Spausdinti šį puslapį

Rengiamasi naujos autobusų stoties ir „Lidl“ statyboms

Gedimino Nemunaičio nuotr. Senoji Ukmergės autobusų stotis gyvuoja paskutinius mėnesius. Gedimino Nemunaičio nuotr. Senoji Ukmergės autobusų stotis gyvuoja paskutinius mėnesius.

Šią sa­vai­tę į po­sė­dį su­si­rin­ku­si Ke­lių eis­mo sau­gu­mo ko­mi­si­ja svars­tė, ko­kių eis­mo sau­gos prie­mo­nių im­tis ar­tė­jant nau­jos Uk­mer­gės au­to­bu­sų sto­ties ir pre­ky­bos cen­tro „Lidl“ sta­ty­boms.

„Uk­mer­gės ži­nio­se“ jau ra­šė­me, kad per­nai gruo­dį UAB Uk­mer­gės au­to­bu­sų par­kas ir UAB „Lidl Lie­tu­va“ pa­si­ra­šė su­tar­tį dėl se­no­jo Au­to­bu­sų sto­ties pa­sta­to pir­ki­mo-par­da­vi­mo ir skly­po da­lies nuo­mos.

Už kiek par­duo­da­mas 1987 me­tais sta­ty­tas pa­sta­tas, ne­skel­bia­ma. Au­to­bu­sų par­ko di­rek­to­rius Al­fon­sas Pra­bi­šas tvir­ti­na, jog pir­kė­jų pa­gei­da­vi­mu par­da­vi­mo su­ma – ko­mer­ci­nė pa­slap­tis.

Grioz­diš­kas pa­sta­tas bus griau­na­mas ir pro­jek­tuo­ja­mas nau­jas. Jis užims apie 450 kvad­ra­ti­nių met­rų, ša­lia bus pa­sto­gė de­šim­čiai au­to­bu­sų sto­te­lių.

Pra­bi­šas sa­ko, jog kol kas sun­ku pa­sa­ky­ti, ka­da pra­si­dės nau­jo pa­sta­to sta­ty­bos dar­bai, ta­čiau vi­lia­si, kad – iki va­sa­ros.

Šiuo me­tu vyks­ta pro­jek­ta­vi­mo dar­bai. Pro­jek­ti­nius pa­siū­ly­mus pa­ren­gė UAB „Ve­du­ta“ ar­chi­tek­tai.

Ta pa­ti fir­ma pro­jek­tuos ir pre­ky­bos cen­to „Lidl“ pa­sta­tą.

Už abie­jų pa­sta­tų pro­jek­ta­vi­mo dar­bus įsi­pa­rei­go­jo at­si­skai­ty­ti „Lidl“.

Kur lai­ki­nai glau­sis au­to­bu­sų sto­tis, kol se­no­ji bus griau­na­ma, o sta­to­ma nau­ja? Pla­nuo­ja­ma at­si­ga­ben­ti lai­ki­nus sta­ti­nius – va­di­na­muo­sius kon­tei­ne­rius ir, kol vyks sta­ty­bos, glaus­tis jo­se.

Pa­sak Uk­mer­gės au­to­bu­sų par­ko di­rek­to­riaus, sta­ty­bų ran­go­vui bus skel­bia­mas kon­kur­sas.

Kol kas ne­įvar­di­ja­ma, kiek dar­bai kai­nuos. Di­rek­to­rius sa­ko ne­ga­lin­tis at­skleis­ti, ar jų už­teks už par­duo­tą se­ną­jį pa­sta­tą.

Šią sa­vai­tę su­si­rin­ku­si Ke­lių eis­mo sau­gu­mo ko­mi­si­ja svars­tė, kaip bus or­ga­ni­zuo­ja­mas eis­mas prie nau­jos pro­jek­tuo­ja­mos au­to­bu­sų sto­ties ir pre­ky­bos cen­tro.

Šią sche­mą pri­sta­tė UAB „Ve­du­ta“ ar­chi­tek­tas Kas­ty­tis Bie­liaus­kas. Ko­mi­si­ja nu­ta­rė pri­tar­ti jo pa­teik­tai pa­sta­tų at­nau­jin­tai sche­mai.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Susiję įrašai (pagal žymę)