Ukmergės verslo naujienos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Po to, kai ap­leis­ta­me An­ta­no Sme­to­nos dva­re ap­si­lan­kė ša­lies Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė, šis ob­jek­tas ta­po įžy­my­be. Ūkio mi­nis­te­ri­ją ata­kuo­jan­tys žur­na­lis­tai tei­rau­ja­si, ko­dėl fi­nan­si­nės pa­ra­mos ne­su­lau­kia is­to­ri­nis ob­jek­tas. „Is­to­ri­nį pa­vel­dą – A. Sme­to­nos dva­rą – no­rė­ta pa­vers­ti pir­čių kom­plek­su“, – taip sa­vo pra­ne­ši­me tei­gia mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. An­ta­no Sme­to­nos dva­ras – aist­rų sū­ku­ry­je.

Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Mig­ra­ci­jos po­sky­ris ko­vo 3-iąją – sek­ma­die­nį – vyk­sian­čių rin­ki­mų die­ną dirbs nuo 8 iki 15 val.

Pa­sak po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vės spau­dai As­tos Kro­ger­tie­nės, to­kia tvar­ka pa­tvir­tin­ta rin­kė­jų, ne­spė­ju­sių lai­ku at­si­im­ti as­mens ta­pa­ty­bę pa­tvir­ti­nan­čio do­ku­men­to, pa­to­gu­mui.

Nors už lan­go gruo­dis ir vi­si ruo­šia­si Ka­lė­doms, mies­te šią sa­vai­tę vy­ko me­de­lių so­di­ni­mo dar­bai. Cen­tri­nė­je gat­vė­je į iš­kirs­tų me­džių vie­tą pa­so­din­ta aš­tuo­nio­li­ka lie­pai­čių.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Re­konst­ruo­jant Kęs­tu­čio aikš­tę, bu­vo iš­kirs­ta de­vy­nio­li­ka lie­pų ir vie­nas kle­vas. Me­džiai, bent va­sa­rą den­gę ap­si­lu­pi­nė­ju­sias pa­sta­tų sie­nas, vie­nas po ki­to griu­vo ant ša­li­gat­vio. Pro­jek­te bu­vo nu­ma­ty­tas ir aikš­tės ap­žel­di­ni­mas, tai­gi me­de­lius at­so­din­ti nu­tar­ta pa­bai­gus klo­ti ša­li­gat­vio dan­gą.

Kęs­tu­čio aikš­tė­je pa­va­sa­rį tu­rė­tų su­ža­liuo­ti lie­pai­tės.

Sa­vait­ga­lį vy­ku­siai Mies­to šven­tei „My­liu Uk­mer­gę“ te­ko at­lai­ky­ti sun­kų pras­to oro iš­ban­dy­mą. Šal­tis, lie­tus ir vė­jas ne vie­nam ta­po pre­teks­tu į ren­gi­nius nei­ti. Ta­čiau dau­gu­ma atė­ju­sių­jų pa­svei­kin­ti mies­tą ju­bi­lie­jaus pro­ga li­ko pa­ten­kin­ti.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Šventėje dalyvavo ir maži, ir dideli.

Puslapis 595 iš 690

Kuponas Ukmergės žinios

Veterinarijos klinika

Pridavimas

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Ar pritariate naujam automobilių registracijos mokesčiui?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų