Spausdinti šį puslapį

Nauja parduotuvė išpildė verslininkės svajonę

Gedimino Nemunaičio nuotr. Regina Noreikienė sako, jog naujoji parduotuvė teiks įrankių remonto, drabužių taisymo paslaugas. Gedimino Nemunaičio nuotr. Regina Noreikienė sako, jog naujoji parduotuvė teiks įrankių remonto, drabužių taisymo paslaugas.

Pi­vo­ni­jos mik­ro­ra­jo­ne du­ris at­vė­rė nau­ja par­duo­tu­vė „Nuo – iki...“. Jos sa­vi­nin­kė Re­gi­na No­rei­kie­nė sa­ko, kad tai – sėk­min­gai vyk­do­mo šei­mos ver­slo re­zul­ta­tas. „Kas no­ri dirb­ti, vi­suo­met su­si­ras dar­bą“, – be­dar­bių skun­dais ne­ti­ki uk­mer­giš­kė.

Nau­jo­ji par­duo­tu­vė Da­riaus ir Gi­rė­no bei Miš­kų gat­vių kam­pe iš­dy­go vie­to­je 18 me­tų vei­ku­sio kios­ke­lio.

Šią pre­ky­bos vie­tą uk­mer­giš­kiai ge­rai ži­no – tarp gy­ven­to­jų net sklan­do ne­ra­šy­ta tai­syk­lė: „Jei ne­ran­di nu­si­pirk­ti ko­kio daik­to, eik į kios­ke­lį Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vė­je – tik­rai gau­si.“

Nors ne­di­du­kas, ta­čiau tai kios­ke­liui ne­su­truk­dė įgy­ti po­pu­lia­ru­mą tarp uk­mer­giš­kių.

Dar di­des­nis pre­kių asor­ti­men­tas da­bar siū­lo­mas nau­jo­je pre­ky­bos vie­to­je – 70 kvad­ra­ti­nių met­rų už­iman­čio­je par­duo­tu­vė­je.

No­rei­kie­nė ne­sle­pia – pa­va­di­ni­mas „Nuo – iki...“ bū­tent ir reiš­kia di­de­lį pre­kių asor­ti­men­tą. „Pre­kiau­si­me nuo vi­so­kių smul­kių pre­kių – ada­tų, mez­gi­mo įran­kių, plau­kų seg­tu­kų, laik­ro­džių, žais­lų iki puo­dų, vir­du­lių, bui­ti­nės tech­ni­kos, aku­mu­lia­to­rių, ge­ne­ra­to­rių, van­dens siur­blių, žo­liap­jo­vių...“, – var­di­jo pa­šne­ko­vė.

Kiek par­duo­tu­vė­je yra pre­kių, sa­vi­nin­kė juo­ka­vo nė pa­ti ne­ži­nan­ti – rei­kė­tų skai­čiuo­ti pa­gal do­ku­men­tus. Ta­čiau tai bū­tų tik­riau­siai ne vie­nos die­nos dar­bas...

Pa­na­šio­mis pre­kė­mis R. No­rei­kie­nė pre­kia­vo ir kios­ke­ly­je. Ta­čiau jų ten til­po kur kas ma­žiau.

Kas­dien kios­ke­ly­je ap­si­lan­ky­da­vo apie 100 pir­kė­jų. Jiems daž­niau­siai tek­da­vo klau­si­nė­ti par­da­vė­jų, ar yra vie­nas ar ki­tas daik­tas. Tur­gaus die­no­mis mo­te­ris su šei­mos pa­gal­bi­nin­kais ke­liau­ja su ga­ly­be daik­tų į tur­ga­vie­tę.

Ta­čiau nau­jo­sios par­duo­tu­vės ly­gin­ti su šio­mis dar­bo vie­to­mis net ne­si­no­ri – šil­ta pa­tal­pa, apie 50 kvad­ra­ti­nių met­rų už­iman­ti pre­ky­bos sa­lė, san­dė­lis, vir­tu­vė­lė, tu­a­le­tas.

„Svar­biau­sias tiks­las, ku­rio ne­pa­mirš­ta­me pre­kiau­da­mi tiek kios­ke, tiek tur­gu­je ar da­bar par­duo­tu­vė­je – kul­tū­rin­gai ap­tar­nau­ti klien­tus. Per du de­šimt­me­čius skun­dų su­lau­kiau tik­rai ne­daug. Net jei tuo me­tu ne­tu­ri­me ieš­ko­mos pre­kės, už­si­ra­šo­me pa­gei­da­vi­mus ir juos iš­pil­do­me“, – sa­ko ji.

Ti­ki, kad įkū­rus nau­ją par­duo­tu­vę, ver­slas ne­su­stos vie­to­je, plė­sis. Par­duo­tu­vė­je bus tei­kia­mos įvai­rios pa­slau­gos – bui­ti­nės tech­ni­kos, įran­gos re­mon­to, de­ta­lių joms pri­sta­ty­mo, dra­bu­žių bei ava­ly­nės už­trauk­tu­kų tai­sy­mo.

Ver­sli­nin­kė yra įkū­ru­si še­šias dar­bo vie­tas – par­da­vė­jų, bu­hal­te­rio bei vai­ruo­to­jo-bui­ti­nės tech­ni­kos meist­ro.

Pri­si­pa­žįs­ta, kad nuo­sa­va par­duo­tu­vė ap­vai­ni­ka­vo jos gy­ve­ni­mo sva­jo­nę. Ta­čiau ne­sle­pia, kad tai bu­vo il­gas pro­ce­sas. „Nuo to mo­men­to, kai nu­ne­šiau do­ku­men­tus į sa­vi­val­dy­bę iki par­duo­tu­vės ati­da­ry­mo pra­ėjo be­veik še­še­ri me­tai“, – pa­sa­ko­jo R. No­rei­kie­nė.

Ko­kie di­džiau­si slenks­čiai Uk­mer­gė­je iš­ky­la ver­sli­nin­kams? Į šį klau­si­mą at­sa­ko ne­dve­jo­da­ma – sun­kiau­siai per­žen­gia­mi „po­pie­ri­niai“ bar­je­rai.

Ta­čiau yra įsi­ti­ki­nu­si: jei ne­nu­lei­di ran­kų ir ne­bi­jai dar­bo, nuo­sa­vas ver­slas – pui­ki ga­li­my­bė už­si­dirb­ti.

Ne­ga­na to, veik­li mo­te­ris pa­gal su­de­rin­tą gra­fi­ką dar dir­ba ir Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­lo­je siu­vi­mo ma­ši­nų de­rin­to­ja. Pa­ti re­mon­tuo­ja įvai­rių mo­de­lių siu­vi­mo ma­ši­nas.

No­rei­kie­nės di­džiau­si pa­gal­bi­nin­kai – tvir­ta ir vie­nin­ga šei­ma. Drau­ge dir­ba duk­ros Edi­ta, Li­na ir Orin­ta bei žen­tai – Gin­tau­tas, Li­nas ir Man­tas. „Be jų aš tik­rai ne­bū­čiau įgy­ven­di­nu­si sa­vo pla­nų“, – įsi­ti­ki­nu­si uk­mer­giš­kė.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(6 balsai)

Susiję įrašai (pagal žymę)