Spausdinti šį puslapį

Ukmergė pagaliau turi savo pirtį

Gedimino Nemunaičio nuotr. Pirtis atidaryta laikantis visų tradicijų. Gedimino Nemunaičio nuotr. Pirtis atidaryta laikantis visų tradicijų.

Net ke­lios Uk­mer­gės va­do­vų ka­den­ci­jos nie­kaip ne­iš­spren­dė klau­si­mo dėl mies­to pir­ties li­ki­mo. Vis svars­ty­ta, ar rei­kia mies­tui vie­šo­sios pir­ties ir kur ją įreng­ti. Pa­ga­liau šie­met pri­ei­ta prie iš­va­dos pir­tį įreng­ti UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ ka­ti­li­nės pa­tal­po­se. Prieš Ka­lė­das pir­tis bu­vo ati­da­ry­ta.

Dau­giau nei 100 kvad­ra­ti­nių met­rų plo­to pa­tal­pos Klai­pė­dos gat­vė­je, gre­ta ka­ti­li­nės, ne­nau­do­ja­mos sto­vė­jo be­veik 25 me­tus. Dar­bus at­li­ko ben­dro­vė „Bal­tukmės sta­ty­ba“. Per ke­lis kar­tus iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to jiems skir­ta 120 tūkst. eu­rų.

Anot sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Sta­sio Jac­kū­no, ob­jek­to įren­gi­mo dar­bai at­lik­ti ne­įti­kė­ti­nai grei­tai – vos per tris mė­ne­sius.

Mo­der­ni ga­ri­nė vie­nu me­tu tal­pi­na iki 15 žmo­nių. Taip pat įreng­ti ir du­šai, per­si­ren­gi­mo pa­tal­pos.

Ap­si­lan­ky­mas pir­ty­je as­me­niui kai­nuos 5,  du­še – 2,5 eu­ro.

Jo­kių nuo­lai­dų, kaip anks­čiau, pen­si­nin­kams, ne­įga­lie­siems, vai­kams ne­nu­sta­ty­ta.

Pir­ties pa­slau­gas teik­ti pa­ti­kė­ta Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­rui. Jo di­rek­to­rė Vai­da Puo­džiū­nie­nė sa­ko, kad sun­ku nu­spė­ti, kiek at­si­ras no­rin­čių­jų pa­si­nau­do­ti pa­slau­ga.

Nau­jo­sios pir­ties iš­lai­ky­mas me­tams kai­nuos dau­giau nei 16 tūkst. eu­rų: apie 15 tūkst. sieks mo­kes­čiai už ko­mu­na­li­nes pa­slau­gas, 1,2 tūkst. – pa­tal­pų nuo­mos mo­kes­tis. Šias iš­lai­das ti­ki­ma­si pa­deng­ti iš lė­šų, su­rink­tų iš pir­ties lan­ky­to­jų.

Kon­kur­są į pir­ties ad­mi­nist­ra­to­rės vie­tą lai­mė­jo Bi­ru­tė Ver­bic­kie­nė. Ji taip pat at­liks ir ka­si­nin­kės, ir va­ly­to­jos pa­rei­gas. Dar­bo už­mo­kes­tį ir so­cia­li­nio drau­di­mo mo­kes­čius pa­dengs sa­vi­val­dy­bė.

Pir­ties ka­ti­lus pri­žiū­rės pa­tal­pų šei­mi­nin­kė „Uk­mer­gės ši­lu­ma“.

Pir­ma­die­nį nau­jo­ji pir­tis jau pra­vė­rė du­ris. Iš­kil­min­gai bu­vo per­kirp­ta įkur­tu­vių juos­te­lė, pa­tal­pos pa­šven­tin­tos ir ap­žiū­rė­tos.

Pir­mą bi­lie­tą į nau­ją pir­tį nu­si­pir­ko Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Ro­lan­das Ja­nic­kas.

Drau­ge su juo pir­mie­ji pir­ties ma­lo­nu­mus iš­ban­dė ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Sta­sys Jac­kū­nas, ta­ry­bos na­riai so­cial­de­mok­ra­tai An­drius Lyš­ka ir Val­das Pet­ro­nis.

Pir­tis skir­tin­go­mis die­no­mis bus skir­ta vy­rams ir mo­te­rims.

Penk­ta­die­nį pir­ty­je bus mo­te­rų, o šeš­ta­die­niais – vy­rų die­nos. Du­šas veiks ant­ra­die­niais, tre­čia­die­niais ir ket­vir­ta­die­niais. At­ski­ro­je pa­tal­po­je pla­nuo­ja­mos ir ma­sa­žo pa­slau­gos. Van­to­mis ra­gi­na­ma pa­si­rū­pin­ti pa­tiems pir­ti­nin­kams.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Susiję įrašai (pagal žymę)