Restoranas atgimė antram gyvenimui

Prieš pu­sę am­žiaus įkur­tas res­to­ra­nas „Vil­kmer­gė“ ta­po ne­at­ski­ria­ma mies­to da­li­mi.

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Angelė Andrikonienė džiaugiasi teisingu verslo sprendimu.


Uk­mer­gės ra­jo­no var­to­to­jų ko­o­pe­ra­ty­vo di­rek­to­rė An­ge­lė An­dri­ko­nie­nė džiau­gia­si, kad po re­mon­to res­to­ra­nas ža­vi klien­tus ypa­tin­gu jau­ku­mu. 

Mies­to cen­tre esan­tis res­to­ra­nas „Vil­kmer­gė“ – se­niau­sia vie­šo­jo mai­ti­ni­mo įstai­ga Uk­mer­gė­je. Jis pa­sta­ty­tas 1965 me­tais. Nuo pat ati­da­ry­mo ne­kei­tė ir sa­vo pa­va­di­ni­mo.

Tuo­met jis pri­klau­sė Uk­mer­gės vi­suo­me­ni­nio mai­ti­ni­mo įmo­nių su­si­vie­ni­ji­mui, ku­ris vyk­dė ra­jo­ne vie­šo­jo mai­ti­ni­mo veik­lą. Be res­to­ra­no su­si­vie­ni­ji­mas tu­rė­jo pla­tų tin­klą val­gyk­lų bei bu­fe­tų mies­te ir tuo­me­ti­niuo­se ko­lū­kiuo­se, ga­myk­lo­se, au­to­bu­sų sto­ty­je, ki­to­se vie­to­se.

Uk­mer­gės ra­jo­no var­to­to­jų ko­o­pe­ra­ty­vas, su­bū­ręs ke­lio­li­ka ko­o­pe­ra­ti­nių įmo­nių, su­si­kū­rė 1996 me­tais. 2005 me­tais jam va­do­vau­ti   bu­vo iš­rink­ta A. An­dri­ko­nie­nė. Res­to­ra­nas „Vil­kmer­gė“ ta­po vie­nu iš ko­o­pe­ra­ty­vo pa­da­li­nių.

Is­to­ri­ja – ban­guo­jan­ti

Di­rek­to­rė sa­ko, kad per il­gą res­to­ra­no gy­va­vi­mo lai­ko­tar­pį bū­ta ir pa­ki­li­mų, ir nuos­mu­kių. Prieš de­šimt­me­tį res­to­ra­nas bu­vo be­veik vi­sai ap­mi­ręs. Ki­tos ka­vi­nės, ba­rai vi­lio­jo nau­jo­viš­ku in­ter­je­ru, tad žmo­nės ne­be­no­rė­jo ei­ti į ge­ro­kai ap­triu­šu­sį res­to­ra­ną ir ba­rą, ku­rių sie­nos, se­na ki­li­mi­nė danga bu­vo per­si­smel­ku­sios per dau­ge­lį me­tų su­mi­šu­siais ta­ba­ko dū­mų, al­ko­ho­lio, mais­to ar net pe­lė­sių kva­pais.

Ne tik es­te­ti­niu po­žiū­riu res­to­ra­nas ne­be­ati­ti­ko laik­me­čio dik­tuo­ja­mų są­ly­gų – hi­gie­nos spe­cia­lis­tai pa­reiš­kė, kad vir­tu­vės įran­ga taip pat pa­se­nu­si, ir už­drau­dė ja nau­do­tis.

Pa­sak A. An­dri­ko­nie­nės, ko­o­pe­ra­ty­vo val­dy­ba net svars­tė klau­si­mą, ar ieš­ko­ti šiam ob­jek­tui nuo­mi­nin­kų, ar pa­tiems im­tis jį re­a­ni­muo­ti.

2006 me­tais val­dy­ba ap­si­spren­dė – pa­si­rin­ko ant­rą­jį va­rian­tą. Tai reiš­kė, kad res­to­ra­no lau­kė ypa­tin­gas re­mon­tas, o ko­o­pe­ra­ty­vo – di­džiu­lės iš­lai­dos.

Le­dus pa­vy­ko iš­ju­din­ti

„Ne­leng­vas bu­vo lai­ko­tar­pis. Trū­ko net apy­var­ti­nių lė­šų, o čia dar res­to­ra­no re­no­va­ci­ja. Bu­vau tik ne­se­niai pra­dė­ju­si va­do­vau­ti ko­o­pe­ra­ty­vui, ban­kai ma­ni­mi ne­pa­si­ti­kė­jo ir kre­di­tą duo­ti at­si­sa­kė“, – pri­si­me­na sun­ku­mus A. An­dri­ko­nie­nė.

Tuo­met kreip­ta­si į Lie­tu­vos ko­o­pe­ra­ti­nės są­jun­gos val­dy­bą dėl leng­va­ti­nio kre­di­to su­tei­ki­mo. Ga­vo pu­sės mi­li­jo­no li­tų pa­sko­lą. An­tra tiek pri­si­dė­jo pa­tys, par­da­vę ke­le­tą ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ob­jek­tų.

Bu­vo at­lik­tas pir­ma­sis „Vil­kmer­gės“ re­no­va­ci­jos eta­pas – su­re­mon­tuo­ta pa­grin­di­nė res­to­ra­no sa­lė, ba­ras, vir­tu­vė. Įsi­gy­ta šiuo­lai­kiš­kos vir­tu­vi­nės įran­gos.

Mo­der­nio­je ap­lin­ko­je įsi­kom­po­na­vo ir se­no­jo in­ter­je­ro de­ta­lė – 1984 me­tais Vil­niaus me­ni­nin­kų na­mų skulp­to­rių at­lik­tas dar­bas – me­di­nis rel­je­fas.

Įta­ria pa­skli­dus ge­rą au­rą

2008 me­tų pa­bai­go­je dar kve­pian­čio­je da­žais res­to­ra­no sa­lė­je su­reng­tas pir­mas po re­mon­to ren­gi­nys – ka­lė­di­nė šven­tė so­cia­liai rem­ti­niems vai­kams.

„Gal uk­mer­giš­kiams pa­ti­ko mo­der­niai at­ro­dan­ti res­to­ra­no ap­lin­ka, o gal po to gra­žaus vai­kų ren­gi­nio ge­ra au­ra pa­skli­do, bet tuo­met ir pra­si­dė­jo tik­ras „Vil­kmer­gės“ at­gi­mi­mas“, – pa­sa­ko­ja A. An­dri­ko­nie­nė.

Ji ma­no, kad di­de­lis pliu­sas ir pui­ki vie­ta – pats mies­to cen­tras, erd­vi au­to­mo­bi­lių aikš­te­lė prie pat jo.

Be to, „Vil­kmer­gės“ res­to­ra­no sa­lė – pa­ti di­džiau­sia Uk­mer­gė­je. Puo­tau­jant ap­link sta­lus su­so­di­na­ma apie 140 lan­ky­to­jų, o ren­giant fur­še­tą jų ga­li su­gu­žė­ti net 200.

Ba­re prie ne­di­de­lių sta­liu­kų yra 20 vie­tų, ta­čiau jei klien­tas pa­gei­dau­ja šio­je sa­lė­je reng­ti po­bū­vį, su­sta­to­mi sta­lai, ap­link ku­riuos ga­li su­sės­ti dvi­gu­bai dau­giau žmo­nių.

Ei­lė at­ėjo „pe­le­nėms“

Di­rek­to­rė sa­ko, kad iš­gra­ži­nus pa­grin­di­nes res­to­ra­no erd­ves, la­bai iš­si­sky­rė dvi po­ky­lių sa­lės. Li­ko jos tar­si pe­le­nės. Mat jų re­mon­tui pir­ma­ja­me eta­pe ne­be­už­te­ko lė­šų.

Šių me­tų pra­džio­je im­ta­si re­mon­tuo­ti po­ky­lių sa­les.

Tai kai­na­vo per 100 tūks­tan­čių li­tų. Po re­mon­to lan­ky­to­jų lau­kia dvi jau­kios 15 bei 25 vie­tų sa­lės su vė­di­ni­mo, kon­di­cio­na­vi­mo, įman­trio­mis ap­švie­ti­mo sis­te­mo­mis, at­ski­ro­mis rū­bi­nė­mis.

Re­mon­to dar­bus at­li­ko UAB „Bal­tuk­mės sta­ty­ba“, in­ter­je­rą su­kur­ti pa­ti­kė­jo uk­mer­giš­kiui – ar­chi­tek­tui Sau­liui Sa­ka­liui. A. An­dri­ko­nie­nė sa­ko, kad ieš­ko­da­mi ran­go­vų, per daug į ki­tų mies­tų įmo­nes ne­si­žval­go.

„Ide­a­lu, kai ra­jo­no įmo­nių pi­ni­gai cir­ku­liuo­ja ra­jo­ne. Taip ir pa­tys už­si­dir­ba­me, ir ra­jo­no biu­dže­tą pa­pil­do­me“, – di­rek­to­rė tei­gia ge­riau su uk­mer­giš­kiais dau­giau pa­si­de­ran­ti dėl kai­nos, ta­čiau pi­ni­gų į ki­tus ra­jo­nus ne­pa­lei­džian­ti.

Va­ro­mo­ji jė­ga – to­bu­lė­ji­mas

A. An­dri­ko­nie­nė ti­ki­na, jog nie­kuo­met ne­pa­mirš­ta­ma, kad pa­grin­di­nė sėk­mės ga­ran­ti­ja – ne vien­kar­ti­nis di­zai­no pa­kei­ti­mas, bet nuo­la­ti­nis to­bu­lė­ji­mas.

Šiuo me­tu res­to­ra­ne 14 dar­buo­to­jų – 4 pa­da­vė­jai ir 10 vi­rė­jų.

Pa­sak di­rek­to­rės, dar­bo sta­žo at­žvil­giu „iš­ti­ki­miau­sios“ yra vi­rė­jos, dir­ban­čios res­to­ra­ne dar nuo su­si­vie­ni­ji­mo lai­kų. Ta­čiau „ne­už­si­sė­din­čios“ sie­kiant pro­fe­sio­na­lu­mo – mo­te­rys ne­bi­jo nau­jo­vių, to­bu­lė­ji­mo.

Su dar­buo­to­jais nuo­lat dis­ku­tuo­ja­ma apie su­da­ro­mą val­gia­raš­tį, ma­lo­naus ap­tar­na­vi­mo niu­an­sus. Juk kas ge­riau nei jie ži­no apie klien­tų pa­gei­da­vi­mus?

Pa­sak ko­o­pe­ra­ty­vo va­do­vės, at­si­žvel­giant į mū­sų mies­to rin­ką – ven­gia­ma bran­gių pa­tie­ka­lų. Ta­čiau ir ne­nau­do­jant itin bran­gių pro­duk­tų, yra ki­tų bū­dų ma­lo­niai nu­ste­bin­ti klien­tą.

Nuo­la­ti­niai „Vil­kmer­gės“ lan­ky­to­jai ži­no, kad val­gia­raš­tis nuo­lat at­nau­ji­na­mas, siū­lo­ma ne­bran­gių, bet pa­kan­ka­mai įman­trių pa­tie­ka­lų. Po­bū­vių me­tu al­ko­ho­li­niai gė­ri­mai par­duo­da­mi be did­me­ni­nės pre­ky­bos ant­kai­nio.

Ke­liau­ja ir į par­duo­tu­ves

Tik­rai ne vi­si ži­no, kad pir­ma­me res­to­ra­no aukš­te esan­ti val­gyk­lė­lė pie­tau­ti at­ėju­sius klien­tus mai­ti­na res­to­ra­ne pa­ga­min­tu val­giu. Ne­si­ski­ria nei mais­to ko­ky­bė, nei kai­nos.

Kai ku­rie šio­je vir­tu­vė­je pa­ga­min­ti pa­tie­ka­lai ke­liau­ja į Uk­mer­gės ra­jo­no var­to­to­jų ko­o­pe­ra­ty­vo par­duo­tu­ves. Jo­se ga­li­ma nu­si­pirk­ti „Vil­kmer­gė­je“ pa­ga­min­tų mė­sos vy­nio­ti­nių, miš­rai­nių, žu­vies bei sil­kės pa­tie­ka­lų, bal­tos for­mi­nės duo­nos.

Tra­di­ci­jas ku­ria klien­tai

Res­to­ra­no sa­lė­se šven­čia­mos ves­tu­vės, krikš­ty­nos, ju­bi­lie­jai ir ei­li­niai gim­ta­die­niai, moks­lei­vių iš­leis­tu­vės. Už­si­sa­ko­mos sa­lės ir ge­du­lin­giems pie­tums, mir­ties me­ti­nėms.

Jau ke­le­tą me­tų or­ga­ni­zuo­ja­mos Nau­jų­jų me­tų su­tik­tu­vės. A. An­dri­ko­nie­nė sa­ko, kad žmo­nės jau nuo spa­lio tei­rau­ja­si apie nau­ja­me­ti­nę pro­gra­mą bei ga­li­my­bę už­si­sa­ky­ti sta­liu­kus.

Iš­va­žiuo­ja­mie­ji po­ky­liai – se­niai ne­be nau­jie­na res­to­ra­no dar­buo­to­jams. „Vyks­ta­me į klien­tų nu­ro­dy­tas vie­tas ne tik su sa­vo pa­tie­ka­lais, bet ir su in­dais, įran­kiais, stal­tie­sė­mis“, – pa­sa­ko­ja di­rek­to­rė.

Ji ti­ki­si, kad at­eis me­tas, kai į „Vil­kmer­gės“ res­to­ra­ną uk­mer­giš­kiai at­eis ne tik triukš­min­gai švęs­ti, bet ir ra­mio­je ap­lin­ko­je pa­si­klau­sy­ti mu­zi­kos, pa­va­ka­rie­niau­ti, prie ar­ba­tos puo­de­lio ar tau­rės vy­no pa­sė­dė­ti.

Autorė: Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Komentarai  

0 # buvau, ragavau 2018-12-02 18:57
1 aukšto valgykloj čeburekai labai geri, kai švieži, niam.
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų