Spausdinti šį puslapį

Politikui rastas naujas darbas

Vilmos Nemunaitienės nuotr. Vilmos Nemunaitienės nuotr.

Sa­vi­val­dy­bės įmo­nė­je UAB Uk­mer­gės au­to­bu­sų par­ke at­si­ra­do nau­ja – di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo – pa­rei­gy­bė. Šias pa­rei­gas šią sa­vai­tę pra­dė­jo ei­ti ra­jo­no ta­ry­bos na­rys, Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos Uk­mer­gės ra­jo­no sky­riaus pir­mi­nin­kas Juo­zas Varž­ga­lys.

Ant­ra­die­nį bu­vo pir­mo­ji po­li­ti­ko dar­bo šio­je įmo­nė­je die­na. „Jau su­si­pa­ži­nau su ad­mi­nist­ra­ci­ja, do­miuo­si me­cha­ni­nio ba­ro, ki­tų spe­cia­lis­tų dar­bu“, – „Uk­mer­gės ži­nioms“ tą­dien sa­kė dirb­ti Au­to­bu­sų par­ke vos pra­dė­jęs J. Varž­ga­lys. 

Ti­ki­no, jog veik­los, ei­nant nau­ją­sias pa­rei­gas, tik­rai ne­pri­trūks: „Dar­bo yra už­tek­ti­nai, o funk­ci­jas su­dė­lio­sim. Pa­grin­di­nis tiks­las da­bar – nau­jos au­to­bu­sų sto­ties sta­ty­ba. De­ry­bos jau ku­ris lai­kas vyks­ta, su­tar­tis dar ne­pa­si­ra­šy­ta, bet link to ei­na­ma.“ 

Ko­kia dar­bi­ne veik­la už­si­ė­męs li­gi šiol, sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys at­skleis­ti ne­pa­no­ro. Te­pra­si­ta­rė dir­bęs Anykš­čiuo­se. 

Tuo me­tu Uk­mer­gės au­to­bu­sų par­ko di­rek­to­rius Al­fon­sas Pra­bi­šas apie įmo­nė­je įsteig­tą nau­ją dar­bo vie­tą per daug ne­at­vi­rau­ja. „Pa­sau­ly­je kas­dien vyks­ta įvai­rių da­ly­kų, vis­kas kin­ta – vie­ni žmo­nės at­lei­džia­mi, ki­ti pri­ima­mi, – sa­kė jis. – Ir pas mus struk­tū­ra kei­čias, ei­na de­ry­bos dėl nau­jos sto­ties sta­ty­mo, to­dėl nau­jas eta­tas rei­ka­lin­gas, kad bū­tų ga­li­ma už­si­im­ti pa­pil­do­mais dar­bais.“

Uk­mer­gės au­to­bu­sų par­kas – biu­dže­ti­nė ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­ti įstai­ga, ku­rios dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mai tu­ri bū­ti skel­bia­mi vie­šai.  

Ta­čiau koks bus pa­va­duo­to­jo, ku­rio anks­čiau ne­tu­rė­jo, at­ly­gi­ni­mas, di­rek­to­rius ne­iš­da­vė. „Al­ga – žmo­gaus as­me­ni­nis da­ly­kas. Net ne­ga­lė­čiau pa­sa­ky­ti, kiek už­dir­ba ir ki­ti dar­buo­to­jai“, – jis tei­gė ne­ga­lin­tis įvar­dy­ti kon­kre­čių su­mų, nes jų esą ne­ži­nan­tis.

Apie uk­mer­giš­kių taip lau­kia­mus po­ky­čius au­to­bu­sų sto­ty­je die­va­go­jo­si taip pat ne­ga­lin­tis nie­ko pa­sa­ky­ti.

Nors mies­te kal­ba­ma, kad sto­ties pa­sta­tą no­ri­ma iš­nuo­mo­ti pre­ky­bos įmo­nei „Lidl“, A. Pra­bi­šas apie tai šne­kė­ti ne­no­rė­jo. 

„Se­niai sto­tį no­rim tvar­ky­ti, bet kol de­ry­bos ne­pa­baig­tos ir nė­ra ga­lu­ti­nio spren­di­mo, ne­si­no­ri nie­ko prog­no­zuo­ti, kad ne­bū­tų lei­džia­mi „plet­kai“. Ga­li­ma tik pa­tvir­tin­ti, kad vyks­ta pa­ruo­šia­mie­ji dar­bai“, – sa­kė jis.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Susiję įrašai (pagal žymę)