gu­men­tai pri­stab­dė ben­dro­vės pla­nus. Esą ta­ry­bos pa­tvir­tin­ta­me Di­džių­jų pre­ky­bos įmo­nių iš­dės­ty­mo Uk­mer­gė­je spe­cia­lia­ja­me pla­ne di­džių­jų įmo­nių sta­ty­ba mi­nė­to­je vie­to­je ne­ga­li­ma.

Pra­šy­mas kiek pa­keis­ti spe­cia­lų­jį pla­ną vė­liau bu­vo įver­tin­tas pa­lan­kiai, bet ga­lu­ti­nio pro­jek­to ta­ry­ba taip ir ne­pa­tvir­ti­no.

Tuo­met bu­vo kreip­ta­si į Vals­ty­bi­nę te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­ją prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos. Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai ar­ba ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui de­ta­lio­jo pla­no per nu­sta­ty­tą ter­mi­ną ne­pa­tvir­ti­nus, tą pa­da­rė Ins­pek­ci­ja, va­do­vau­da­ma­si Te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo įsta­ty­mu bei ki­tais tei­sės ak­tais.

Skun­dą at­me­tė

Sa­vi­val­dy­bės Te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos sky­riaus ve­dė­jo Ar­vy­do Džiu­go tei­gi­mu, nau­ja­sis pla­nas ker­ta­si su tuo, jog mi­nė­to­je te­ri­to­ri­jo­je ne­ga­li­mas pre­ky­bos cen­trų per­tek­lius. To­dėl Ins­pek­ci­jos po­tvar­kį sa­vi­val­dy­bė ap­skun­dė Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­niam teis­mui.

Skun­du, anot Ins­pek­ci­jos at­sto­vės ry­šiams su vi­suo­me­ne Vi­dos Aliu­ko­nie­nės, pra­šy­ta pa­nai­kin­ti Ins­pek­ci­jos vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jo po­tvar­kį. Šiuo po­tvar­kiu pa­tvir­tin­tas 1,55 ha že­mės skly­po Vy­tau­to g. 102, Uk­mer­gė­je, de­ta­lu­sis pla­nas. Jį pa­ren­gė Vil­niaus įmo­nė UAB „Start Stu­dio“.

Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­mas sa­vi­val­dy­bės skun­dą dėl Vals­ty­bi­nės te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­jos veiks­mų at­me­tė – nu­spren­dė, jog Ins­pek­ci­ja tu­rė­jo tei­sę vyk­dy­ti de­ta­lio­jo pla­no tvir­ti­ni­mo pro­ce­dū­rą ir sa­vo kom­pe­ten­ci­jos ri­bų ne­per­žen­gė.

Be to, teis­mo nuo­mo­ne, sa­vi­val­dy­bės ne­ga­li vil­kin­ti de­ta­lio­jo pla­no tvir­ti­ni­mo pro­ce­dū­ros. De­ta­lu­sis pla­na­vi­mas tu­ri bū­ti ope­ra­ty­vus – ki­taip at­si­ras­tų pik­tnau­džia­vi­mo, ne­są­ži­nin­go el­ge­sio ga­li­my­bė, o tai at­si­liep­tų in­ves­ti­ci­joms ir ver­slo plėt­rai.

At­bai­do in­ves­tuo­to­jus

Ir to­kį teis­mo spren­di­mą Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ap­skun­dė. Da­bar – Lie­tu­vos vy­riau­sia­jam ad­mi­nist­ra­ci­niam teis­mui. Kaip vis­kas ga­liau­siai pa­si­suks, kol kas ne­aiš­ku. „Mū­sų skun­das pri­im­tas, ta­čiau by­los nag­ri­nė­ji­mo da­ta dar ne­pa­skir­ta“, – sa­kė Tei­sės ir ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­jas Ri­mas Jur­gi­lai­tis.

Kol ne­si­bai­gę teis­mi­niai pro­ce­sai, sa­vo pla­nų įgy­ven­di­ni­mu su­in­te­re­suo­ti ver­sli­nin­kai si­tu­a­ci­jos pla­čiau ne­ko­men­tuo­ja. Anot UAB „Lidl“ at­sto­vės Dai­nos Bal­čiū­nie­nės, ke­ti­ni­mai įsi­kur­ti Uk­mer­gė­je ne­si­kei­čia. Ta­čiau ap­gai­les­tau­ja­ma, kad toks mū­sų sa­vi­val­dy­bės po­žiū­ris ste­bi­na ir in­ves­ti­ci­jas iš už­sie­nio ska­ti­nan­čias agen­tū­ras.    

„Ban­do­ma pri­si­deng­ti reg­la­men­tais, do­ku­men­tais, ir čia grei­čiau­siai pri­trūks­ta ge­ra­no­riš­ku­mo. Ogi ver­slas pa­lai­ko vi­są mū­sų ūki­nį gy­vy­bin­gu­mą, – sa­ko Emi­li­jus Vin­ča, VšĮ „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“ Pro­jek­tų val­dy­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas. – Nė­ra dia­lo­go su in­ves­tuo­to­jais, ku­riems da­bar tar­si ten­ka gy­ny­bi­nė po­zi­ci­ja. Juk sa­vi­val­dy­bė tu­rė­tų ras­ti kom­pro­mi­są ir pa­dė­ti ieš­ko­ti leng­ves­nių ke­lių, ska­ti­nant ver­slo plėt­rą ra­jo­ne.“

Anot pa­va­duo­to­jo, pre­ky­bos cen­tras be rei­ka­lo sie­ja­mas su ko­kiu nors per­tek­liu­mi: „Prieš įsi­kur­da­mas ver­slas kruopš­čiai įver­ti­na ga­li­mą pa­klau­są. Ga­liau­siai te­gul pir­kė­jas at­sa­ko, per daug ar per ma­žai to­kių cen­trų. Pa­vyz­džiui, ir į Tau­ra­gę at­ei­na „Lidl“, ku­ris bus pre­ky­bi­nia­me kvar­ta­le, ir čia cen­tro įsi­kū­ri­mą pir­kė­jai tik svei­ki­na.“

Teis­mai – ne iš­ei­tis

Su pa­na­šio­mis pro­ble­mo­mis, pa­šne­ko­vo tei­gi­mu, su­si­du­ria­ma ir ki­tur. „Kliū­va de­ta­lie­ji pla­nai, ne­va ne­tiks­lu ar dar kas nors... O kas ge­riau, jei ne pa­ti sa­vi­val­dy­bė, ga­li ras­ti spren­di­mą, to­bu­lin­da­ma tuos do­ku­men­tus. Rei­kė­tų ieš­ko­ti ben­drų taš­kų ir la­biau įsi­klau­sy­ti į in­ves­tuo­to­ją“, – svars­to E. Vin­ča.

Jo ma­ny­mu, sa­vi­val­dy­bei reik­tų veng­ti teis­mų, ku­riuos pa­ti ini­ci­juo­ja in­ves­tuo­to­jams, – tai ga­li nei­gia­mai veik­ti ki­tų in­ves­tuo­to­jų no­rą at­ei­ti į re­gio­ną. Juk pri­trauk­ti lė­šas į re­gio­nus ne taip ir pa­pras­ta. Kaip tik tu­ri bū­ti val­džios pa­lai­ky­mas, kad in­ves­ti­ci­niai pro­jek­tai vyk­tų grei­tai.

Ste­bi­si, ko­dėl sa­vi­val­dy­bė „no­ri „iš­gel­bė­ti“ gy­ven­to­jus nuo nau­jos tarp­tau­ti­nę pa­tir­tį tu­rin­čios rin­kos“. „Jai at­ėjus, nau­da ne tik ver­slui – iš­loš­tų ir pir­kė­jai, ir pa­ti sa­vi­val­dy­bė“, – sa­ko pa­šne­ko­vas.  

Autorė: Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)